• news.cision.com/
 • Spiffbet AB/
 • Delårsrapport januari - september 2020 - Förvärv av ytterligare kasinon, kostnadsbesparingar, plattformsbyte och ett vässat kunderbjudande

Delårsrapport januari - september 2020 - Förvärv av ytterligare kasinon, kostnadsbesparingar, plattformsbyte och ett vässat kunderbjudande

Report this content

Det tredje kvartalet har präglats av förvärv av ytterligare onlinekasinon, Under kvartalet förvärvades Goliath Casino och efter kvartalets utgång förvärvades danska Bellis Casino samt Cashmio Group. Cashmio, som är vårt viktigaste förvärv hittills, tillför en väsentligt ökad omsättning och ett antal kvalificerade medarbetare. Därtill har vi till stor del genomfört en omstart av Metal Casino med återlansering ny plattform, som har slutförts under oktober. En rad stora kostnadsbesparingar och förbättringar av verksamheten har gjorts, främst i Metal Casino, ett arbete som fortsätter under kvartal 4. Finansiellt innebär det att en väsentlig andel av kostnaderna för omstruktureringen har tagits under kvartal 3. Kombinerat med minskade intäkter i samband med återlanseringen ger det en tillfällig resultatsvacka, vilket förväntas förbättras väsentligt framöver.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Intäkterna ökade jämfört med samma period föregående år med 432% till 2 852 TSEK (536), Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 487 TSEK (-5 164 TSEK)
 • Spelutvecklingen genererade en omsättning om 751 TSEK (536 TSEK), vilket motsvarar en ökning om 40% jämfört med samma period föregående år.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 051 TSEK (-4 528 TSEK).
 • Eget kapital vid periodens slut uppgick till 20 161 TSEK (2 522 TSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7 097 TSEK (3 203 TSEK)
 • Företrädesemissionen som tillförde Spiffbet cirka 26,5 miljoner kronor före emissionskostnader registrerades hos Bolagsverket.
 • Spiffbet la ett bud på speloperatören Goliath Holding Plc (”Goliath”). Aktieägarna i Goliath erbjöds cirka 3,8 procents ägarandel i Spiffbet vid full anslutning. Förvärvet kommer att generera påtagliga synergier.
 • Spiffbet delfinansierade förvärvet av Goliath med en riktad emission. Totalt emitterades
  2 137 073 aktier och bolaget tillfördes 856 073 kronor. Aktiekapitalet ökade med 267 134 kronor. Bland investerarna återfanns både delägare i Goliath och externa investerare.
 • Jens Bruno utsågs till CFO i Spiffbet.
 • Spiffbet AB beslutade vid extra bolagsstämma den 31 augusti om emission av maximalt 9 000 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare samt styrelseledamöter.
 • Metal Casino bytte plattformsleverantör till SkillOnNet. Plattformsbytet innebar en temporär stängning av Metal Casinos svenska hemsida.
 • Spiffbet tecknade ett nytt distributionsavtal med speldistributören Slotegrator. Spiffbet når via avtalet ett antal tillväxtmarknader i Östeuropa och Asien.
 • Spiffbets erbjudande att förvärva 100 procent av aktierna i Goliath Holding PLC (”Goliath”) har accepterats av samtliga aktieägare. Goliath kommer att konsolideras som ett helägt dotterbolag per den 1 oktober 2020.

Januari – september 2020

 • Intäkterna uppgick till 3 987 TSEK (536 TSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till
  -13 223 TSEK (-12 978 TSEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -14 117 066 TSEK (-11 498TSEK)
 • Eget kapital vid periodens slut uppgick till 20 161 TSEK (2 522 TSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 7 097 TSEK (3 203 TSEK)

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • Metal Casino återöppnade i Sverige på ny plattform. Metal Casinos flytt till ny plattform blev klar i slutet av oktober. Metal Casino blev därmed återigen tillgängligt för svenska spelare. Samtidigt skedde en återlansering i Tyskland för Metal Casino och plattformsbyte i övriga marknader.
 • Spiffbet förvärvade onlinekasinot Bellis Casino för totalt 20 500 Euro. Transaktionen innebär att Spiffbet förvärvar domänen belliscasino.dk med tillhörande kunddatabas från det brittiska bolaget Tau Marketing Services samt belliscasino.com med tillhörande kunddatabas från MGV Group ApS. Förvärvet innebär tydliga synergier med Goliath Casino.
 • Spiffbet förvärvar onlinekasinot Cashmio somunder 2020 beräknas omsätta 45 MSEK med en vinst om 3 MSEK. Förvärvet ökar Spiffbets förväntade omsättning väsentligt. Köpeskillingen uppgår till 30 MSEK varav 10 MSEK kontant uppdelat i tre trancher. Spiffbet bedömer att betydande kostnadssynergier kan utvinnas vid ett samgående.
 • Apportemissionen om 6 632 331 till Goliaths ägare registrerades hos bolagsverket. Bolaget har därmed 174 973 289 utestående aktier. Aktiekapitalet uppgår till 21 871 661 kronor 

VD Henrik Svensson kommenterar tredje kvartalet

Återigen ett händelserikt kvartal med flera förvärv publicerade efter kvartalets utgång

Vi har fortsatt med vår strategi att växa genom att konsolidera mindre onlinekasinon. Det har varit mycket jobb med kostnadseffektivisering och att ta hand om nya verksamheter.

