SolTech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för juli - september 2019

Fortsatt stark utveckling i kvartal 3 – en ökning med 380 procent jämfört med kvartal 3, 2018    

SolTech Energy levererar ännu ett starkt kvartal med rörelseintäkter på 87,3 mkr (18,2 mkr) och ett resultat (EBIT) på 15,9 mkr (5,6) och med ett EBITDA på 30 MSEK (9,3) MSEK. Intäkterna är hela 380 procent högre än kvartal 3, 2018 vilket till stor del har att göra med våra tre förvärv under kvartal 1, 2019 och en ökad affärsvolym i vår kinesiska verksamhet. 

Starkt kvartal för SolTech: 

 • Totala rörelseintäkter, inkl pågående arbeten, uppgick till 87,3 (18,2) MSEK. 
 • Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 15,9 (5,6) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 30 (9,3) MSEK
 • Periodens resultat efter finansiella poster och skatt blev 6,4 (-2) MSEK
 • Periodens kassaflöde uppgick till -76,3 MSEK
 • Resultat per aktie uppgick till 0,13 (0,07) SEK
 • Rensat för valutaeffekter på utländska fodringar uppgick resultatet till -3,5 (-7,5)

Perioden 1 januari – 30 september 2019

 • Totala rörelseintäkter uppgick till 236 (51) MSEK. En ökning med 360 procent
 • Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 38,2 (1,8) MSEK
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 68,6 (8,6) MSEK
 • Periodens resultat efter finansiella poster och skatt blev -6,2 (-8,3) MSEK. Rensat för valutaeffekter på utländska fodringar uppgick resultatet till -11,3 (-17,3)

Väsentliga händelser 

 • Förvärv av resterande 49 procent i Nyedal Solenergi som döps om till Soltech Sales & Support AB och tar över ansvar för produkter, försäljning och support
 • Fortsatt stark utbyggnad och tillväxt i Kina
 • Dotterbolaget, ASAB, nu ägare till 100 % av aktierna i det kinesiska portföljbolaget ASRE 
 • Advanced SolTech utsåg Carnegie Investment Bank och DNB Markets till rådgivare vid den planerade noteringen på Nasdaq First North Growth Market som planeras ske under första halvåret 2020

Väsentliga händelser efter rapportperioden 

 • Den 16 oktober offentliggjordes SolTechs ASRE sin näst största order hittills på 12 megawatt i Kina. Kund är Zhejiang GuXianDao Polyester Dope Dyed Yarn Co. Ltd. och intäkterna under avtalstiden på 20 år, beräknas till cirka 217,6 MSEK
 • Ny tillväxtplan i Kina med planerad expansion från 605 MW, 2021 till 1 000 MW, 2023

VD kommentar: 

– Vårt tredje kvartal visar på styrka både i Sverige och i Kina. Våra dotterbolag har bra fart i affärerna och intresset för att ingå i vår koncern ökar. Vi ser fram emot ett bra fjärde kvartal, där vi når över vårt mål om 300 MSEK i rörelseintäkter för året, och inte minst ett spännande och framgångsrikt 2020. 

Delårsrapporten finns tillgänglig på https://www.soltechenergy.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/ 

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com  

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 oktober 2019 kl. 14:15 CET. 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Soltech Sales & Support, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 31 000. aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83  Email: 
certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com  

  

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.