Näringslivets utveckling – Skåne klarade 2020 bäst av storstadsregionerna

Report this content

Coronaåret 2020 slutade bättre för det skånska näringslivet än vad många befarade. Omsättningen ökade i fem av de elva branscher som ingår i SCB:s regionala omsättningsstatistik och som omfattar företag som redovisar moms. Till skillnad från finanskrisen 2008-2009 har det skånska näringslivet hittills klarat coronapandemin bättre än övriga storstadslän och bättre än rikssnittet. Det visar en analys av omsättningsutvecklingen i skånska företag som presenteras i den kommande rapporten Skånsk konjunktur från Sparbanken Skåne, framtagen i samarbete med Øresundsinstituttet.

2020 var ett tufft år för såväl anställda som företagare. Inte minst drabbades den skånska besöksnäringen hårt, även om utvecklingen inte varit riktigt lika svår som i Stockholms och Västra Götalands län. Men också inom branscher som haft tillväxt finns en stor spännvidd. Den skånska handeln ökade med 1,6 procent under 2020 men omfattar såväl hårt trängda klädbutiker som växande e-handel och affärer med fokus på bland annat heminredning och bygg. 

Den totala omsättningen i Skåne i de elva branscherna i SCB:s statistik minskade med 0,5 procent under 2020 jämfört med 2019. I Stockholms län låg minskningen på 3,0 procent och i Västra Götalands län på 4,7 procent. I riket som helhet var tappet 3,2 procent.

Skåne noterar den bästa eller minst dåliga utvecklingen bland storstadslänen för branscher inriktade mot fastigheter, information, handel, tillverkning, energiförsörjning och miljö, transporter samt hotell och restaurang.

För fem av de elva branscherna i jämförelsen ökade omsättningen i Skåne. Lika många branscher ökade omsättningen i Västra Götaland men vanligen inte med samma ökningstakt. I Stockholms län ökade endast tre av de elva branscherna omsättningen under 2020. Se bifogat faktablad för detaljer.

När det gäller besöksnäringen noterar Stockholms län den största nedgången bland storstadslänen under 2020 med en nedgång på 33,7 procent för hotell och restauranger. Stockholms styrka med många affärsbesök och internationell turism förvandlades under coronapandemin till en motgång. I Västra Götalands län har flera industrisektorer haft det tufft och när det gäller fordonsindustrin har problem med leveranser från underleverantörer hållit tillbaka utvecklingen. 

– Det har funnits indikationer på vilken typ av företag som drabbats hårt under pandemin och vilka som klarat sig bättre. När vi nu summerar första året med covid-19 i samhället kan vi se svart på vitt också i vilken omfattning branscherna påverkats, säger Rasmus Roos, VD på Sparbanken Skåne, som sedan 2018 ger ut Skånsk konjunktur i samarbete med Øresundsinstituttet.

Samtidigt som Skånes största bransch i det privata näringslivet, handeln, ökade med 1,6 procent under 2020 är som nämnt skillnaderna stora inom branschen, med allt från tvåsiffriga procentuella omsättningstapp i exempelvis kläd- och skobutiker, till tvåsiffriga ökningar i handel med fritidsutrustning, möbler, data- och teleprodukter samt inte minst näthandel. I jämförelse minskade omsättningen i branschen handel i Stockholms län förra året med 0,5 procent medan handeln i Västra Götalands län ökade med 0,1 procent.

– Coronakrisen har inte slagit jämnt över näringslivet. Många har tvingats till både permitteringar och uppsägningar, medan andra kunnat dra fördel av omställningen. Totalt sett har det skånska näringslivet ändå visat motståndskraft. Under pandemin har det varit en tillgång för Skåne att vara en flerkärnig region med ett diversifierat näringsliv och relativt spridda risker, säger Rasmus Roos.

Företagstjänster, den näst största privata branschen i Skåne sett till sysselsatta i näringslivet, tappade 5,9 procent i omsättning i Skåne under 2020. Här har exempelvis området kontorsservice pressats hårt samtidigt som olika typer av IT-tjänster ökat i omsättning. I Stockholms län föll omsättningen i branschen företagstjänster med 9,7 procent medan den ökade med 3,9 procent i Västra Götalands län.