Kvartalet inleddes med förvärvet av Goliath Casino och vi fortsatte med att arbeta med flera större och mindre förvärv - ett större, Cashmio Group, gick i mål den 26 oktober. Det får nog betraktas som ännu en gamechanger, där vi får in 10 nya medarbetare med bra kompetens och en vilja att driva och utveckla kasinoverksamheten. Och vår omsättning ökar dramatiskt.

I augusti förvärvade ni Goliath Casino och i oktober danska Bellis. Vad händer där nu? Hur är strategin framöver?

Aktiviteten i Goliath Casino hade varit tämligen låg tiden innan vi kom in som ägare och kasinot behövde en ansiktslyftning. Vi arbetar på att förbättra produkten och att öka marknadsföringen mot kunder. Tilläggsförvärvet av Bellis Casino var ett billigt sätt att öka omsättningen på den plattform som Goliath Casino drivs, vilket ger ett direkt tillskott till resultatet.

Ni verkar väldigt fokuserade på tillväxt genom förvärv? Hur arbetar ni i övrigt med tillväxt?

Förvärv är ett snabbt och faktiskt billigt sätt för oss att bygga omsättning, men det är bara ett av de verktyg som vi har. Nu när vi har en tydligt samordnad kasinoorganisation under Cashmio Group med flera kasinon, kan vi snabbt väga potentiella investeringar mot att satsa på organisk tillväxt genom att etablera nya kasinon och investera i marknadsföring.

Kommer fokus skifta mot organisk tillväxt nu när ni har en större varumärkesportfölj?

Inte nödvändigtvis. Vi gör förvärv om vi bedömer att vi får högre avkastning i form av ökad tillväxt och kostnadssynergier. Vi har en tydlig prioriteringslista hur vi arbetar som helt styrs av förväntad avkastning på olika tillväxtalternativ som marknadsföring, etablering av egna kasinon, förvärv av kasinovarumärken med omsättning och förvärv av verksamheter med samordningsfördelar. Målet är att växa Spiffbet med de medel som vi har att tillgå. Här är återigen vår börsnotering en stor konkurrensfördel.

Spiffbet har uppenbart en multibrandingstrategi inom onlinekasino med sex varumärken. Vad är fördelarna med detta?

I verksamheten har vi samordnat alla varumärken under en tydlig organisation med bra fokus på effektiv drift. Detta ger oss fördelar i att skapa kostnadseffektiva affiliatesamarbeten och ta tillvara organiska tillväxtmöjligheter i nya marknader och erbjudanden.

Varumärkena kompletterar varandra bra. Metal Casino har sin givna nisch och är etablerat i Sverige. Metal Casinos tydliga profil och starka varumärke ger stora fördelar inom varumärkesmarknadsföring. Cashmio Groups tre varumärken är starka på den finska marknaden och inbördes lite olika men alla drivs av affiliatemarknadsföring. Goliath Casino är riktat mot internationella storspelare och Bellis Casino ger oss en närvaro i Danmark.

Nu har Spiffbet kasinon på tre olika plattformar. Hur effektivt är detta?

Självklart uppnås mest rena kostnadssynergier om vi är på en enda plattform, men vi vinner också fördelar genom att vara på flera. De skilda plattformarna är olika bra för olika varumärken med hänsyn till utbud av tjänster, spel och marknader. Vi får också en bra diversifiering av risk och i vårt erbjudande. En stor fördel är att vi kan jaga tillväxt genom förvärv i tre olika ekosystem vilket ökar våra möjligheter till framförallt mindre och billiga tilläggsförvärv. Oftast samarbetar vi med plattformsleverantören i sådana processer. Någon gång i framtiden är dock målet att samordna allt under en egen plattform.

Metal Casino har bytt plattform och den svenska verksamheten har legat nere under en period? Kan du berätta mer?

Metal Casino genomförde en planerad flytt under september till oktober. Under en del av denna tid var kasinot stängt för nya kunder och den svenska delen var helt stängd under fem veckor. Detta minskade givetvis vår omsättning rejält under denna period, men var nödvändigt för att kunna genomföra plattformsbytet.Vid en flytt kan mycket gå fel och det värsta scenariot är att kunderna inte återvänder. Det är glädjande att konstatera att merparten av kunderna har återvänt och vi ser en snabb återhämtning i verksamheten.Det japanska kasinot stängde vi för att det inte är förenligt med reglerna för våra övriga marknader. Detta har ingen effekt på resultatet då satsningen är småskalig. Med kasinoverksamheten under ny ledning från Cashmio Group förbättrar vi nu vårt kasinoerbjudande och därefter är det fokus på tillväxt och nya kunder.

Under kvartal 3 ökade ni förlusten jämfört med kvartal 2. Beror det på Metal Casino som nu ingår i redovisningen?

