Q1 2021 - Ökad omsättning och förbättrat resultat

Report this content

Omsättningen har ökat med cirka 60 procent jämfört med föregående kvartal och vi har förbättrat resultatet väsentligt. Under kvartalet har Spiffbets verksamhet haft medvind i form av god kundtillväxt och förhållandevis låga vinstutbetalningar. Vidare har vi fått utväxling på integrationen av samtliga varumärken inom onlinespel i en gemensam organisation, vilket bidrar till successivt ökad kostnadseffektivitet genom samordning vilket är något vi fortsätter att arbeta med under kvartalet. Vi kan också se effekterna av tidigare genomförda besparingsåtgärder och synergihemtagningar.

Under kvartalet har vi genomfört två förvärv. I januari genomfördes ett inkråmsförvärv av Sir Jackpot och Live Lounge, vilket följdes av Manisol Gaming Ltd med varumärkena Scandibet och TurboVegas i början av mars. Manisol lyfter Spiffbets verksamhet till en nivå där vi når en kritisk massa för en rad strukturella förbättringar av vår driftsmodell. Parallellt med förvärvet av Manisol genomfördes en riktad nyemission om 41 MSEK.

Inledningen av kvartal 2 har inte varit fullt lika positiv som kvartal 1, vilket hänförs till en ökande regelverksbörda på flera marknader. För att motverka detta arbetar vi med att allokera om marknadsinvesteringar mellan marknader och varumärken samt med att aktivera spelarbasen. Vi har också inlett arbetet med att bredda verksamheten till nya marknader och strukturera om vår driftsmodell.

Väsentliga händelser under första kvartalet:

 • Nettoomsättningen för årets första kvartal ökade jämfört med samma period föregående år med 3 948 procent till 24 331 TSEK (601 TSEK)
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -5 049 TSEK (-4 969 TSEK)
 • Resultatet påverkas av avskrivningar av immateriella tillgångar om -2 687 TSEK (-70 TSEK)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -2 594 TSEK (-4 752 TSEK)
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -6 569 TSEK (-4 507 TSEK)
 • Eget kapital vid periodens slut uppgick till 65 406 TSEK (4 743 TSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 18 380 TSEK (1 642 TSEK)
 • Spiffbet förvärvade onlinekasinona Sir Jackpot och Live Lounge för en köpeskilling om maximalt 2,5 MSEK
 • Spiffbet ingick ett samarbetsavtal med Pariplay avseende distribution av Spiffbets spel
 • Spiffbet förvärvade Manisol Gaming Ltd, med varumärkena Scandibet och TurboVegas
 • Parallellt med förvärvet av Manisol genomfördes en riktad nyemission om 41 miljoner kronor före emissionskostnader

Väsentliga händelser efter periodens utgång:

 • Spiffbet har fattat beslut om att lansera onlinekasinona Cashmio, BusterBanks och Zenspin på den svenska marknaden. Cashmio lanserades i Sverige i början av maj
 • Styrelsen i Spiffbet AB beslutade den 7 maj att lösa de reverser som utgick i samband med förvärv av Sir Jackpot och Live Lounge samt Manisol Gaming Ltd. Det sker genom kvittning mot 53 234 723 nyemitterade aktier i Spiffbet. Aktiekapitalet kommer efter emissionen att uppgå till 48 693 945,625 kronor.

VD HENRIK SVENSSON KOMMENTERAR FÖRSTA KVARTALET

Om vi jämför första kvartalet 2021 med sista kvartalet 2020 – vilka är de största förändringarna enligt dig?

