Delårsrapport första kvartalet 2020

Report this content
 • Spiffbet AB publicerar idag delårsrapport för perioden 2020-01-01 – 2020-03-31

Första kvartalet 2020:

Intäkterna för första kvartalet uppgick till 601 (0) TSEK.

Resultatet efter finansiella poster var -4 969 (-4 024) TSEK.

Spiffbet bjuder in till en webbsänd pressträff angående kvartalsrapporten kl 11:30 fredagen den 15 maj via följande länk:

https://www.youtube.com/watch?v=A-embQmucfs&feature=youtu.be

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Spiffbet lanserade Spiffbet Sports genom speldistributören Betconstruct på den peruanska operatören Apuesta Total. Lanseringen inleddes med att Apuesta Totals kunder erbjuds Take5, ArenaLive och Timebet. Planen är att lägga till Tenniz och Basket Bingo när spelandet på fotbollsspelen har kommit igång. Spiffbet planerar att lansera fler spel tillsammans med Apuesta Total.
 • Spiffbet slöt samarbetsavtal med Lady Luck Games och kommer därmed att erbjuda spel från Lady Luck Games. Spelen som erbjuds är premium kasinoslotar skapade av Rasmus Kjær som är den kreativa kraften bakom dataspelet Hitman. Spelen ger ett attraktivt tillskott till Spiffbets portfölj av tredjepartsspel.
 • Spiffbets dotterbolag STHLMGAMING tecknade ett tilläggsdistributionsavtal med speldistributören Relax Gaming. Avtalet öppnar upp nya marknader för STHLMGAMING.
 • Spiffbet la ett förankrat bud på Vrtcl Gaming Group Sweden AB (”Metal Casino”). Metal Casinos aktieägare får drygt 30 procents ägarandel i Spiffbet vid full anslutning. Samgåendet rekommenderades av Metal Casinos styrelse och har accepterats av 51,2 procent av Metal Casinos aktieägare. Transaktionen ger påtagliga synergier både på kort och lång sikt. Spiffbet blir genom förvärvet en speloperatör och får goda förutsättningar att driva konsolidering av branschen.
 • Spiffbet tecknade ett distributionsavtal för Latinamerika och Asien med Panorama Gaming om leverans av kasinospel till speloperatörer som är anslutna till Panororama Gamings spelplattform. Avtalet omfattar egna spel och spel från tredjepartsleverantörer. Panorama Gaming levererar lösningar för sportsbetting och kasinospel till såväl online som landbaserade operatörer i Latinamerika och Asien.
 • Spiffbet lanserade sin nya plattform för drift och leverans av spel. Första kund att flyttas över till den nya plattformen är Supabets som sedan tidigare har erbjudit sina kunder spel från Spiffbet. I och med bytet av plattform är avsikten att upphöra med plattformsutveckling i Sydafrika. Fokus i Sydafrika kommer att vara utveckling av nya spel på den nya plattformen.
 • Med anledning av covid-19 senarelade Spiffbet publikationen av årsredovisningen för 2019.
 • Spiffbet nylanserade videopokerspelet Spiffbet Jacks or Better i HTML5 format. Spiffbet släppte därmed ytterligare ett spel från klassiska spelportföljen som förvärvades under 2018. Avsikten är att släppa fler spel inom varje kategori och dra nytta av framarbetad programkod.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • I kallelsen till årsstämman 2020 tillkännagav Spiffbet avsikten att genomföra en företrädesemission om ca 26,5 miljoner kronor i samband med förvärvet av Metal Casino. Styrelsen föreslog till årsstämman den 22 maj 2020 att genomföra en emission av aktier som vid full teckning skulle tillföra Bolaget ca 26,5 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen omfattas av tecknings-förbindelser och garantiåtaganden motsvarande cirka 85 procent. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen för nyemissionen, 29 maj 2020, är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Aktieägare ska för en (1) befintlig aktie erhålla två (2) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie. Teckningskursen är 0,27 kronor per aktie. Full teckning skulle leda till en utspädning om 67 % för aktieägare som inte deltar i emissionen. Emissionskostnaderna för nyemissionen beräknas uppgå till cirka 2 miljoner kronor.
 • I samband med publikationen av årsredovisningen för 2019 kommenterade Bolaget hur verksamheten påverkas av Covid-19. Sammantaget är påverkan på koncernens verksamhet begränsad. Personalen arbetar på distans och vissa mindre förseningar har uppstått i administrativa processer som involverar externa parter. Spiffbet har sett ett en ökad efterfrågan på kasinoprodukter sedan epidemins utbrott. För affärsområdet Spiffbet Sports har distributionen av spel påverkas eftersom alla större sportevenemang har ställts in till följd av epidemin. Sammanvägt har Covid-19 inte påverkat Spiffbets försäljning negativt. Det bör dock noteras att Spiffbet agerar på en global marknad och intäkterna är beroende av den globala efterfrågan på Spiffbets produkter.
 • Spiffbet tecknade avtal med Salsa Technology (tidigare Patagonia Entertainment) om distribution av spel genom Salsa Technologys Game Aggregation Platform. Avtalet omfattar samtliga spel som direkt eller indirekt kan erbjudas via Spiffbets spelserver, inklusive spel från anslutna externa spelstudior.
 • Spiffbets erbjudande till aktieägarna i Vrtcl Gaming Group Sweden AB (”Metal Casino”) hade fram till och med den 30 april 2020 accepterats av ägare motsvarande 86,6 procent av röster och kapital i Metal Casino. Spiffbet har genomfört en due diligence av Metal Casino med tillfredsställande utfall och säkerställt finansiering av förvärvet. Spiffbets styrelse har trots att det tidigare kommunicerade villkoret om 90 procents anslutning av samtliga aktier och röster i Metal Casino vid denna tidpunkt inte uppfyllts beslutat att acceptera utfallet och genomför en apportemission. De aktieägare som inte har accepterat kommer erbjudas att ansluta sig till samma villkor.
 • Erbjudandet från Spiffbet att förvärva samtliga aktier i Metal Casino har per den 11 maj accepterats av ägare till mer än 90 procent av aktierna i Metal Casino.
 • Spiffbet tecknade avtal om investering i den latinamerikanska spelutvecklaren Copacabana Gaming via ett samriskföretag med brasilianska NGT Interactive LLC. Spiffbet tillskjuter kapital om totalt 225 000 euro fram till augusti 2021. Spiffbet får 45,2 procents ägande i samriskbolaget.

