Delårsrapport januari-september 2021 för Sparbanken Skåne

Report this content

Fortsatt god marknadsutveckling präglade tredje kvartalet 2021 för Sparbanken Skåne. Banken redovisar ett resultat före skatt på 248 miljoner kronor för kvartalet, en ökning med 6 procent från föregående kvartal.

– Den ekonomiska återhämtningen har fortsatt på marknaden. Arbetslösheten i Skåne är tillbaka på nivåerna från före pandemin och företagen har börjat planera för investeringar igen. Banken har utvecklats väl under kvartalet och vi har bland annat stärkt vårt erbjudande om gröna krediter, säger VD Rasmus Roos.

Ekonomiskt sammandrag kvartal 3 2021

 • Bankens rörelseresultat uppgick under kvartalet till 248 mkr (233 mkr).
 • Räntenettot har ökat marginellt till 289 mkr (288 mkr).
 • Provisionsnettot har minskat något och uppgick till 145 mkr (147 mkr).
 • Kostnaderna exklusive kreditförluster minskade och uppgick till -212 mkr (-230 mkr). Minskningen är främst hänförbar till lägre personalkostnader.
 • De resultatpåverkande kreditförlusterna var positiva under kvartalet +19 mkr (+26 mkr).
 • Affärsvolymen ökade med 3 mdkr under kvartalet och uppgick till 237 mdkr (234 mdkr). Ökningen förklaras främst av börsens positiva utveckling och att inlåningen från allmänheten ökat samt en ökad utlåning främst inom privatsidan.
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 21,3 procent (21,2 procent).
 • Likviditetstäckningsgraden ökade något till 225 procent (206 procent).

(Jämförelsesiffror inom parentes avser kvartal 2 2021 om inget annat angivits)

Viktiga händelser kvartal 3 2021

 • Den ekonomiska återhämtningen på marknaden fortsatte under tredje kvartalet och arbetslösheten i Skåne är tillbaka på nivåerna från före coronapandemin. Banken har kunnat göra ytterligare återföringar från tidigare reserverade kreditförluster.
 • De stora samhällsrestriktionerna har hävts, men bankens beredskap kvarstår kring de pandemirelaterade utmaningar som företagare och privatpersoner fortfarande kan stå inför.
 • Bolåneaffären utvecklades starkt under perioden och Sparbanken Skåne medverkar med finansiering i såväl nyproduktion som i affärer på befintlig bostadsmarknad.
 • Coronakrisen förefaller inte sätta några större avtryck i näringslivsstrukturen i Skåne. Istället är det arbetssätt och affärsprocesser på företagen som påverkats under pandemin. Det framgår av en ny undersökning som Sparbanken Skåne genomfört.
 • Banken har stärkt sitt gröna erbjudande genom lansering av gröna bolån och gröna fastighetskrediter. Detta gynnar hållbara investeringar i samhället, samtidigt som privat- och företagskunder som gör miljömedvetna val kan minska sina lånekostnader.
 • Sparbanken Skåne har inför 2022 klassificerats i tillsynskategori 3 av Finansinspektionen. Banken placerades inför 2020 i tillsynskategori 2 men återgår nu alltså till kategori 3. Syftet med kategoriseringen är att visa hur FI tillämpar proportionalitet i sin tillsynsprocess.

Ekonomiskt sammandrag januari-september 2021

 • Bankens rörelseresultat uppgick under perioden till 705 mkr (602 mkr).
 • De resultatpåverkande kreditförlusterna var positiva under perioden +52 mkr (-59 mkr). Motsvarande period 2020 påverkades kraftigt av ökade reserveringar för förväntade kreditförluster till följd av covid-19-pandemin.
 • Räntenettot minskade med 5 procent till 873 mkr (922 mkr). Utvecklingen hänför sig i huvudsak till minskade marginaler, trots att utlåningsvolymerna ökat.
 • Provisionsnettot uppgick till 430 mkr (358 mkr). Ökningen, som i första hand avser värdepappersprovisioner, beror till största delen på börsens stadiga uppgång efter det kraftiga fallet första kvartalet 2020. Även utlåningsprovisionerna avseende förmedlade krediter till Swedbank Hypotek har ökat.
 • Kostnaderna ökade och uppgick till -665 mkr (-634 mkr). Det är framför allt personalkostnaderna som ökat.
 • Affärsvolymen ökade med 11 procent till 237 mdkr de senaste 12 månaderna (213 mdkr per september 2020).
 • Kapitalrelationen liksom primärkapitalrelationen uppgick till 21,3 procent (19,5 procent per september 2020).
 • Likviditetstäckningsgraden minskade från en hög nivå till 225 procent (236 procent per september 2020).

(Jämförelsesiffror inom parentes avser januari-september 2020 om inget annat angivits)

För mer information
Rasmus Roos, VD, 046-16 23 11
Mikael Forsberg, CFO, 044-13 82 17
Kristian Svensson, pressansvarig, 046-16 23 09

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 klockan 8.30 CET.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

Taggar: