SolTech Energys nya mål är att nå 4,7 miljarder SEK i rörelseintäkter år 2024

SolTech Energy har tidigare offentliggjort ett mål att under verksamhetsåret 2019 nå 300 MSEK i rörelseintäkter, vilket Bolaget också beräknas nå enligt rapporten för kvartal 3, 2019. Nu sätter SolTech ett nytt tillväxtmål om 4,7 miljarder SEK i rörelseintäkter under år 2024. EBIT beräknas till mellan 3–6 procent med målet att på sikt nå 8–10 procent. Den kinesiska verksamheten är inte inräknad i detta mål då planen är att notera Advanced SolTech Sweden AB (publ) på Nasdaq First North Growth Market under den första halvan av 2020. 

Solenergimarknaden står inför en mycket stark tillväxt. I Sverige kom endast 0,3 procent av vår energi från solen 2018. I Tyskland var motsvarande siffra 8 procent 2018. I energiöverenskommelsen från 2016 är målet att Sverige ska ha 100 procent förnybar elproduktion år 2040. Branschen är överens om att solenergins marknadsandel borde vara minst 10 procent. Det innebär en ökning med 33 gånger och en marknad som värderas till ca 100 miljarder SEK årligen jfr med ca 3,4 miljarder SEK 2018.

SolTech ska nå dessa mål genom organisk tillväxt och en aggressiv förvärvsstrategi som kommer att ta Bolaget ut i Norden och på sikt även ut i Europa. SolTech kommer att fokusera på bolag inom solenergi samt tak-, fasad-, batteri/ladd- och elbranscherna samt även på bolag med smarta energilösningar för kontroll och styrning. 

VD Stefan Ölander kommenterar:

  • Under de närmsta åren avgörs det vilka aktörer som kommer att dominera solenergimarknaden. Vi är övertygade om att SolTech kommer vara en av vinnarna då vi har framtidens estetiska och integrerade solenergiprodukter redan nu, en tydlig förvärvsstrategi som ständigt adderar nya entreprenörer och affärer samt tillgång till kapital och snabba affärsbeslut.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00.          E-post: stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 november 2019 kl. 07.30 CET. 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy koncernen utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. I koncernen ingår dotterbolagen SolTech Sales & Support, NP-Gruppen och Swede Energy Power Solutions. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 31 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera

Dokument & länkar