Kommuniké från årsstämma 2020

Report this content

Vid årsstämma i Spiffbet AB fattades följande beslut:

Fastställande av resultat- och balansräkning och resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2019 samt att göra de bokslutsdispositioner som styrelsen föreslagit. Vidare beslutades att ingen utdelning för år 2019 kommer att lämnas.

Ansvarsfrihet

Stämman beslutade om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören.

Arvode till styrelse och revisor

Stämman beslutade att inget arvode ska utgå till styrelsens ledamöter samt att arvode till revisor ska utgå enligt löpande räkning.

Val av styrelse och revisor

Stämman fastställde att för tiden fram till nästa årsstämma ska antalet ledamöter vara fyra, med noll suppleanter.  

Stämman beslutade att omvälja styrelseledamöterna Jacob Dalborg, Karl Trollborg, Per Ganstrand och Henrik Svensson.

Till revisor omvaldes revisionsbolaget BDO Mälardalen AB med auktoriserade revisorn Carl-Johan Kjellman som huvudansvarig revisor. 

Beslut om ändring av bolagsordningen

Stämman beslutade att ändra bolagsordningen enligt följande.

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet skall utgöra lägst 16 250 000 kronor och högst 65 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier 

Antalet aktier skall vara lägst 130 000 000 aktier och högst 520 000 000 aktier.

Beslut om nyemission

Stämman beslutade om en nyemission av högst 98 008 278 aktier med företrädesrätt för aktieägarna. Aktiekapitalet kan öka med högst 12 251 034,75 kronor.

Varje på avstämningsdagen innehavd aktie berättigar till två teckningsrätter. En teckningsrätt berättigar till teckning av en nyemitterad aktie. Teckningskursen är 0,27 kronor per aktie. Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 1 juni 2020 till och med den 15 juni 2020.

För det fall samtliga aktier inte tecknas med företrädesrätt ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning ska i första hand ske till aktietecknare som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning, i förhållande till det antal teckningsrätter som varje aktietecknare har utnyttjat för teckning av aktier, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska fördelning ske till övriga som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter och, vid överteckning, i förhållande till tecknat belopp, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje hand ska fördelning ske till aktietecknare som lämnat teckningsförbindelser för teckning av aktier utan företrädesrätt i förhållande till tecknat belopp. I fjärde hand ska tilldelning ske till emissionsgaranterna i förhållande till garanterat belopp.

De nya aktierna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler inom ramen för bolagsordningens gränser. Betalning ska kunna ske kontant, genom kvittning, tillskjutande av apportegendom eller i annat fall med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen. Det totala antalet nyemitterade aktier och det antal aktier som kan komma att tillkomma genom utbyte av konvertibler eller nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptioner ska sammanlagt kunna uppgå̊ till högst 336 486 742 aktier. Syftet med bemyndigandet och skälen till eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i arbetet med att finansiera och möjliggöra fortsatt expansion, exempelvis genom förvärv. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna ska teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Beslut om bemyndigande att vidta smärre justeringar

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen utser att företa smärre justeringar av besluten fattade vid stämman för det fall att behov skulle uppstå vid registrering av besluten hos Bolagsverket eller Euroclear Sweden AB.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Mobil: 070-650 02 15, henrik.svensson@spiffbet.com

Om Spiffbet AB

Spiffbet utvecklar onlinespel för kasino och betting som marknadsförs under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Kasinospelen ska vara underhållande och möta behovet på flera olika internationella marknader. För samma kunder har Spiffbet Sports etablerat en unik nisch som ligger mellan traditionell betting och kasinospel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V. med licens nr N.V.#365/JAZ Sub-License GLH-OCCHKTW0701042018.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08-503 000 50.

Taggar: