Q2 - Ökad omsättning och förbättrat underliggande resultat

Report this content

Under kvartal 2 ökade nettoomsättningen med 16 procent. Justerat för bokföringsmässiga effekter av engångskaraktär uppgår ökningen till 7,5 procent. Tillväxten under kvartal 2 hålls tillbaka av säsongsmässiga effekter och regelverksförändringar kombinerat med striktare regelverkstolkningar. Resultatet justerat för engångsposter och goodwillavskrivningar har förbättrats jämfört med kvartal 1.

Under kvartalet har Manisol samordnats in i Spiffbets verksamhet och under nästkommande kvartal förväntas resultatet av integrationsarbetet bli synligt i resultaträkningen. Vidare har Spiffbet genomfört lansering av starka varumärken i Sverige, påbörjat en lansering i Spanien och kompletterat två varumärken med en sportsbook. Effekterna av dessa satsningar är redan synliga i form av mer diversifierade intäkter och bra kundtillströmning.

Efter ett kvartal med en tillfällig tillväxtsvacka lämnar Spiffbet sommaren och går in i hösten med betydligt starkare momentum än under kvartal 2. Till detta ska tillläggas att Spiffbet aktivt har arbetat bort en stor del av påverkan av pågående regelverksförändringar samt att bolaget nu har ett bredare spelerbjudande och intäkter som är mer geografiskt diversifierade än tidigare. Slutligen planeras nya marknadslanseringar som ytterligare kan stärka tillväxten och diversifiera intäktsbasen.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 • Nettoomsättningen för årets andra kvartal ökade jämfört med samma period föregående år med 5180 procent till 28 171 TSEK (534 TSEK), Totalt uppgick omsättningen under årets första sex månader till 52 502 TSEK (1 135 TSEK), en ökning om 4 526%
 • Resultatet för årets andra kvartal uppgick till – 9 220 TSEK (- 2 7766 TSEK). Periodens resultat påverkas negativt av kostnader av engångskaraktär om totalt 3 113 TSEK.  För det första halvåret uppgick resultatet till -13 735  TSEK (- 7 736 TSEK).
 • Rörelsens kassaflöde från löpande verksamhet för årets första sex månader uppgick till 10 511 TSEK (64 TSEK). Under det andra kvartalet uppgick kassaflödet till -4 976 TSEK (-404 TSEK).
 • Eget kapital vid periodens slut uppgick till -76 879 TSEK (1 235 TSEK)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 13 404 TSEK (1 238 TSEK)
 • Spiffbet påkallade tvångsinlösen av kvarvarande aktier i Metal Casino. Bolaget gör bedömningen att tvångsinlösen inte kommer att påverka den löpande verksamheten samt ej heller innebära väsentliga kostnader för bolaget
 • Spiffbet ökade antalet kasinon på den svenska marknaden. Spiffbets kasinon Cashmio, BusterBanks och Zenspin har lanserats i Sverige
 • Spiffbet löste de reverser som utgick i samband med förvärv av Sir Jackpot och Live Lounge samt Manisol Gaming Ltd om totalt 21 miljoner kronor genom kvittning mot genom kvittning mot nyemitterade aktier. Totalt emitterades 53 234 723 aktier vilket innebar att antalet aktier ökade till 389 551 565 och aktiekapitalet uppgår efter emissionen till 48 693 945,625 kronor
 • Ordinarie bolagsstämma beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner inom ramen för bolagsordningens gränser. Vidare beslutade stämman att emittera 11 000 000 teckningsoptioner till ledande befattningshavare.
 • Spiffbet nylanserade Spiffbet Casino under namnet Rhino Gaming, som under peridoden slutförde integrationen med Slotegrator för en första lansering i Indien
 • Metal Casino skall lanseras i Spanien.
 • Spiffbets SuperNopea och Turbovegas lanserade sportsbook för att kunna erbjuda ett fullständigt spelutbud

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång

VD HENRIK SVENSSON KOMMENTERAR ANDRA KVARTALET

Omsättningen har ökat med 16 procent jämfört med kvartal 1. Din kommentar kring denna ökning och hur ser du på rapporten i övrigt?

Nettoomsättningen har framför allt ökat till följd av förvärvet av Manisol och att vi hade en bokföringsmässig positiv effekt som ökade nettoomsättningen med knappt 2 miljoner kronor. Tar vi bort den bokföringsmässiga effekten ökade nettoomsättningen med 7,5 procent mellan kvartal 1 och kvartal 2. Här bedömer jag att vi faktiskt kan prestera bättre framöver i ljuset av att vi har haft säsongsmässiga effekter och både ändrade regelverk och striktare regelverkstolkningar som dämpat tillväxten under kvartal 2.

Resultatmässigt har kvartalet inneburit en förbättring. Visserligen är det redovisade resultatet lägre än för kvartal 1, men vi hade engångskostnader till följd av förvärv, interna organisatoriska förändringar och framåtriktade satsningar om totalt dryga 3 miljoner kronor. Dessutom medförde förvärvet av Manisol ökade avskrivningar av immateriella rättigheter. Tar man bort dessa effekter ser vi att det underliggande resultatet faktiskt har förbättrats.