VD Henrik Svensson om Spiffbets utveckling under det första kvartalet 2020.

Henrik, hur påverkar förvärvet av Metal Casino Spiffbet både kort och lång sikt?

Spiffbet tillförs direkt en betydande omsättningsökning från Metal Casino. Under 2019 omsatte Metal Casino 26 miljoner kronor, jämfört med Spiffbets relativt nystartade spelutveckling som omsatte 1 miljon kronor 2019. Vi ändrar karaktär och får intäkter direkt från konsumentledet. På längre sikt tror jag på att både vara en spelleverantör och spelutvecklare. Det finns fördelar för operatörsverksamheten att få specialutvecklade spel och spelutvecklingsverksamheten får en bättre närhet till marknaden. Detta borde resultera i ökad tillväxt och lönsamhet.

Metal Casino har ju tidigare haft lönsamhetsproblem – hur ska Spiffbet få verksamheten att lyfta?

Metal Casino har gjort betydande investeringar i att etablera ett varumärke på spelmarknaden och har inlett en expansion mot tillväxtmarknader. Spiffbet fick möjlighet att komma in i ett gynnsamt läge då Metal Casino behövde finansiering under 2020 för att nå break-even 2021. Vidare finns det tydliga effektiviseringar som kan genomföras i verksamheten och synergier som kan realiseras.

Vid alla förvärv brukar man tala om synergier och stordriftsfördelar – hur ser det ut för Spiffbet?

Det mest uppenbara vid ett förvärv är att samordna och ta bort dubblerade administrativa strukturer. Därefter finns det samordningsfördelar i vissa funktioner som marknadsföring och teknikutveckling. Mindre verksamheter kan helt och hållet integreras in i befintlig struktur och därmed försvinner kostnaderna nästan helt. Även avtal med partners och leverantörer kan omförhandlas och ge bättre villkor i kraft av att vi blir större. Framförallt vid förvärv av operatörer finns det bra potential att skapa värde. Vår bedömning är att vi kan plocka hem uppemot 10 procent av förvärvad omsättning. I förvärvet av Metal Casino har vi redan identifierat över 10 procent kostnadssynergier som vi successivt kan plocka fram.

 Ni har tidigare talat om att Spiffbet skall vara lokomotivet i en konsolidering inom spelbranschen - vad innebär det för Spiffbet framöver?

Spelmarknaden är i förändring med en våg av reglering som driver kostnader och sätter press på intäkter. Nya marknadsmöjligheter finns bland annat i Asien och Latinamerika men detta kräver nya investeringar som är svåra att finansiera för mindre onoterade aktörer. Noterade bolag med tillgång till finansiering kan förvärva dessa mindre aktörer i en konsolideringsprocess som vi sannolikt precis har startat. Vår ambition är att vara en aktiv drivkraft i denna konsolidering.

Ni har ju annonserat ut att ni aktivt arbetar på en expansion i Latinamerika och ni tillkänna gav för några veckor sedan ett nytt samarbete med en ledande latinamerikansk spelaktör. Kan du berätta lite mer om vilka möjligheter ni ser i Latinamerika?

