Specialfastigheters delårsrapport jan–juni 2021: Stark och växande projektportfölj

Report this content

Specialfastigheters levererar i sin delårsrapport ännu ett stabilt förvaltningsresultat i linje med motsvarande period förra året. Sedan årsskiftet har marknadsvärdet för fastigheterna ökat med mer än 800 Mkr till drygt 30 miljarder kronor, vilket främst beror på investeringar i pågående projekt samt ett förvärv.

  • Hyresintäkterna ökade med 1,6 % till 1 178 (1 159) Mkr 

  • Förvaltningsresultatet ligger på samma nivå som förra året, 764 (764) Mkr          

  • Värdeförändringarna på fastigheterna uppgick till -77 (-603) Mkr och värdeförändringarna på finansiella instrument uppgick till -1 (53) Mkr

  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 614 (165) Mkr 

  • Marknadsvärdet på fastigheter ökade till 30 463 (29 618) Mkr

Växande projektvolym 
Efterfrågan på säkerhetsfastigheter fortsätter att öka, vilket märks i en för oss alltmer tilltagande projektvolym. Under kvartalet har Specialfastigheter och Kriminalvården tecknat avtal om 1 380 Mkr, fördelat på fem projekt. Kriminalvården har i vårändringsbudgeten fått ökade anslag för att hantera den ansträngda beläggningssituationen i häkten och anstalter, och har meddelat att de behöver utöka med tillfälliga byggnader inom elva anstalter på grund av den höga beläggningsgraden. Vi arbetar också tillsammans med Statens institutionsstyrelse med säkerhetshöjande åtgärder samt om- och tillbyggnader vid flera platser runt om i landet. 

– Samtidigt som många större projekt tillkommit har vi också avslutat flera om totalt drygt 700 Mkr. För att hantera den stora projektvolymen ser vi över och fortsätter förstärka vår organisation, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

Under kvartalet har vi även förvärvat en fastighet i Solna för cirka 300 Mkr med byggrätter på runt 16 000 kvadratmeter.

Anvisningar för klimatkalkyler delas med branschen
Att beräkna klimatavtrycket i byggprojekt är en bra metod för att kunna kartlägga var i verksamheten koldioxidutsläpp sker och sedan arbeta aktivt för att minska dem. Tillsammans med flera samarbetspartners har vi tagit fram anvisningar för hur sådana beräkningar kan göras och vi har under kvartalet valt att dela dem med branschen. På så vis hoppas vi kunna bidra till att minska branschens betydande klimatpåverkan.

Delårsrapporten finns bilagd, samt på www.specialfastigheter.se

Informationen är sådan som Specialfastigheter Sverige AB är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-07-14 11:51 CET.

För ytterligare information kontakta:
Claes Rasmuson, CFO, tel: 010-788 62 04
Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01

Specialfastigheter äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med säkerhetskrav, som till exempel kriminalvårdsanstalter, domstolsbyggnader, polisfastigheter och försvarsfastigheter. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till drygt 30 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Samtidigt som många större projekt tillkommit har vi också avslutat flera om totalt drygt 700 Mkr. För att hantera den stora projektvolymen ser vi över och fortsätter förstärka vår organisation.
Åsa Hedenberg, vd Specialfastigheter