Stefan Ölander ny VD i SolTech Energy och Frederic Telander ny ordförande

Styrelsen i SolTech Energy Sweden AB (publ) har utsett Bolagets nuvarande styrelseordförande Stefan Ölander till ny VD i Bolaget, gällande från och med den 31 augusti 2018. Samtidigt föreslås i kallelsen till extra bolagsstämma att nuvarande VD, Frederic Telander övertar rollen som styrelsens ordförande, även det gällande från och med den 31 augusti 2018. 

Tillväxten i SolTechs kinesiska verksamhet var 2017 dryga 600 procent. Frederic Telander har successivt i takt med att koncernens kinesiska verksamhet växt, ägnat mer och mer av sin tid åt denna betydande del av SolTech.  Inte minst har finansieringen av det samägda kinesiska dotterbolaget ASRE via SolTechs delägda dotterbolag Advanced SolTech Sweden AB (ASAB), krävt fullt fokus. Från och med den 31 augusti kommer Frederic således parallellt med ordförandeskapet i SolTech Energy fortsätta att vara VD för ASAB. Syftet är att vidareutveckla ASAB till att bli moderbolag för SolTech-koncernens verksamhet i Kina i enlighet med tidigare offentliggjorda planer. 

Stefan är investerare och styrelseledamot i SolTech Energy sedan 2011 och ordförande sedan 2013. De senaste två åren har Stefan varit arbetande styrelseordförande på heltid med ansvar för varumärkesfrågor, affärsutveckling och kommunikation. Stefans specialitet är marknadsföring samt varumärkes- och bolagsbyggande. Han har en bakgrund som kommunikationsdirektör inom både SEB och Kinnevik tillika som grundare av och VD för Rewir fram till 2010. Rewir var Sveriges ledande varumärkesbyrå och 2006 sålde Stefan Rewir till den noterade Intellecta-koncernen. Stefan är sedan i juni 2011 styrelsemedlem och ägare i Zacco, ett ledande konsultföretag inom immaterialrätt i Europa med cirka 700 MSEK i omsättning. Stefan äger, privat och via bolag, 1 178 952 aktier i SolTech Energy AB (publ).

Frederic Telander i en kommentar:

-  Stefan och jag har arbetat nära varandra ända sedan han kom in i SolTech som investerare, vilket vi kommer att fortsätta med även efter denna rockad. Då vi nu i Sverige och i Europa liksom på sikt även i övriga världen ska ta marknadsandelar med vår ShingEl och andra produkter, är det logiskt att Stefan med sina spetskompetenser tar rollen som VD. Som ordförande och med starka personliga relationer i Kina fokuserar jag än mer på byggandet av en långsiktigt livskraftig kinesisk kraftkoncern baserad på solenergi. 

Stefan Ölander i en kommentar:

-  Jag ser fram mot att tillsammans med mina medarbetare plocka fram SolTechs alla styrkor och bygga ett framgångsrikt och vinstgivande Bolag. Att göra riktig skillnad både för miljön och för våra aktieägare är mitt mål.

För mer information, vänligen kontakta: Stefan Ölander, Styrelseordförande SolTech Energy, Tel: 070-739 80 00. Mail; stefan.olander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 augusti 2018 kl. 08:00 CET. 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Om oss

SolTech Energy Sweden AB (publ) utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter - kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 15,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com Om KinasatsningenSolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Jag ser fram mot att tillsammans med mina medarbetare plocka fram SolTechs alla styrkor och bygga ett framgångsrikt och vinstgivande Bolag. Att göra riktig skillnad både för miljön och för våra aktieägare är mitt mål.
Stefan Ölander