Den största förändringen är att vi får upp omsättningen med nästan 60 procent jämfört föregående kvartal och att en stor del av denna ökning inte drivs av förvärv. Anledningen till att omsättningen ökar så dramatiskt är att vi har klarat av att lösa en rad tekniska utmaningar och att vi börjar se effekt av våra investeringar i marknadsföring. Vi gynnades också av stora ökningar i vissa varumärken där vi är osäkra på om ökningen är permanent. Spelarvinsterna är en faktor som skapar viss volatilitet i omsättning och resultat, till exempel så påverkades kvartal 1 positivt av att vinstutbetalningar till spelarna var lägre än genomsnitt, medan situationen var den omvända under kvartal 4, 2020, när spelarvinsterna var över genomsnittet.

Resultatet har förbättrats avsevärt. Vad beror det främst på?

Omsättningen ökar med 60 procent medan kostnaderna ligger mer eller mindre på samma nivå som förra kvartalet. Det signalerar att vi under förra kvartalet arbetade fokuserat med att förbättra verksamheten med bra resultat. Dessutom får vi också en kvittens på åtgärder i tidigare kvartal. Vår verksamhet hålls inte längre tillbaka av plattformsbyten och andra liknande problem utan vi börjar nu kunna se potentialen i den organisation vi har idag.

Hur ser du på resultatet i Q1 rapporten? Ligger det under eller över dina förväntningar?

Jämfört med föregående kvartal  är det en påtaglig förbättring då förlusten är mindre än hälften av vad det underliggande resultatet var kvartal 4, 2020. Samtidigt kan man aldrig vara nöjd med röda siffror. Jag tycker att vi har levererat enligt plan även om vi rensar bort den medvind vi har haft under kvartal 1.

Spiffbet genomförde två förvärv under kvartalet. Kan du kommentera dem och hur påverkar förvärven verksamheten?

I januari förvärvade vi Sir Jackpot och LiveLounge, två mindre kasinon. De verkar på den teknikplattform där vi har majoriteten av vår verksamhet inom onlinespel. Förvärven var inkråmsförvärv där vi tog över tillgångar och de är konsoliderade i kvartal 1, det vill säga de slår igenom i bokföringen fullt ut. Det stora förvärvet var Manisol som driver Scandibet och Turbovegas. Detta var ett betydligt större förvärv med en organisation och som också medförde att vi uppnådde kritisk massa på vår huvudsakliga teknikplattform. Manisol kompletterar vår befintliga organisation mycket väl och öppnar upp möjligheter i form av nya marknader och produkter. Manisol erbjuder till exempel sportsbetting. Integrationen är i stora delar redan klar. Från och med kvartal 2 kommer Manisol konsolideras i Spiffbets koncernräkenskaper.

Vad är din syn på eventuella kommande förvärv? Har er förvärvsagenda förändrats jämfört med förra året?

Vi har fortfarande en stående förvärvsagenda men vi drivs mindre nu av att bygga upp kritisk massa inom onlinespel då vi har nått detta mål. Nu tittar vi framför allt på möjligheter som tillför lönsamhet och strategiska komponenter. Detta gör oss något mer restriktiva och därför minskar antalet projekt som vi väljer att gå vidare med. I nuläget passar det oss bra då vi ser stor utväxling på investeringar i befintlig verksamhet och då väljer vi att fokusera mer där.

Man säger ofta att vem som helst kan köpa ett företag, men alla kan inte driva ett företag. Hur går det för Spiffbet att integrera de förvärvade verksamheterna?

Vi har lyckats väl med integrationen av de olika förvärven. Idag är allt centrerat kring den verksamhet och organisation som ingick i Cashmio-förvärvet. Vi har städat i legala strukturer och i interna processer och samordnat arbetet på ett bra sätt. Fokus flyttas nu gradvis från ren städning till att vässa lönsamheten genom att försöka öka intäkt per kund, förbättra leverantörsavtal med mera. Även om vi har kommit långt med städningen finns det alltid fler saker att göra och här arbetar vi kontinuerligt med att förbättra. Vi känner oss bekväma i att förvärva då vi också har bra intern förmåga att driva förvärvade verksamheter. 

Kan du berätta lite om vad som händer inom onlinespel? Är fokus fortfarande på omstart och integration, eller är ni förbi det stadiet?