Kan du utveckla mer kring den organiska omsättningstillväxten? Hur ser du på tillväxten framöver?

Först vill jag inleda med att framhålla att personligen är jag positiv inför kvartal 3 och kvartal 4 vad gäller vår finansiella utveckling. Man kan lugnt säga att andra kvartalet har varit tuffare än kvartal 1. Redan under kvartal 1 såg vi effekterna av regleringen i vissa marknader och under kvartal 2 blev effekterna av regleringarna påtagliga. Det positiva är att vi har lyckats att parera dessa effekter genom att växa i andra marknader och bredda vårt produktutbud. Vi har varit framgångsrika att hantera denna förändring och är betydligt mindre exponerade för fortsatt påverkan av dessa regleringsförändringar. Vidare är kvartal 2 en period där vädret påverkar spelaraktiviteten negativt och i år var sommarens väder mycket varmt. Dessutom har vi under sommaren haft stora sportevenemang som gynnar betting till nackdel för kasinospel som är Spiffbets huvudfokus och också gynnar större bettingaktörer. Sammantaget fick vi en tillfällig svacka i intäkterna under kvartal 2 och första månaden av kvartal 3. Men vi ser nu i augusti en tydlig vändning där vi också kan arbeta med en bredare intäktsbas och lägre exponering mot pågående regelförändringar. Till detta kommer att vi kontinuerligt arbetar med att lansera flera varumärken i befintliga marknader som Sverige, att vi lanserar i nya marknader som Spanien och därtill tittar på andra intressanta marknadslanseringar. Vi har också breddat oss med sportsbetting.

Hur gick tankar kring lanseringen i Sverige och hur har det gått?

Vi har hela tiden sagt att vi kommer att få synergier mellan våra olika kasinovarumärken. Lanseringen av de tre kasinona i Sverige är ett bra exempel på just sådana synergier. Metal Casino är väldigt etablerat i Sverige och vi har bra och upparbetade marknadsföringskanaler samt kompetens kring marknaden. När vi nu lanserar ytterligare tre kasinon på den svenska marknaden kan vi använda vår befintliga personal och våra upparbetade kanaler för att komma ut till nya kunder. Vi vet också vad svenska spelare tycker om och hur vi ska utforma våra kasinon för att passa svenska spelares tycke och smak. Sammantaget tycker vi att lanseringen har gått bra och vi uppnår omsättningsmålen för Sverige.

Metal Casino lanseras i Spanien. Innebär det att nästa steg är en lansering i Latinamerika?

Nej - det vore att ta ut segrar i förskott. Visst är det så att lanseringen i Spanien öppnar upp en rad spännande möjligheter som till exempel en lansering i Latinamerika. Vi har ju länge sagt att vi ska lansera något varumärke i utvecklingsländer och Metal Casino har ett globalt gångbart varumärke. Men huvudfokus är nu att säkra en position på den spanska marknaden med allt vad det innebär. Spanien i sig är en stor marknad med stor potential. Vi är övertygade om att vi kan etablera Metal Casino som en nischspelare i Spanien. Sedan får tiden utvisa om vi väljer att gå vidare med varumärket i till exempel Latinamerika, men visst att, redan ha en spanskspråkig  version gör onekligen en expansion lättare.

Du nämner också sportsbetting –  både Turbovegas och SuperNopea lanserade under kvartalet en sportsbook. Hur ser du på betting och hur kan det påverka Spiffbet?

Scandibet, som vi fick in i samband med förvärvet av Manisol, har erbjudit sportsbook sedan länge och har bra kompetens inom betting. Därför var det ett naturligt steg att lansera en sportsbook på systervarumärket Turbovegas. Sommaren 2021 var också en aktiv sportsommar med stora sportevenemang som fotbolls EM, OS och Copa América. Vår lansering av ytterligare sportsbook var precis rätt timing, i synnerhet för SuperNopea i Finland där herrlandslaget för första gången spelade i fotbolls-EM. Vår slutsats är att sportsbook är ett bra komplement i vårt produktutbud.

Ni har inte genomfört några förvärv under det andra kvartalet. Är det slut med förvärven?

Vi har fortarande vår stående förvärvsagenda, men samtidigt behöver vi låta organisationen smälta alla de förvärv som vi har gjort. Ska vi göra ytterligare förvärv bör det vara varumärken och bolag som tillför lönsamhet eller strategiska komponenter som vi i dagsläget saknar. Vi har redan kommit långt med de bolag som vi förvärvat under det senaste året. Det vore oklokt att skynda in i nya transaktioner utan att se på helheten. Spiffbet är inte längre ett förhoppningsbolag utan har en omfattande löpande verksamhet som kräver stort fokus från ledning och styrelse.

Vilket är ditt främsta fokus framöver om förvärven är mindre tidskrävande?

Mitt och övriga ledningens stora fokus är det pågående arbetet med att förbättra vår bruttomarginal genom att sänka framför allt kostnader för spel, betalningslösningar och plattform. Vi för pågående diskussioner med befintliga leverantörer och även nya samarbetsparter. För tillfället är dessa insatser främst inriktade på ett bättre white label-avtal men framöver ser vi också framför oss egna licenser och direkta affärsrelationer med spel- och betalningsleverantörer.

Om bruttomarginalen är det stora fokuset just nu, vilka andra viktiga områden arbetar ni med?

Lika viktigt som bruttomarginalen är ju självfallet försäljningstillväxten. Här arbetar vi med nya fortsatta marknadslanseringar och även med att trimma kundanskaffningen. Vårt marknadsföringsteam har kompletterats av Manisols team och vi arbetar intensivt med att växa effektivt via framför allt affiliatemarknadsföring. Härutöver arbetar vi med att ta hem synergier och löpande trimma de fasta kostnaderna samt se över hur vi investerar våra resurser framöver.

Utöver allt som händer inom onlinespel har ni även lanserat ett nytt B2B-ben i Rhino Gaming, som nyligen gick live i Indien. Vad är det som händer inom spelutvecklingen och B2B?

Vi ville förtydliga vårt erbjudande inom B2B. Tidigare arbetade vi med en rad olika varumärken och det upplevdes som om vi hade en utspridd verksamhet, något som inte var fallet. Vi har hela tiden haft ett bra team som har arbetat med alla våra spel och varumärken. Tyvärr är det så att vår spelutveckling hamnat lite i skymundan. Därför var det roligt att se att vi kommer ut i tillväxtmarknader som Indien med våra spel. Här ser vi ett växande intresse och också att vi ska börja skörda frukterna av arbetet med egen spelserver och utvecklingsarbetet som inleddes 2019. Sedan är det så att i takt med att vi har expanderat inom onlinespel ser vi också möjligheten att utveckla vårt erbjudande i en bredare riktning inom B2B med spelserver och även andra tjänster. Vi har ju en gedigen erfarenhet och stor kompetens från alla delar av spelbranschen. Här arbetar vi aktivt med ett projekt som vi säkert får anledning att återkomma till framöver.

Slutligen, kommer vi få se break-even under 2021?

Vi står fast vid break-even någon gång under 2021. I nuläget ser det ut som att vi närmar oss stegvis detta mål. Här gäller det att arbeta målmedvetet men även varsamt för att fortsätta växa och utveckla verksamheten

För ytterligare information:

Henrik Svensson, VD. Tel: 08-15 08 58, info@spiffbet.com

Om Spiffbet AB

Spiffbet driver onlinekasino under bland annat varumärkena Metal Casino, Cashmio, Supernopea, Buster Banks, Sir Jackpot, Live Lounge, Wishmaker, Goliath Casino, Bellis Casino, Turbovegas och Scandibet samt spelproduktion under varumärkena Rhino Gaming, STHLMGAMING och Spiffbet Sports. Spiffbets onlinekasino har som affärsidé att erbjuda underhållning och en förstklassig spelupplevelse i en ansvarsfull miljö. Spiffbets spelproduktion är fokuserad på att erbjuda ett brett sortiment av olika typer av spel som passar olika kunder och marknader globalt. Spiffbets ambition är att fortsätta förvärva nya verksamheter inom onlinespel.

Spiffbet AB är marknadsnoterat på Nasdaq First North Growth Market med tickern SPIFF och G&W Fondkommission som certified advisor, e-post: ca@gwkapital.se, telefon 08 503 000 50.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Snabbfakta

Under kvartal 2 ökade nettoomsättningen med 16 procent. Justerat för bokföringsmässiga effekter av engångskaraktär uppgår ökningen till 7,5 procent. Tillväxten under kvartal 2 hålls tillbaka av säsongsmässiga effekter och regelverksförändringar kombinerat med striktare regelverkstolkningar. Resultatet justerat för engångsposter och goodwillavskrivningar har förbättrats jämfört med kvartal 1. Under kvartalet har Manisol samordnats in i Spiffbets verksamhet och under nästkommande kvartal förväntas resultatet av integrationsarbetet bli synligt i resultaträkningen. Efter ett kvartal med en tillfällig tillväxtsvacka lämnar Spiffbet sommaren och går in i hösten med betydligt starkare momentum än under kvartal 2. Till detta ska tillläggas att Spiffbet aktivt har arbetat bort en stor del av påverkan av pågående regelverksförändringar samt att bolaget nu har ett bredare spelerbjudande och intäkter som är mer geografiskt diversifierade än tidigare. Slutligen planeras nya marknadslanseringar som ytterligare kan stärka tillväxten och diversifiera intäktsbasen.
Twittra det här

Citat

Resultatmässigt har kvartalet inneburit en förbättring. Visserligen är det redovisade resultatet lägre än för kvartal 1, men vi hade engångskostnader till följd av förvärv, interna organisatoriska förändringar och framåtriktade satsningar om totalt dryga 3 miljoner kronor. Dessutom medförde förvärvet av Manisol ökade avskrivningar av immateriella rättigheter. Tar man bort dessa effekter ser vi att det underliggande resultatet faktiskt har förbättrats.
Henrik Svensson, VD Spiffbet