Ja, huvudsakligen. Vi har omstrukturerat verksamheten i Metal Casino i samband med förvärvet och har tagit en hel del kostnader för detta. Dessutom genomfördes plattformsflytten som temporärt ökade kostnaderna och innebar att vi har hållit tillbaka marknadssatsningar och tappat intäkter. Sammantaget går en stor del av den ökade förlusten att finna i förvärvet och den efterföljande plattformsflytten. I skrivande stund har vi landat i den nya plattformen och är nu redo att öka den aktiva marknadsföringen.

Ni har kommunicerat synergier i förvärven i form av besparingsåtgärder. När får dessa åtgärder effekt?

Vi har genomfört omfattande besparingar i Metal Casino. Genomslag i dessa åtgärder börjar synas under kvartal 4 och förstärks genom att vi effektivare kan samordna kasinoverksamheten i Cashmio Group. Även i Cashmio Group kommer vi kunna samordna delar av verksamheten med Spiffbets befintliga verksamhet.

Nyemissionen om 26,5 MSEK blev klar i juli, men hur finansierar ni ytterligare förvärv?

Vid större förvärv betalar vi med egna aktier, det minskar ju trycket på Spiffbet att söka ytterligare finansiering och är många gånger intressant för våra motparter. När det gäller mindre förvärv där köpeskillingen beror på utfall i den förvärvade verksamheten strävar vi efter att förvärva genom medel som genereras genom den förvärvade verksamheten. Det finansieringsbehov som uppstår i verksamheten till följd av tillväxten är vi trygga med att vi kan hantera. Vi har en bra dialog med större aktieägare och de ställer sig positiva till att Spiffbet fortsätter ta tillvara möjligheten att konsolidera fler kasinon och samtidigt driva tillväxt i befintlig verksamhet.

Ni har tagit upp ett nytt brygglån för att finansiera kontantdelen av Cashmioförvärvet?

Det stämmer, vi har en lånefacilitet från bolagets största ägare för att hantera detta. Vi har fått bra villkor, så vi får se om lånet ska lösas med internt genererade medel eller via en nyemission. Avgörande för finansieringen av verksamheten är hur våra pågående förvärvsdiskussioner landar kombinerat med hur snabbt vi kan öka befintlig omsättning och kassaflöde.

Har ni ytterligare förvärv på gång?

Vi tittar alltid på förvärv men efter förvärvet av Cashmio Group är vi mer inriktade på att göra enklare förvärv av kasinotillgångar till låga värderingar. Vi jämför hela tiden vad motsvarande investering i egen etablering och marknadsföring kan ge istället. Vi är intresserade av kompletterande förvärv till vår kasinoverksamhet men också till vår spelproduktion. Det senare har en intressant strategisk vikt i att långsiktigt skapa höga marginaler.

Vad händer inom spelproduktionen?

Viktigt att komma ihåg är att vi har dragit ner på personal och omkostnader inom denna del av Spiffbet under våren samt skapat en teknisk infrastruktur. Där är det färdigstädat. Det som är vårt fokus nu är att titta framåt och producera spel för att snabbt få intäkter från spelproduktionen. I nuläget, när vi håller på att bygga upp distribution genom den egna plattformen, är spel på STHLMGAMING idealiskt för att skapa intäkter snabbt och kunna erbjuda egna spel till våra egna kasinon på ett kostnadseffektivt sätt.

Hur går det med satsningen på er spelstudio i Brasilien Copacabana Gaming?

Vi har under kvartalet skrivit ett modifierat samarbetsavtal som tar ner vår risk väsentligt utan att vi har kompromissat på vår potentiella avkastning i projektet. Ambitionen är oförändrad, att använda detta som ett brohuvud i Latinamerika och använda Copacabana som en draghäst för att skapa fler kundintegrationer till vår spelserver.

Vad händer framöver?

Jag är personligen positiv, för jag ser nu hur kugghjulen i verksamheten hakar i varandra, vilket vi hela tiden har sett framför oss att de ska göra. Mycket arbete med att trimma och höja kvaliteten i verksamheten ger äntligen effekt genom en snabbare, mer kostnadseffektiv och marknadsorienterad organisation. Nu är vi välrustade för tillväxt med ambition att nå break-even under 2021.

Rapporten  finns tillgänglig i sin helhet på Spiffbets hemsida: https://www.spiffbet.se/delarsrapporter/

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 08:40 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under bland annat varumärkena Metal Casino, Cashmio, Supernopea och Goliath Casino samt spelproduktion under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Vrtcl Gaming Ltd, Mozebra Ltd, Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Kvartalet inleddes med förvärvet av Goliath Casino och vi fortsatte med att arbeta med flera större och mindre förvärv - ett större, Cashmio Group, gick i mål den 26 oktober. Det får nog betraktas som ännu en gamechanger, där vi får in 10 nya medarbetare med bra kompetens och en vilja att driva och utveckla kasinoverksamheten. Och vår omsättning ökar dramatiskt.
Henrik Svensson, VD Spiffbet