Pendlingen ökar i Skåne – fyra av tio jobbar i annan kommun

Report this content

Pendlingen i Skåne har ökat med 21 procent på tio år. Framförallt är det Malmö som stärkt sin betydelse som arbetsort, men även i övriga Skåne blir det vanligare för företag och organisationer att hämta kompetens utanför kommungränsen. Det visar den senaste statistiken från SCB som presenteras i rapporten Skånsk konjunktur från Sparbanken Skåne.

Skåningarna pendlar som aldrig förr. Hela 249 000 skåningar arbetar i en annan kommun än den de bor i. Anställda inom handel, vård och omsorg utgör de största pendlargrupperna och anställda i branscher med höga lönenivåer pendlar oftare än personer inom låglönebranscher.

Medan Lund attraherar fler inpendlande läkare och sjuksköterskor, lockar Malmö till sig fler pendlare som arbetar med företagstjänster. I Helsingborg är det vanligast att pendlare arbetar i handeln. Det framgår av statistik för åren 2007-2017 som analyserats till den kommande rapporten Skånsk konjunktur.

– Vi skåningar rör oss allt mer för att jobba. Malmö har blivit ett tydligt nav för arbetsmarknaden, men med god infrastruktur är detta något som gynnar invånarna i stora delar av Skåne. Kommunerna blir mer och mer beroende av varandra, säger Anders Hansson, privatekonom på Sparbanken Skåne.

Befolkningen i Skåne har ökat med 12 procent mellan 2007 och 2017, men antalet pendlare har alltså ökat med 21 procent. I samtliga skånska kommuner har antalet utpendlare blivit fler, och i 31 av 33 kommuner har även inpendlingen ökat. Vanligast är pendling i kranskommunerna runt Malmö, Lund och Helsingborg, men pendlingen ökar tydligt i hela regionen, både över kortare och längre avstånd.

Över 70 000 pendlar till Malmö, 37 000 till Lund, 25 000 till Helsingborg och 9 000 till Kristianstad. Utöver de större städerna finns fler kommuner med viktiga roller i sitt närområde. Ystad, Hässleholm, Landskrona och Ängelholm har mellan 4 500 och 7 000 inpendlare vilket gör dem till lokala centrum med påverkan på arbetsmarknaden i Skåne. Pendlingen ökar både från gränskommuner in till lokala centrum, men också mellan de lokala centrumen. Totalt arbetar fyra av tio skåningar i en annan kommun än sin bostadskommun.

 – Väl fungerande pendlingsströmmar är positivt för samhället. Rätt kompetens på rätt plats är en förutsättning för fortsatt utveckling. I sämre tider kan också upparbetade resvanor bidra till bättre motståndskraft i ekonomin. Det blir helt enkelt lättare att matcha arbetskraften mot de arbetstillfällen som finns, vilket bidrar till stabilitet, säger Anders Hansson.

Sex kommuner i Skåne attraherar fler in- än utpendlare. I Malmö pendlar över 36 000 fler in än ut ur kommunen, ett tal som vuxit med över 4 000 under den senaste tioårsperioden. Lund har knappt 15 000 fler in- än utpendlare, men också Helsingborg och Kristianstad har en positiv nettopendling. Dessutom har Burlöv, tack vare sin närhet till Malmö, fler in- än utpendlare, och till Skånes minsta kommun, Perstorp, gör kemiföretaget med samma namn att fler pendlar in än ut ur kommunen. Det finns också en stor pendling mellan Skåne och Danmark. 2015, det senaste året med tillgänglig statistik, reste 18 600 personer över Sundet för att arbeta.

Branscher som tillhör en kommuns styrkeområden tenderar också att vara de som attraherar flest pendlare till kommunen, och pendling är generellt sett ett vanligare inslag i branscher med hög lönenivå. Det finns flera stora arbetsgivare som genom att hämta kompetens från andra kommuner ger kraftigt genomslag på pendlingsströmmarna. Bland dessa finns kemikoncernen Perstorp, IT-bolaget CGI Sverige AB i Bromölla och möbelföretaget Ikea i Älmhult dit många skåningar pendlar.

I bifogat faktablad (pdf) framgår pendlingsströmmarna i detalj i de skånska kommunerna. Den 22 november publiceras höstens upplaga av Skånsk konjunktur.

För mer information
Anders Hansson, privatekonom, 046-37 18 44
Kristian Svensson, pressansvarig, 046-16 23 09

Om resvanor i Skåne
Region Skånes resvaneundersökning visar att över hälften av alla resor sker med bil, men andelen minskar. Samtidigt står kollektivtrafiken för en femtedel av alla resor i Skåne, en andel som vuxit från 14 till 20 procent mellan 2007 och 2018. Således kommer tågsatsningar troligtvis påverka framtida pendlarströmmar, men även satsningar på vägnätet är av stor vikt för utvecklingen på arbetsmarknaden.

Om Skånsk konjunktur 
Skånsk konjunktur är en oberoende rapport om det ekonomiska läget i Skåne. Bakom rapporten står Sparbanken Skåne i samarbete med sina ägarstiftelser. Materialet är baserat på ett stort antal statistikkällor och kvalitativa intervjuer. Det belyser skånsk konjunktur i dimensionerna invånare, näringsliv och offentlig ekonomi – i såväl övergripande perspektiv som ner på delregion- och kommunnivå. Analysen produceras av Øresundsinstituttet och publiceras två gånger per år.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Väl fungerande pendlingsströmmar är positivt för samhället.
Anders Hansson, privatekonom