SolTechs dotterbolag Swede Energy vinner två affärer för 8,1 MSEK

Swede Energy har fått en order på 4.7 MSEK för etapp två till Karlskrona Solpark som ska bli Sveriges största. Bolaget har även vunnit upphandlingen av solcellsinstallation på nybyggnationen av Örebro Universitetssjukhus värd 3,4 MSEK

Karlskrona Solpark är Sveriges första solcellsanläggning på en igenfylld soptipp. På detta sätt produceras grön solenergi på annars obrukbar mark. Solcellsanläggningen byggs i etapper och beräknas bli på 6 megawatt när den står färdig, vilket då blir Sveriges största. Affärsverken Energi AB, som är Karlskronas energibolag, har valt Swede Energy som leverantör av anläggningen och har nu avropat etapp två som beräknas stå färdig hösten 2019.

Swede Energy har även vunnit upphandlingen av en solcellsinstallation på nybyggnationen av Örebro Universitetssjukhus (ÖSU) till ett värde av 3,4 MSEK. Det är region Örebro med NCC som totalentreprenör som genomför en ombyggnation av ÖSU värd 2,2 miljarder som valt Swede Energy som sin entreprenör för solcellsinstallationer. Man ställer extremt högra krav på sin entreprenör att anläggningen ska vara säker och fungera i sjukhusmiljö. Anläggningen beräknas producera 300 000 kWh grön” härproducerad” el och all producerad el kommer att användas i nya campus och i sjukhuset. Solcellsinstallationen beräknas vara klar under hösten 2019 i god tid innan invigningen av nya ÖSU 2020.

VD Stefan Ölander kommenterar:

- Vi är stolta över att vårt nya dotterbolag får förtroendet att leverera dessa två prestigeprojekt. Det visar på deras djupa kompetens och affärsdriv och är ett bevis på att SolTech lyckas förvärva mycket kompetenta företag. Något vi ska fortsätta göra med de ekonomiska medel vi planerar att ta in via en företrädesemission i maj-juni 2019.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00. Epost: stefan.olander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 april 2018 kl. 11.00 CET. 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 15 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00.  Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Taggar:

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

- Vi är stolta över att vårt nya dotterbolag får förtroendet att leverera dessa två prestigeprojekt. Det visar på deras djupa kompetens och affärsdriv och är ett bevis på att SolTech lyckas förvärva mycket kompetenta företag. Något vi ska fortsätta göra med de ekonomiska medel vi planerar att ta in via en företrädesemission i maj-juni 2019.
VD Stefan Ölander