Fokus är nu på expansion av verksamheten till nya marknader och nya produkter som sportsbetting samt att se över teknikplattform och operativ modell. Med det senare avses egentligen att vi vill ta steget mot egna licenser för att skapa en stabil grund för verksamheten som möjliggör högre marginaler. Denna fråga har högst prioritet i vår organisation eftersom det är kärnan i fortsatt framgångsrik tillväxt med lönsamhet framöver.

Det är lite mer än ett år sedan Spiffbet la bud på Metal Casino. Hur går det för Metal nu? Har förvärvet levt upp till era förväntningar?

När vi förvärvade Metal hade vi en tydlig förbättringsplan och med aktivt agerande har vi vänt verksamheten till att generera intäkter på en bra nivå men med en fraktion av den tidigare kostnadsmassan. Vägen hit har dock varit krokig men nu efterhand kan vi konstatera att förvärvet levde upp till förväntningarna. Vid förvärvet var målet att denna del skulle nå operativt break-even under 2021, vilket vi faktiskt har lyckats med. Metal har ett starkt varumärke vilket har betytt mycket för det framgångsrika övertagandet.

Det verkar som om det står lite still inom spelutvecklingen. Intäkterna ligger ungefär på samma nivå som föregående kvartal. Vad har ni för planer för att förbättra resultatet inom B2B?

Inom spelutveckling arbetar vi långsiktigt med att skapa bra spel och leverera på ingångna avtal. Det tål att tilläggas att i termer av personal och kostnader är vår nuvarande verksamhet tämligen begränsad, vilket påverkar den hastighet vi kan arbeta med. Detta är ett aktivt beslut då vi vill skapa ett produkterbjudande som är stabilt innan vi växlar upp. Vi tittar även på att utveckla vårt erbjudande i en bredare riktning inom B2B med spelserver och kanske även andra tjänster. Här vill jag betona att i nuläget arbetar vi med huvudfokus på att utveckla detta område internt med resurser från spelutveckling och även vår onlinespelverksamhet. Här ser vi framför oss en inriktning mot tillväxtmarknader.

Slutligen, kan du kommentera något om din syn på den närmsta framtiden? Vilka områden fokuserar ni på nu? Vad kan vi förvänta oss under nästkommande kvartal?

Första kvartalet var ett starkt kvartal. Dock var inledningen av kvartal 2 inte fullt lika positiv som kvartal 1, detta som en direkt följd av regleringar i vissa marknader samt tillämpning av regler hos leverantörer och andra samarbetsparter. Här har vi dock goda möjligheter att navigera och allokera om resurser till marknader där vi ser större potential och genomföra andra åtgärder, vilket ger mig en i grunden positiv syn på Spiffbets utveckling under året. Nyckeln för att nå break-even i den löpande verksamheten under 2021 är att vi fortsätter att arbeta med att strukturera om vår modell för att erbjuda onlinespel och att vi klarar av att navigera i ett regleringslandskap under ständig förändring. Fokus nu är att skapa en bättre bas för verksamheten inom onlinespel för ökad lönsamhet och att fortsätta att växa.

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som Spiffbet är skyldigt att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 08:38 CET

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under bland annat varumärkena Metal Casino, Cashmio, Supernopea, Buster Banks, Sir Jackpot, Live Lounge, Wishmaker, Goliath Casino, Bellis Casino, Turbovegas och Scandibet samt spelproduktion under varumärkena Spiffbet Casino, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel. Den operativa verksamheten bedrivs i dotterbolagen Vrtcl Gaming Ltd, Goliath Ltd, Mozebra Ltd, Spiffbet Malta Ltd. och SpiffX Curacao N.V

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi får upp omsättningen med nästan 60 procent jämfört föregående kvartal och att en stor del av denna ökning inte drivs av förvärv.
Henrik Svensson, VD, Spiffbet