Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 juni 2020

Report this content

Stärkt kassa och Metal Casino-förvärvet är genomfört

Under andra kvartalet har Spiffbet, trots pågående pandemi, genomfört en rad stora åtgärder och förbättringar av verksamheten. Förvärvet av Metal Casino gjordes klart och Spiffbet är numera inte bara en spelutvecklare utan även kasinooperatör. På spelutvecklingssidan har bolaget tecknat två nya distributionsavtal samt fullföljt investeringen i den latinamerikanska spelutvecklaren Copacabana Gaming. Kassan har även stärkts i och med att bolagets företrädesemisson om 26,5 miljoner kronor fulltecknades.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Intäkterna uppgick till 534 TSEK (0 TSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -2 766 TSEK (-3 790 TSEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 559 TSEK (-4 175 TSEK).
 • Eget kapital vid periodens slut uppgick till 1 234 TSEK (6 742 TSEK)
 • Likviditeten vid periodens slut uppgick till 1 238 TSEK (6 370 TSEK)
 • Spiffbet tecknade avtal med Salsa Technology om distribution av spel
 • Spiffbets förvärv av Metal Casino slutfördes. Metal Casino ägs till 90,4 procent av Spiffbet och är därmed ett dotterbolag i Spiffbetkoncernen
 • Spiffbets företrädesemission fulltecknades och tillförde bolaget 26,5 miljoner kronor, före emissionskostnader, vilka uppgick till cirka 2 miljoner kronor
 • Spiffbet tecknade avtal om investering i den latinamerikanska spelutvecklaren Copacabana Gaming via ett samriskföretag med brasilianska NGT Interactive LLC
 • Spiffbet tecknade ett ömsesidigt distributionsavtal med iSoftBet

Januari – juni 2020

 • Intäkterna uppgick till 1 135 TSEK (0 TSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -7 736 TSEK (-7 814 TSEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 066 TSEK (-6 970 TSEK)
 • Eget kapital vid periodens slut uppgick till 1 234 TSEK (6 742 TSEK)
 • Likviditeten vid periodens slut uppgick till 1 238 TSEK (6 370 TSEK)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Företrädesemissionen som tillförde Spiffbet cirka 26,5 miljoner kronor före emissionskostnader registrerades hos Bolagsverket
 • Spiffbet la ett villkorat bud på speloperatören Goliath Casino som accepterades av samtliga aktieägare
 • Spiffbet kallade till extra bolagsstämma måndagen den 31 augusti 2020 för att besluta om ett optionsprogram till styrelse och ledning
 • Jens Bruno utsågs till CFO i Spiffbet

VD HENRIK SVENSSON KOMMENTERAR ANDRA KVARTALET

Mycket har hänt i Spiffbet under andra kvartalet - exempelvis förvärvet av Metal Casino. Berätta!

Andra kvartalet har varit intensivt. Mest spännande är förstås förvärvet av Metal Casino som var en process som inleddes i januari och som gick i mål i juni. Där gör vi nu en mindre omstart av verksamheten genom att byta till ny plattform under tredje kvartalet och förnyade marknadssatsningar efter en tids stiltje i samband med förvärvet och plattformsbytet.

Ni har även fyllt på kassan med en nyemission trots börsras.

Vi klarade av en nyemission mitt under brinnande börskaos i samband med Coronakrisen, vilket visar på vår styrka och förtroende i aktiemarknaden och hos de större ägarna. Det var också nödvändigt för att återbetala ett brygglån och för att finansiera både spelutveckling och verksamheten i Metal Casino.

Hur har Coronoakrisen påverkat verksamheten?

Coronakrisen har påtagligt påverkat verksamheten under kvartalet. Vi har inte kunnat resa och delta i mässor, som ändå ställts in, och de flesta medarbetarna har arbetat hemifrån. Kasinoverksamheten har snarast fått ett uppsving när sports betting stannade av på grund av att i stort sett alla idrottsevenemang ställdes in. Vi har också valt att pausa satsningen på våra sportspel eftersom det inte funnits någon marknad alls för dessa under kvartalet.

Ni har länge kommunicerat besparingsåtgärder men effekten på resultatet har varit begränsad. När får dessa åtgärder effekt?

Våra besparingsåtgärder i speltillverkningen, har slagit igenom under kvartalet och burn rate har minskat dramatiskt. Vi har också höjt kvaliteten i verksamheten. I Metal Casino sker nu också betydande besparingar tack vare att vi går samman och skapar en gemensam organisation. Vi räknar med att de åtgärderna slår igenom successivt under tredje och fjärde kvartalet 2020. Ambitionen är fortfarande att få hela verksamheten kassaflödespositiv under 2021.

I augusti förvärvade ni Goliath Casino. Hur är strategin där?

Efter kvartalets utgång har vi förvärvat Goliath Casino, en mindre operatör som drabbats hårt av regleringen på den svenska marknaden. Ambitionen i Goliath är att försiktigt öka marknadssatsningarna i utvalda länder och återta bolagets omsättning genom att utnyttja den potential som finns i varumärket.

Har ni ytterligare förvärv på gång?

Vi har ständigt flera pågående förvärvsdiskussioner, ofta i tidiga skeden, men som alltid när det gäller förvärv kan vi inte bedöma exakt hur dessa diskussioner kommer att landa.

Man kan nästan tro att ni håller på att bli en ren speloperatör?

Spiffbet blir med de senaste förvärven till viss del en operatör, åtminstone sett till intäkterna. Det är en trend som mycket väl kan fortsätta beroende på utfall av eventuella kommande förvärvsdiskussioner. Det har visats sig lättare att förvärva operatörer än spelstudios, troligen för att flera mindre operatörer är trängda av en ökande regelbörda och ökande fasta kostnader.

Ni har utsett ny CFO

Ja, jag vill här passa på att välkomna Jens Bruno som ny CFO. Han har varit verksam som ekonomiansvarig på deltid på konsultbasis sedan november förra året och nu passade det bra både för honom och för oss att han tar steget fullt ut och går upp på heltid och axlar CFO-rollen. Jens tillför ju gedigen kunskap och erfarenhet. Samtidigt vill jag tacka vår styrelseledamot, Per Ganstrand, som fungerat som tillförordnad CFO. Detta byte är egentligen bara en formalisering av redan etablerade arbetsprocesser. Jens får ett större ansvar, men Per kommer även fortsättningsvis att bistå på konsultbasis i vissa frågor där vi har stor nytta av hans erfarenhet.

Hur ser du på de kommande 12 månaderna?

Sammantaget ser jag positivt på andra halvåret 2020 och även inledningen av 2021. Vi har fått bättre struktur på våra interna administrativa processer, vilket är nödvändigt för att kapa kostnader och integrera förvärv. Vi har fyllt på kassan, vi har en nyförvärvad operatörsverksamhet där vi vill växa både organiskt och genom förvärv. Vi följer vår tillväxt- och branschkonsolideringsstrategi och nu har vi skapat rätt förutsättningar för fortsatt tillväxt.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 augusti 08:30 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under varumärket Metal Casino samt spelproduktion under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Metal Casino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Vrtcl Gaming Ltd, Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi klarade av en nyemission mitt under brinnande börskaos i samband med Coronakrisen, vilket visar på vår styrka och förtroende i aktiemarknaden och hos de större ägarna.
Henrik Svensson, VD Spiffbet AB