Specialfastigheters delårsrapport januari–sept 2021: Stabil tillväxt och kraftigt växande projektvolym

Report this content

Specialfastigheter fortsätter sin stabila utveckling med något ökade hyresintäkter och ett förvaltningsresultat i linje med motsvarande period förra året. Sedan årsskiftet har marknadsvärdet för fastigheterna stigit med mer än 1,6 miljarder kronor till drygt 31 miljarder kronor, vilket främst beror på investeringar i pågående projekt, sänkta avkastningskrav samt ett förvärv.

  • Hyresintäkterna ökade med 1,3 % till 1 623 (1 601) Mkr
  • Förvaltningsresultatet ligger på samma nivå som förra året, 1 171 (1 179) Mkr
  • Värdeförändringarna på fastigheterna uppgick till 351 (-557) Mkr och värdeförändringarna på finansiella instrument uppgick till 21 (50) Mkr
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 236 (526) Mkr
  • Marknadsvärdet på fastigheter ökade till 31 241 (29 618) Mkr

Kraftig tillväxtfas
Specialfastigheter befinner sig i en kraftig tillväxtfas som bedöms fortsätta under flera år. Inflödet av beställningar är högt och under det tredje kvartalet har bolaget och Kriminalvården tecknat projektgarantier för drygt 900 Mkr fördelade på tio projekt, främst omfattandes tillfälliga byggnader. Utöver dessa pågår också planering och arbete med typhus och andra permanenta byggnader – allt för att möta Kriminalvårdens höga beläggning. Även hos Statens institutionsstyrelse har flera olika projekt startats upp och hyresavtal tecknats. 

– Specialfastigheter är ett växande företag i förändring. Ökningen i antal och volym av projekt ställer stora krav på hela organisationen och resurssättning och bemanning är prioriterade områden för oss. Det är därför glädjande att vi i vår nyligen genomförda enkät fått ett höjt motiverad medarbetarindex (MMI) och att många medarbetare rekommenderar oss som arbetsgivare, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

Låneramen i MTN-programmet har under kvartalet höjts från 13 till 16 miljarder kronor för att kunna finansiera den större investeringsvolymen.

Vetenskapsbaserade utsläppsmål
Som fastighetsbolag har Specialfastigheter ett stort ansvar att bidra till minskade utsläpp av koldioxid. Bolaget har antagit nya, vetenskapsbaserade klimatmål för hela värdekedjan och dessa har godkänts av SBTi (Science Based Target initiative). Det innebär främst ett intensifierat arbete med åtgärder för att åstadkomma betydande minskningar av utsläpp från byggprojekten. 

Delårsrapporten finns bilagd, samt på www.specialfastigheter.se

För ytterligare information kontakta:
Claes Rasmuson, CFO, tel: 010-788 62 04
Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01

Specialfastigheter äger, förvaltar och utvecklar fastigheter med säkerhetskrav, som till exempel kriminalvårdsanstalter, domstolsbyggnader, polisfastigheter och försvarsfastigheter. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till drygt 31 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Mer information hittar du på www.specialfastigheter.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Specialfastigheter är ett växande företag i förändring. Ökningen i antal och volym av projekt ställer stora krav på hela organisationen och resurssättning och bemanning är prioriterade områden för oss. Det är därför glädjande att vi i vår nyligen genomförda enkät fått ett höjt motiverad medarbetarindex (MMI) och att många medarbetare rekommenderar oss som arbetsgivare.
Åsa Hedenberg, Specialfastigheters vd