Liknande mönster finns inom tillverkning och utvinning, den tredje största privata branschen i Skåne, som sammantaget minskade med 2,1 procent i omsättning under 2020 i Skåne jämfört med 2019. Här har läkemedelsindustri och den för Skåne så viktiga livsmedelsindustrin gått bra med ökad omsättning, medan exempelvis tillverkning kopplad till trycksaker samt industri för jord- och skogsbruksmaskiner backat. I Stockholms län och Västra Götalands län minskade omsättningen i branschen tillverkning och utvinning med 2,9 procent respektive 11,9 procent under 2020. 

– Totalt sett har industrin i Skåne tappat omsättning, även om nedgången varit större på andra håll. Men det finns också företag som gynnats av att de globala flödena begränsats under pandemin, genom att större industribolag tvingats se sig om efter mer lokala underleverantörer, säger Rasmus Roos på Sparbanken Skåne.

Den bransch som förlorat mest i omsättning i Skåne under 2020 är inte oväntat hotell- och restaurang (-20,5 procent), följt av kulturella och personliga tjänster (-10,7 procent). Inom dessa branscher syns nedgången i stort sett över alla delbranscher. Branscherna som ökat mest i omsättning i Skåne är fastighetsverksamhet och informations- och kommunikationsverksamhet. Bifogat faktablad visar utvecklingen under 2020 i Skånes alla momspliktiga branscher, enligt branschindelningen SNI2007. Dessutom framgår ett urval av underbranscherna som förändrats omsättningsmässigt mest. Bland annat framgår att budbils- och kurirföretag i Skåne ökat omsättningen med 124 procent under året, vilket hänger ihop med den ökade internetförsäljningen och trenden med utkörning av varor och mat.

– Vi ser nu den logiska spegelbilden i näringslivet av våra ändrade levnadsvanor under pandemin. Ännu återstår att se vilka de bestående förändringarna blir. Vissa mönster lär återgå till de gamla, medan andra blir grunden för en mer varaktig strukturomvandling, säger Rasmus Roos.

– De olika åtgärder som satts in från politiskt håll har absolut bidragit till att dämpa krisens effekter i näringslivet. Samtidigt betyder det en osäkerhet kring utvecklingen när stödåtgärderna börjar fasas ut efter vaccinationerna och återgången till ett mer normalt samhälle.

Vårens utgåva av Skånsk konjunktur presenteras den 25 maj och inkluderar en fördjupning i omsättningsutvecklingen, liksom en analys av konjunkturläget i skånska kommuner. 

Bifogat faktablad (pdf) innehåller 

  • Omsättningsutveckling 2020 i Skånes största branscher i näringslivet
  • Jämförelse på övergripande nivå med utvecklingen i riket, Stockholms och Västra Götalands län
  • Urval av underbranscherna i Skåne som förändrats mest omsättningsmässigt under 2020

För mer information
Rasmus Roos, VD, 046-16 23 11
Kristian Svensson, pressansvarig, 046-16 23 09

Om Skånsk konjunktur 
Skånsk konjunktur är en oberoende rapport om det ekonomiska läget i Skåne som ges ut av Sparbanken Skåne sedan 2018. Materialet är baserat på ett stort antal statistikkällor och kvalitativa intervjuer. Det belyser skånsk konjunktur i dimensionerna invånare, näringsliv och offentlig ekonomi – i såväl övergripande perspektiv som ner på delregion- och kommunnivå. Analysen produceras av Øresundsinstituttet och publiceras två gånger per år.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

Om Øresundsinstituttet
Øresundsinstituttet är ett dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, fakta, nätverksmöten och nyhetsbyrån News Øresund bidrar till en ökad kännedom om utvecklingen i regionen. Verksamheten drivs utan vinstintresse och med finansiering från mer än 100 medlemmar från stat, regioner, kommuner, universitet och det privata näringslivet.

Taggar: