SolTech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för april - juni 2019

Fortsatt stark utveckling kvartal 2 – en ökning med 371 procent jämfört med kvartal 2, 2018   

SolTech Energy levererar ännu ett bra kvartal med intäkter på 92,3 mkr (19,6 mkr) och ett resultat (EBIT) på 11,4 mkr (0,1) och med ett EBITDA på 18,4 MSEK (0,7) MSEK. Intäkterna är hela 371 procent högre än kvartal 2, 2018 vilket till stor del har att göra med våra tre förvärv under kvartal 1, 2019 och en ökad affärsvolym i vår Kinesiska verksamhet. I jämförelse med kvartal 1, 2019 ökar vi intäkterna med 61 procent, 92,3 MSEK (56,4) MSEK. 

Starkt kvartal för SolTech: 

 • Totala rörelseintäkter, inkl pågående arbeten, uppgick till 92,3 (19,6) MSEK. En ökning med 371%
 • Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 11,4 (0,1) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 18,4 (0,7) MSEK
 • Periodens resultat efter finansiella poster och skatt blev -3 (5,1) MSEK

Halvårssiffror perioden 1 januari – 30 juni 2019

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 148,7 (33) MSEK. En ökning med 350%
 • Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 22,3 (-3,8) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 38,2 (-0,7) MSEK
 • Periodens resultat efter finansiella poster och skatt blev -12,6 (0,7) MSEK

Väsentliga händelser

 • Nyemission inbringade 100,2 MSEK i nytt kapital
 • Fortsatt stark utbyggnad i Kina
 • Obligationslånet SOLT1 återbetalt på förfallodagen

Väsentliga händelser efter rapportperioden 

SolTechs ASRE i Kina har tecknat fyra olika avtal på totalt 15,7 megawatt som kommer ge ca 287 MSEK under avtalens löptid på 20 år.

VD kommentar: 

- Jag är mycket nöjd med vårt andra kvartal. Vi börjar visa bättre och bättre siffror och vi står starka inför utmaningen att ta mer än vår del av den växande solenergimarknaden. Att göra gott för miljön samtidigt som vi bygger värde för alla våra aktieägare är det som driver oss.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00. Epost: 
stefan.olander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 augusti 2019 kl. 07:15 CET. 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. I koncernen ingår dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy Power Solutions. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 28 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: 
certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.