Samriskbolaget Copacabana Gaming ger oss en rivstart i Latinamerika med lokala spel, kontaktnätverk och sälj som är specialiserat mot den kontinenten. Vi tror starkt att vi framförallt kan etablera oss som en leverantör att räkna med tillsammans med Copacabana Gaming i Latinamerika. Marknaderna i Latinamerika är spännande och uppvisar intressant tillväxtpotential och där regelverkskostnaderna kan hållas på låga nivåer. Vi bedömer också att en etablering av en operatörsverksamhet som Metal Casino är intressant i flera latinamerikanska länder. Metal Casinos hårdrockskoncept fungerar väl i Latinamerika.

Spiffbet har skickat ut pressmeddelande om nya avtal avseende Latinamerika. Har det en koppling till Copacabana Gaming?

Helt klart finns ett samband, även om avtalen har tecknats med Spiffbet. Framöver kommer också flera avtal tecknas mellan Spiffbet och kunder som en del i den distributionsöverenskommelse som finns rörande Copacabana Gaming. En annan drivkraft är att vi nu har ett etablerat ett större spelutbud i form av både egna spel, Copacabanas spel och insourcade spel från samarbetsstudior.

Under våren har ni nämnt den nya spelplattformen. Varför är den viktig för er och hur inverkar denna satsning på er distributionskapacitet?

Under 2019 arbetade vi hårt med att utveckla en bra spelplattform internt i Sydafrika och lanserade den under hösten. Detta arbete tog dels fokus från spelutvecklingen, dels såg vi att detta kunde potentiellt driva kostnader framöver då plattformen hela tiden måste utvecklas. Spiffbet fattade därför ett beslut att anskaffa en befintlig teknikplattform och i januari i år tog vi in en spelserver med beprövad kapacitet som har support från ett kompetent team som idag fungerar som en del av vår teknikorganisation. Utfallet från denna åtgärd har överträffat våra förväntningar och resulterat i mycket högre effektivitet, kapacitet samt stabilitet på tekniksidan. Dessutom har vi frigjort resurser ur spelutvecklingsverksamheten. Spelplattformen kommer utgöra vårt nav för distribution av spel. Copacabana Gaming och studior vi samarbetar med kommer att integrera in spel mot plattformen. Vid framtida förvärv av spelutvecklare finns också en potential att samordna kring plattformen och skapa synergier.

Du har tidigare berättat att 2019 var lite av ett nystartsår och att du har fokuserat på att omstrukturera, trimma organisationen och få in ett tydligare fokus på lönsamhet, men ser vi på resultaträkningen för Q1 så har kostnaderna gått upp. Vad beror det på?

Framförallt beror det på att genomförda åtgärder kräver tid för att få genomslag. Vår bedömning är att våra nuvarande kostnader för spelutvecklingsverksamhet tillsammans med bolagsadministration befinner sig på en lägre nivå jämfört med motsvarande period 2019.Det innebär att löpande kostnader under innevarande kvartal kommer att vara väsentligt lägre än under kvartal 1.

Kan du säga något om framtiden? Vad kan vi förvänta oss av Spiffbet framöver?

Under 2020 har vi förvärvat en operatör, Metal Casino, vilket förändrar vår verksamhet i grunden. Vi har finansierat bolaget genom en pågående garanterad företrädesemission om 26,5 MSEK, i ett marknadsklimat som varit minst sagt utmanande. Vi har anskaffat en kompetent plattform för att leverera våra produkter, faktisk lite av en game changer på tekniksidan. Vi för löpande diskussioner om förvärv. Och vi märker hur vår organisation blir allt effektivare. Det är svårt att sia om framtiden med alla dessa stora förändringar i bolaget, det jag kan säga är vi inte riktigt vet hur den resa vi påbörjat kommer fortsätta men att framtiden ser väldigt spännande ut. Vi sitter inte still i båten.

Finansiell kalender

200522               Årsstämma i Stockholm

200827               Publicering av Q2 2020

201119               Publicering av Q3 2020

210224               Publicering av Q4 2020

210425               Publicering av årsredovisning 2020

210514               Publicering av Q1 2021

210521               Årsstämma i Stockholm

Övrigt

Delårsrapporten för första kvartalet 2020 har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Delårsrapporten för första kvartalet 2020 finns i sin helhet på Spiffbets webbplats, https://www.spiffbet.se/delarsrapporter/

Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Stockholm den 15 maj 2020

Karl Trollborg, Styrelsens ordförande

Jacob Dalborg, Styrelseledamot

Per Ganstrand, Styrelseledamot, tillförordnad CFO

Henrik Svensson, Styrelseledamot, VD

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD, henrik.svensson@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 maj 08:49 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet utvecklar onlinespel för kasino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Kasinospelen ska vara underhållande och möta behovet på flera olika internationella marknader. För samma kunder har Spiffbet Sports etablerat en unik nisch som ligger mellan traditionell betting och kasinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen STHLM Gaming AB, Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. Aktien i Spiffbet AB handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SPIFF.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar