Bokslutskommuniké 2020 för Sparbanken Skåne

Report this content

Den stabila utvecklingen fortsätter i Sparbanken Skåne, trots coronapandemins påverkan på konjunkturen. Under fjärde kvartalet 2020 har ytterligare återföringar kunnat göras från tidigare kreditreserveringar under pandemin. Resultat för kvartalet uppgår till 236 miljoner kronor, att jämföra med 202 miljoner motsvarande period 2019.

För helåret 2020 redovisar banken ett resultat på 838 miljoner kronor, en ökning med fyra procent från året innan, exklusive goodwillavskrivningar och skatt.

– Vi summerar ett mycket annorlunda år, som mer än något annat präglats av coronapandemin. Sparbanken Skåne har stått stabilt trots en osäker omvärld. Vi går väl rustade in i 2021, säger Bo Bengtsson, VD för Sparbanken Skåne.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 4 2020

 • Bankens rörelseresultat uppgick under kvartalet till 236 mkr (202 mkr).
 • Räntenettot har ökat med 8 procent till 303 mkr (281 mkr). Utvecklingen hänför sig främst till ökad utlåningsvolym.
 • Provisionsnettot förbättrades och uppgick till 151 mkr (129 mkr), främst relaterat till ökade betalningsförmedlings- och värdepappersprovisioner.
 • Kostnaderna exklusive kreditförluster ökade något och uppgick till -238 mkr (-220 mkr). Största ökningen är hänförbar till ökade IT-kostnader.
 • De resultatpåverkande kreditförlusterna var positiva under kvartalet +13 mkr (+6 mkr).
 • Affärsvolymen ökade med 6 miljarder under kvartalet och uppgick till 221 miljarder kronor (215 mdr per september 2020). Ökningen förklaras främst av börsens positiva utveckling under slutet av året.
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 20,4 procent (19,5 procent per september 2020).
 • Likviditetstäckningsgraden förbättrades ytterligare och uppgick till 256 procent (236 procent per september 2020).

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 4 2019 om inget annat angivits)

Viktiga händelser kvartal 4 2020

 • Smittspridningen av covid-19 har under hösten och vintern accelererat i det skånska samhället. Med det följer ökad osäkerhet om pandemins långsiktiga effekter för samhället i stort och även för ekonomin hos privatpersoner och företag.
 • Sparbanken Skåne har utvecklats stabilt, trots de utmaningar som pandemin medfört. Ytterligare återföringar har kunnat göras under kvartalet från tidigare redovisade kreditreserveringar. Bakgrunden är ett sammantaget mer positivt framtidsscenario än i kvartal 3.
 • Bankens konjunkturrapport ”Skånsk konjunktur” presenterades i november. Den visar bland annat att det fortsatt skapas jobb i skånska företag, men i långsammare takt än tidigare. Rapporten konstaterar också att de skånska kommunerna sannolikt står inför ekonomiska utmaningar på sikt.
 • Kunderbjudandet har fortsatt att förnyas, bland annat med digitala plånbokstjänster och möjlighet för kunder att chatta direkt med banken i appen. På kontorssidan öppnade Sparbanken Skåne i december i nya lokaler i Simrishamn.
 • Banken och ägarstiftelserna engagerade sig i flera samhällsinitiativ under kvartalet. Bland annat har Sparbanken Skånes Forskningspris delats ut till en framstående strokeforskare vid Lunds universitet.

Ekonomiskt sammandrag januari-december 2020

 • Bankens rörelseresultat uppgick under året till 838 mkr (638 mkr).
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar för januari-december uppgick till 838 mkr (803 mkr).
 • Kreditförlusterna uppgick till -46 mkr (+13 mkr). Detta på grund av ökade reserveringar under främst första kvartalet till följd av covid-19-pandemin.
 • Räntenettot har ökat med 11 procent till 1 225 mkr (1 107 mkr). Utvecklingen hänför sig främst till ökad utlåningsvolym.
 • Provisionsnettot uppgick till 509 mkr (509 mkr).
 • Kostnaderna minskade, främst på grund av lägre goodwillavskrivningar (som avslutades i maj 2019), och uppgick till 872 mkr (1 007 mkr).
 • Affärsvolymen ökade med 8 procent till 221 mdr (205 mdr per december 2019).
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 20,4 procent (19,7 procent).
 • Likviditetstäckningsgraden ökade till 256 procent (186 procent per december 2019), beroende på ökade likvida medel då inlåningen från allmänheten ökat under året.

(Jämförelsesiffror inom parantes avser januari-december 2019 om inget annat angivits)

För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44
Kristian Svensson, pressansvarig, 046-16 23 09

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 januari 2021 klockan 8.30 CET.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media