Delårsrapport januari-september 2019 för Sparbanken Skåne

Report this content

Den stabila och positiva utvecklingen fortsätter i Sparbanken Skåne. För tredje kvartalet 2019 redovisar banken ett resultat före skatt på 219 miljoner kronor, en ökning med 9 procent jämfört med samma period ifjol, exklusive goodwillavskrivningar.

Bakom utfallet ligger stärkt räntenetto, låga kreditförluster och god kostnadskontroll. Utvecklingen har fortsatt av nya tjänster som förenklar vardagen för kunderna, samtidigt som banken tagit ytterligare steg i hållbarhetsarbetet. Bland annat utarbetades ett ramverk för utgivning av gröna obligationer under kvartalet.

– Tredje kvartalet 2019 var det resultatmässigt bästa enskilda kvartalet hittills för banken. En av förklaringarna är att kostnaderna ligger kvar på låg nivå, något som blir möjligt tack vare samarbetet med Swedbank kring produktutbud och IT-system. Under kvartalet har vi också utarbetat ett ramverk för gröna obligationer och i början av oktober kunde Sparbanken Skåne genomföra en första lyckad emission, säger VD Bo Bengtsson.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 3 2019

 • Bankens rörelseresultat har stärkts under kvartalet och uppgick till 219 mkr (94 mkr)
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar för juli - september uppgick till 219 mkr (201 mkr)
 • Räntenettot har påverkats positivt av ökade utlåningsvolymer och uppgick till 283 mkr (247 mkr)
 • Provisionsnettot uppgick till 123 mkr (131 mkr)
 • Kostnaderna minskade, främst på grund av lägre goodwillavskrivningar, och uppgick till -193 mkr (-297 mkr)
 • Kreditförlusterna uppgick till +3 mkr (+9 mkr)
 • Affärsvolymen ökade under kvartalet och uppgick till 200 miljarder kronor (199 miljarder kronor per juni 2019)
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 19,4 % (19,7 % per juni 2019)
 • Likviditetstäckningsgraden uppgick till 215 % (216 % per juni 2019)

(Jämförelsesiffror inom parantes avser kvartal 3 2018 om inget annat angivits)

Viktiga händelser kvartal 3 2019

 • Bankens finansiella ställning fortsätter utvecklas positivt. Räntenetto och rörelseresultat ökar, samtidigt som kostnadsdisciplinen är god och kreditförlusterna ligger kvar på låg nivå.
 • Tredje kvartalet 2019 är första hela kvartalet utan avskrivningar av den goodwillpost som belastat resultatet sedan banken bildades 2014. Sedan maj 2019 är posten helt avskriven och direkta jämförelser med fjolåret visar därför avsevärda förbättringar på resultatnivå.
 • Finansinspektionen meddelade i september att Sparbanken Skåne uppgraderas till tillsynskategori 2 inför 2020. Syftet med denna kategorisering är att visa hur FI tillämpar proportionalitet i sin tillsynsprocess.
 • Indikationer i omvärlden på en konjunkturavmattning blir allt tydligare, även om det ännu inte märkts konkret i bankens kreditportfölj.
 • Sparbanken Skåne satsar på gröna obligationer på den svenska kapitalmarknaden och ett ramverk för detta utarbetades under kvartalet. Obligationerna ska finansiera utlåning med tydliga hållbarhetsfördelar.
 • Tredje kvartalet innebar flera samhällsbyggande aktiviteter tillsammans med bankens ägarstiftelser. Bland annat planeras en Framtidsdag i november som riktar sig mot det skånska näringslivet.

Ekonomiskt sammandrag januari-september 2019

 • Bankens rörelseresultat uppgick under perioden till 436 mkr (187 mkr)
 • Rörelseresultat exklusive goodwillavskrivningar för januari-september uppgick till 600 mkr (508 mkr)
 • Räntenettot har ökat med 18 % till 826 mkr (698 mkr)
 • Provisionsnettot uppgick till 371 mkr (399 mkr)
 • Kostnaderna minskade, främst på grund av lägre goodwillavskrivningar, och uppgick till 777 mkr (921 mkr)
 • Affärsvolymen ökade med 2 % till 200 mdr (196 mdr)
 • Förlagslån på 500 mkr har lösts in under perioden. Total kapitalrelation uppgick därefter till 19,4 % (23,5 %)
 • Primärkapitalrelationen minskade till 19,4 % (21,6 %)
 • Likviditetstäckningsgraden minskade till 215 % (277 %) vilket är en fortsatt hög nivå

(Jämförelsesiffror inom parantes avser januari-september 2018 om inget annat angivits)

För mer information
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15
Åsa Grundström, CFO, 044-13 82 44

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 oktober 2019 klockan 9.00 CET.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media