Delårsrapport januari-mars 2022 för Sparbanken Skåne

Report this content

Sparbanken Skåne står stabilt i en tid av ny osäkerhet på flera håll i omvärlden. Under första kvartalet 2022 har banken haft täta kontakter med kunderna för att stödja med råd och dialog utifrån snabbt förändrade förutsättningar för både näringsliv och hushåll.

Banken redovisar ett resultat före skatt på 206 miljoner kronor för kvartalet. 

– Vi ser tillbaka på dramatiska månader i världen. Först och främst är det som sker i Ukraina en mänsklig tragedi, men kriget har också ett ekonomiskt perspektiv. Inflationen är just nu den högsta på flera decennier, vilket påverkar privatpersoner och företag på många sätt. Under kvartalet har vi haft tät dialog med våra kunder om utvecklingen, säger VD Rasmus Roos.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 1 2022

 • Bankens rörelseresultat uppgick under kvartalet till 206 mkr (221 mkr).
 • Räntenettot har minskat till 288 mkr (303 mkr).
 • Provisionsnettot har minskat och uppgick till 142 mkr (155 mkr).
 • Kostnaderna exklusive kreditförluster minskade och uppgick till -226 mkr (-245 mkr). Minskningen är främst hänförbar till lägre kostnader för personal, lokaler och IT.
 • Bankens totala kreditförluster uppgick till -2,2 mkr (+3,6 mkr).
 • Affärsvolymen minskade med 5 mdkr under kvartalet och uppgick till 244 mdkr (249 mdkr). Minskningen förklaras främst av börsens negativa utveckling som påverkar värdet på fonder och försäkring.
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 21,0 procent (21,4 procent).
 • Likviditetstäckningsgraden ökade till 253 procent (248 procent).

(Jämförelsesiffror inom parentes avser kvartal 4 2021 om inget annat angivits)

Viktiga händelser kvartal 1

 • Den ryska invasionen av Ukraina förändrade snabbt förutsättningarna för världssamfundet och den globala ekonomin. Energi- och råvarupriser har ökat vilket driver på inflationen, en utveckling som påverkar både hushållens konsumtion och företagens investeringar. Även i Skåne märks det stigande kostnadsläget för el, drivmedel, insatsvaror och livsmedel.
 • Sparbanken Skåne har haft täta kontakter med kunderna för att stödja med råd och dialog om förutsättningarna framöver. Fler kunder har valt att binda sina bolån och många sålde också av delar av sitt fondsparande i samband med börsturbulensen under perioden.
 • Smittspridningen av covid-19 nådde en ny topp i Skåne i början av året. Men ganska snabbt kunde de flesta samhällsrestriktioner tas bort igen och pandemins påverkan på Sparbanken Skånes hemmamarknad har varit begränsad.
 • Inlånings- och utlåningsvolymerna i banken utvecklades väl under kvartalet. Speciellt bolåneaffären fortsatte att utvecklas starkt och på företagssidan märks än så länge inte någon tydlig negativ effekt på investeringsviljan utifrån det försämrade omvärldsläget.
 • Bankens gröna utlåning bidrar till omställningen i samhället. Tillgångar finansierade av Sparbanken Skånes gröna obligation medförde att koldioxidutsläpp om 17 300 ton kunde undvikas under 2021, jämfört med referensvärden. Det framgår av bankens Års- och Hållbarhetsredovisning som publicerades i februari.
 • Årsstämman valde in Liza Jonson, VD för Swedbank Robur, och Stephan Müchler, VD för Sydsvenska Handelskammaren, som nya ledamöter i styrelsen. Samtidigt lämnade Jan Larsson och Johanna Okasmaa Nilsson styrelsen.

Ekonomiskt sammandrag januari-mars 2022

 • Bankens rörelseresultat uppgick under första kvartalet till 206 mkr (224 mkr).
 • Bankens totala kreditförluster uppgick till -2,2 mkr (+7,0 mkr).
 • Räntenettot minskade med tre procent till 288 mkr (297 mkr). Utvecklingen hänför sig i huvudsak till pressade marginaler samt ökade upplåningskostnader trots att utlåningsvolymerna ökat.
 • Provisionsnettot uppgick till 142 mkr (138 mkr). Ökningen avser värdepappersprovisioner.
 • Kostnaderna ökade och uppgick till -226 mkr (-224 mkr).
 • Affärsvolymen ökade med 8 procent till 244 mdkr (226 mdkr).
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 21,0 procent (20,1 procent).
 • Likviditetstäckningsgraden minskade något till 253 procent (264 procent).

(Jämförelsesiffror inom parentes avser januari-mars 2021 om inget annat angivits)

För mer information
Rasmus Roos, VD, 046-16 23 11
Mikael Forsberg, CFO, 044-13 82 17
Kristian Svensson, pressansvarig, 046-16 23 09

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 april 2022 klockan 8.30 CET.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media