Delårsrapport januari-juni 2020 för Sparbanken Skåne

Andra kvartalet 2020 präglades i fortsatt hög grad av coronapandemin och dess påfrestningar på samhället. Sparbanken Skåne står finansiellt stabilt, med högsta prioritet på att stötta kunderna genom krisen. 

Resultat före skatt uppgår till 218 miljoner kronor för andra kvartalet, vilket kan jämföras med ett resultat exklusive goodwillavskrivningar på 193 miljoner motsvarande period ifjol. Under kvartalet ökade personlig rådgivning från banken i digitala kanaler med 25 procent.

– De senaste månaderna har vårt arbete kretsat kring coronakrisen och hur vi som sparbank bäst stödjer våra kunder. I centrum finns alltid kunddialogen och vi ser mycket positivt på de täta kontakter vi haft med kunderna under vår och sommar. Tillsammans kan vi mildra krisens ekonomiska effekter, säger VD Bo Bengtsson.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 2 2020

 • Bankens rörelseresultat uppgick under kvartalet till 218 mkr (136 mkr).
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar för april-juni uppgick till 218 mkr (193 mkr).
 • Räntenettot ökade med 11 % till 311 mkr (280 mkr). Utvecklingen hänför sig främst till ökad utlåningsvolym.
 • Provisionsnettot uppgick till 112 mkr (126 mkr).
 • Kostnaderna exklusive goodwillavskrivningar minskade något och uppgick till -210 mkr (-219 mkr).
 • De resultatpåverkande kreditförlusterna var oförändrade under kvartalet 0 mkr (+5 mkr).
 • Affärsvolymen ökade 10 miljarder under kvartalet och uppgick till 208 miljarder kronor (198 mkr per mars 2020). Ökningen förklaras främst av börsens återhämtning efter nedgången under första kvartalet.
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 19,7 % (19,3 % per mars 2020).
 • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 239 % (315 % per mars 2020).

(Jämförelsesiffror inom parentes avser kvartal 2 2019 om inget annat angivits)

Viktiga händelser kvartal 2 2020 

 • Coronapandemin (covid-19) fortsätter att utmana det skånska samhället. Banken har som högsta prioritet att stötta kunderna genom krisen. Under perioden valde många kunder digitala kontakter med banken, samtidigt som kontoren hållits öppna som vanligt.
 • Banken redovisar inga resultatpåverkande kreditförluster under kvartalet. Kostnaden för kreditförluster ligger kvar på 97 mkr från första kvartalet. Detta inkluderar reserveringar utifrån ett uppdaterat makroscenario som utgår från en något långsammare återhämtning än den bedömning som gjordes vid föregående delårsrapport.
 • Sparbanken Skånes konjunkturrapport ”Skånsk konjunktur” presenterades och visar att Skåne inte är den storstadsregion i landet som drabbats hårdast av coronakrisen när det gäller varsel, ökad arbetslöshet eller permitteringar. Stora skillnader finns också inom Skåne.
 • Rasmus Roos har utsetts till ny kommande VD för banken. Han tillträder som tidigare meddelats i samband med årsstämman den 29 mars 2021, då nuvarande VD Bo Bengtsson ställer sig till förfogande i valet av ny styrelseordförande.
 • Banken har för sin upplåning säkrat tillgång till Riksbankens lånefaciliteter och deltar även i Riksgäldens lånegarantiprogram.
 • En emission av säkerställda obligationer genomfördes under kvartalet.
 • Standard & Poor’s bekräftade i juni sitt kreditbetyg för Sparbanken Skåne, A med stable outlook. Det gjordes i samband med institutets årliga ratingrapport om banken.
 • Sparbanken Skåne har utsetts till landets sjunde bästa arbetsplats av Great Place to Work, i kategorin Stora organisationer.

Ekonomiskt sammandrag januari-juni 2020

 • Bankens rörelseresultat uppgick under halvåret till 330 mkr (217 mkr).
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar för januari-juni uppgick till 330 mkr (381 mkr).
 • Kreditförlusterna uppgick till -97 mkr (+4 mkr). Detta på grund av ökade reserveringar under första kvartalet till följd av covid-19-pandemin.
 • Räntenettot ökade med 13 % till 612 mkr (544 mkr). Utvecklingen hänför sig främst till ökad utlåningsvolym.
 • Provisionsnettot uppgick till 233 mkr (254 mkr).
 • Kostnaderna minskade, främst på grund av lägre goodwillavskrivningar (som avslutades i maj 2019), och uppgick till 431 mkr (591 mkr).
 • Affärsvolymen ökade med 2 % till 208 mdr (205 mdr per december 2019).
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 19,7 % (19,7 %).
 • Likviditetstäckningsgraden ökade till 239 % (186 % per december 2019), beroende på ökade likvida medel då inlåningen från allmänheten ökat under halvåret.

(Jämförelsesiffror inom parantes avser januari-juni 2019 om inget annat angivits)

För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44
Kristian Svensson, pressansvarig, 046-16 23 09

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 juli 2020 klockan 8.30 CET.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

Taggar: