Dela

Om oss

Tradition i utveckling. Vi har många kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer i vårt land. De är en del av vår gemensamma historia och framtid. Statens fastighetsverk förvaltar Sveriges nationalbyggnader och fria marker; slott och kungsgårdar, teatrar, museer, ambassader och en sjundedel av landets yta bestående av skog och mark.

Kontakt

 • Statens fastighetsverk
  S:t Paulsgatan 6, Stockholm
  010 478 70 00
  http://www.sfv.se/
 • Åsa Carlberg

  Pressekreterare


  010 478 76 00
  070 333 71 87
 • Citat

  - Uppsala slott, som redan i dag hyser konstmuseet, är en av Uppsalas främsta symbolbyggnader och har som sådan stor potential att vidareutvecklas, både vad gäller byggnaden och grönområdet runt slottet. Vi har under många år arbetat med idéer gällande ett utvecklat konstmuseum. Genom förstudien kan vi nu visa upp hur fint resultatet skulle kunna bli.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  SFV är landets största hyresvärd av besöksmål med stor erfarenhet av besöksmålsutveckling. Symboliken i platsen, integrationen mellan det historiska arvet och en nyskapande utveckling kan bli så bra att det också skulle locka en internationell publik.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  - Mellan museets två huvudavdelningar skapas ett användbart rum med ett generöst fönsterparti från golv till tak. Här kommer man att kunna erbjuda utställningar men också andra typer av arrangemang eller evenemang. Denna rumslänk har utblickar mot såväl norr som söder. Mot norr ser du borggården, Gunillaklockan och Domkyrkans torn medan du om du blickar mot söder ser Slottsparken och Kung Jans väg.
  Mathias von Schlieben, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Trappan blir ett viktigt nav. Utöver sin självklara användning som trappa är tanken att den också ska kunna användas som en läktare från vilken du ska kunna ta del av föredrag, konserter eller olika typer av konstupplevelser. En annan plats jag särskilt vill höja i vårt förslag är museets tornrum. Här skulle Uppsala kunna få ett unikt publikt rum av internationell klass.
  Mathias von Schlieben, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Att bevara och utveckla byggnader med högt kulturhistoriskt värde är något Statens fastighetsverk har stor erfarenhet av. Renoveringen och ombyggnaden av Nationalmuseum är ett bra exempel, Borgholms slottsruin och Kalmar slott ytterligare två. I Uppsala blev vi klara med renoveringen och ombyggnaden av Carolina Rediviva 2019 och en omfattande renovering av Gustavianum är påbörjad. Att få gå vidare med Uppsala slott ligger helt i linje med vad vi önskar göra. Vi har inom SFV den bästa kompetensen för att skapa nytt på historisk grund. Uppsala konstmuseum i Uppsala slott skulle kunna bli en ny nationell tillgång med internationell betydelse.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  - För att tillvarata Universitetshusets unika värden och samtidigt utveckla det så att det även framgent upplevs som universitetets hjärta, krävs en genomgripande renovering. Vi ser fram emot att nu gå vidare med en fördjupad förstudie och att tillsammans med Lunds universitet söka de lösningar som är genomförbara och som krävs för att ta universitetsbyggnaden in i framtiden.
  Cecilia Brännvall, projektägare vid Statens fastighetsverk
  - Exakt hur Universitetshuset ska renoveras och utvecklas får vi återkomma till, det ska förstudiearbetet visa. Vårt mål med omvandlingen är dock att Universitetshuset ska öppnas upp och bli ett än mer levande hus. Ett självklart nav för studenter och för besökare som vill veta mer om Lunds universitet, dess forskning, utbildning men också om dess rika historia.
  Bo Ahrén, vicerektor och tillika ordförande i projektets styrgrupp
  Fynden som nu gjorts kan tillhöra byggnadsdelar i den sedan länge rivna borganläggningen som innehöll ärkebiskopsresidenset.
  Stefan Larsson, projektledare på Statens fastighetsverk
  - De golv och murar som framkommit i samband med schaktningsövervakningen är unika, eftersom det är ovanligt att så intakta medeltida lämningar finns bevarade i en stående senare tillkommen byggnad.
  Aja Guldåker, Kulturens arkeologer, projektledare för utgrävningarna av Kungshuset
  - När vi utförde provborrningarna var det plötsligt något som tog stopp. Samma sak inträffade på tre ställen på ungefär 2,7 meters djup under vallytan. För att förstå vad det kunde vara gjordes provtagningar av en typ som kallas för mullvad. Borrkärnan som vi då fick upp visade att stoppet orsakats av ett tegelvalv.
  Ulrika Gräns, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk
  - Vi hade förstått att det skulle kunna finnas oåtkomliga och delvis igenfyllda kasematter i det här läget. Samtidigt känns det naturligtvis både stort och spännande när det visar sig stämma, att hitta en kasematt som troligen är från Gustav Vasas tid.
  Ulrika Gräns, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk
  - Utöver det spännande fyndet vet vi nu vad vi behöver göra för att skapa ett bra skydd för att förhindra att vatten mot kasematterna läcker in, ett arbete som kommer att ta vid under de närmaste åren.
  Ulrika Gräns, teknisk förvaltare vid Statens fastighetsverk
  - Som statlig förvaltare anser vi att det är nödvändigt att hitta en bra balans mellan olika intressen och nyttigheter. Marken vi förvaltar tillhör alla medborgare. Jag är stolt över vår strategi där vi lyckats kombinera en tillräckligt god ekonomi i vårt skogsbruk samti-digt som vi avsätter stora områden med höga naturvärden för biologisk mångfald, ge-nomför åtgärder som gynnar rennäringen och områden som vi människor behöver för vår rekreation.
  Jan Olov Westerberg, fastighetsdirektör SFV
  - SFV har skapat en ny modell för att i den operativa planeringen av skogsbruksåtgärder hela tiden ha koll på var hänsyn och naturvårdsåtgärder gör störst nytta för att stödja den gröna infrastrukturen på landskapsnivå. Arbetet rimmar också väl med SFV:s övergripande vision för vårt skogsbruk att förvalta statens skogar och marker långsiktigt hållbart för att skapa största möjliga samhällsnytta.
  Lars Lodin, fastighetschef SFV Skog
  - Hyggesfritt skogsbruk är ett vitt begrepp men gemensamt för samtliga tolkningar är att där man utfört en .hyggesfri åtgärd har man alltid ett mer eller mindre tätt trädskikt kvar. Det vill säga att området aldrig är helt kalavverkat
  Irene Sivertsson, naturvårdsspecialist SFV Skog
  - I våra entreprenader har vi haft glädjen att arbeta med mycket erfarna stenläggare. Resultatet har blivit väldigt bra. Allt görs dessutom med fokus på hållbarhet. Exempel på det är att vi har återanvänt mycket av den sten som använts och att belysningen har bytts ut till LED. Vi har också kompletterat med mer ljus för att öka tryggheten efter mörkrets inbrott.
  Ulrika Nylander, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Helheten och upplevelsen av Riddarholmen är fortsatt genuin trots stora ombyggnadsarbeten. Det är verkligen en plats där det är lätt att känna historiens vingslag. Det fina markarbetet med stenläggningen som nu är klart bidrar absolut till detta.
  Ulrika Nylander, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  - Det känns bra att vi har kommit så här långt. Nästa steg blir att under den kommande en och en halv månaden bit för bit bygga upp en helt ny obelisk på sin gamla plats på Slottsbacken invid Storkyrkan.
  Magnus Roos vid Statens fastighetsverk, projektledare för renoveringsarbetena vid slottet
  - Obelisken består av 17 granittrummor och väger sammanlagt cirka150 ton. Postamentstenen med sina 40 ton är det tyngsta blocket. Det finns flera utmaningar i att hantera stenblock av denna storlek och tyngd vid demontering, sågning, passning och montering. Nu fortsätter vi monteringen. I sommar ska vi ha den nyrenoverade obelisken tillbaka på sin plats.
  Magnus Roos vid Statens fastighetsverk, projektledare för renoveringsarbetena vid slottet
  - Närsholmen är både naturskyddsområde och ett Natura 2000-område vilket krävt en extra försiktighet i val av verksamhet. Lösningen med vandrarhem känns perfekt. Det är en lagom lågmäld verksamhet samtidigt som den ger allmänheten full tillgång till platsen.
  Jan Olov Westerberg, fastighetsdirektör vid Statens fastighetsverk
  - Det är en fantastisk plats. Vi letar hela tiden efter boenden som är genuina, hållbara och personliga. De som har det där lilla extra och på så sätt skapar förutsättningar för fler att upptäcka hela Sverige. Närsholmen har allt detta och det är viktigt för oss att platsen även i framtiden bjuder in till besök, vare sig du sover över eller inte.
  Magnus Häggström, chef för STFs anslutna boenden
  - Närsholmen är en av Gotlands vackraste platser. Att tillsammans med STF kunna erbjuda gäster en logianläggning på fyrplatsen är en dröm. Vi kommer att utveckla verksamheten varsamt, med stor hänsyn till naturen och de gamla byggnaderna. Här ska man komma ner i varv, vandra på de savannlika ängarna och äta middag på kalkstensstranden.
  Martin Lindström, värd för STF Närsholmen Fyr & Logi
  Skeletten är begravda i fjorton lager ovanpå varandra på båda sidor om muren. Graven kan innehålla de äldsta skeletten som påträffats vid en arkeologisk undersökning av en medeltida begravningsplats i Stockholm. Det som talar för det är att man under graven funnit mynt från 1354 till 1361, präglade under Magnus Erikssons tid.
  Agneta Flood, projektledare och osteolog
  Vid en preliminär översikt verkar de flesta av skeletten vara unga kvinnor, mellan 20 och 25 år, en del är också barn. Kropparna har inte begravts i kistor utan har varit svepta i tyg. Här begravdes de fattiga medan bättre bemedlade kunde köpa sin plats inne i kyrkan. Under medeltiden kallades kyrkogården nordöst om Storkyrkan ”Helvetet” i folkmun, så man kan ju tänka sig att det inte var en eftertraktad plats att vila på.
  Agneta Flood, projektledare och osteolog
  Fynden är unika och kan berätta mycket om hur de medeltida stockholmarna levde. Men det finns ännu inga beslut om när och var en återbegravning kan ske. Tidigare har skelett återbegravts på både Norra kyrkogården och Skogskyrkogården, vilket kan vara en möjlighet.
  Sofia Andersson, antikvarie på Länsstyrelsen i Stockholm
  Vid ett antal tillfällen har vi hamnat fel då vi bilat eftersom de relationsunderlag och äldre ritningar vi haft tillgång till inte har visat sig stämma överens med verkligheten. Detta har gjort ett redan tidspressat projekt än tuffare.
  David Stockman, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  Att stamrenovera en så pass gammal byggnad som Dramaten på sju månader är en utmaning. Såväl detta som de extraprojekt vi genomfört har gått bra. Det handlar inte om en totalomgörning och ska inte jämföras med årslånga renoveringsprojekt. Vi hoppas och tror dock att såväl publik som personal kommer att uppskatta de åtgärder som gjorts.
  David Stockman, fastighetschef vid Statens fastighetsverk
  I hemställan presenteras ett förslag för ombyggnad av Operahuset som visar att det är möjligt att genomföra projektet i linje med regeringsuppdraget. Det är en utmaning att genomföra större ombyggnader i statliga byggnadsminnen eftersom det ställs särskilda krav för denna typ av byggnader och dessutom gängse krav för nyproduktion.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk
  Detta ska dock ses i ljuset av hållbarheten i att verksamheten kan fortsätta att utvecklas i Kungliga Operan och skapa glädje och delaktighet under många år framöver. Målet är att en Ny Opera i Operan ska hålla i minst 100 år till när projektet är slutfört.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk
  Operahuset från 1898 är en vacker byggnad, men den svarar tyvärr inte upp mot dagens arbetsmiljölagstiftning. Det här förslaget förbättrar vår arbetsmiljö, samtidigt som vi får en efterlängtad ny scen för barn och unga och nya repetitionssalar för orkestern och baletten. Med en Ny Opera i Operan säkerställer vi en verksamhet med konstnärlig kvalitet på högsta nivå.
  Birgitta Svendén, vd för Kungliga Operan
  Vårt förslag innebär att byggnadsvolymen och ytorna för Kungliga Operans olika verksamheter ökar samtidigt som arbetsmiljön och tillgängligheten förbättras liksom akustiken, både för publik och utövare på scen.
  Kjell-Åke Averstad, projektägare på Statens fastighetsverk
  Den framtagna lösningen ger också möjligheten för Operakällaren att bibehålla motsvarande verksamhet som i dag, något som också har varit väldigt viktigt i arbetet.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk
  Vi förstår utvecklingsbehovet för Kungliga Operan och har en bra dialog med Statens fastighetsverk.
  Abbe Ibrahim, vd för Operakällaren AB
  Operan är en av Stockholms äldsta kulturinstitutioner och kan nu få en välbehövlig renovering. Operan kan med förslaget fortsätta att utveckla sin konstnärliga verksamhet bland annat med nya repetitionssalar och en ny scen för barn- och ungdomsföreställningar. Det är glädjande att se att delar av byggnaden som inte tidigare varit publika nu kan blir tillgängliga för stockholmare och besökare. Kungliga Operan har en stark historisk koppling till platsen och det finns ett stort värde att verksamheten kan finnas kvar.
  Joakim Larsson (M), stadsbyggnadsborgarråd
  Verksamhetens behov av att öka de publika ytorna, att förbättra tillgängligheten och att skapa ett fungerande museiklimat - allt med hänsyn till den värdefulla byggnaden - var utgångspunkter som gällde också inför renoveringen av Nationalmuseum. Även om Gustavianum är ett projekt i betydligt mindre skala finns intressanta likheter.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk
  Vi försöker göra en dygd av nödvändigheten. Eftersom vi har det hus vi har och ytan i realiteten inte kommer att kunna bli så mycket större, handlar det mycket om vår fantasi - hur vi visar våra utställningsföremål och hur vi varierar det vi ställer ut. Mitt mål är att våra framtida besökare ska komma hit och mötas av en skattkammarkänsla.
  Mikael Ahlund, museichef för Gustavianum
  För att föremålen som visas ska få bästa möjliga klimatförhållanden kommer varje utställningssal att få ett styrt och reglerat klimat. För att åstadkomma detta sätter vi in ett helt nytt ventilationssystem med skjutdörrar i glas i varje salsöppning. Att få till de aggregat och kanaler som krävs för detta utan att påverka byggnadens ursprung för mycket är en stor utmaning.
  Mikael Lindberg, projektledare vid Statens fastighetsverk
  - En speciell och tidlös byggnad. Svenska ambassaden i Berlin känns fortfarande modern rent arkitektoniskt och är samtidigt är ett bra exempel på ett fruktbart samarbete mellan de nordiska länderna.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk
  - Projektet i Berlin var en unik satsning och är idag modell för hur flera svenska ambassader runt om i världen kan effektivisera och samordna sina verksamheter med andra nordiska länder.
  Michael Blomqvist, fastighetschef Utrikes på Statens fastighetsverk
  - Jag tycker det är en byggnad som åldrats väldigt vackert och med värdighet. Ett resultat direkt kopplat till dess högkvalitativa material som den svarta diabasen, den vita kalkstenen och den ljusa björken.
  Gert Wingårdh, arkitekt
  - Inga andra länder har gjort något liknande i Berlin som de fem nordiska länderna. Det har blivit en manifestation för samarbete och ett sätt att profilera sig samtidigt som varje ambassad har sin egen karaktär. Jag tycker att vi har all anledning att vara stolta över det här projektet.
  Michael Blomqvist, fastighetschef Utrikes på Statens fastighetsverk
  - Vi är stolta över att Statens fastighetsverk tack vare Helgo Zettervalls fond får möjligheten att dela ut arkitekturstipendier för att stötta studenter och yrkesverksamma som arbetar med lovande och intressanta projekt inom arkitekturområdet.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk
  - Jag välkomnar våra nya direktörer till Statens fastighetsverk och är väldigt glad över all erfarenhet som knyts till myndigheten och till min ledningsgrupp. De passar väl in SFV:s nya organisation som tydligare ska spegla SFV:s hela verksamhet och samtidigt ge förutsättningar för en väl fungerande styrning och intern kontroll.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk
  Det känns väldigt bra att denna förändring kunde möjliggöras. Tillsammans med UD hade vi hittat en långsiktig, mer funktionell och flexibel lösning som samtidigt var ekonomiskt och socialt hållbar. Beslutet innebar också att chefsbostaden på Inkognitogatan, ett hus som Sverige ägt i över hundra år och med stora kulturhistoriska värden fick finnas kvar.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  En hållbar förvaltning handlar för oss om långsiktighet där fastigheternas värden med miljö, natur- och kulturvärden ska bevaras men också anpassas till moderna verksamheters behov. Detta samtidigt som ekonomiska krav ska uppnås. Med lösningen i Oslo och vår nyrenoverade ambassad bevisar vi att det går.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  - Vi är väldigt nöjda med denna lösning. Utmaningen har varit att behålla det ärevördiga residenset, som med alla sina traditioner representerar mycket svenskhet i Norge, och samtidigt förvandla det till ett modernt, både representativt och funktionellt, Sverigehus. Statens fastighetsverk och Utrikesdepartementet har i ett nära och konstruktivt samarbete löst den uppgiften på ett spännande och innovativt vis, som kommer hålla över tiden.
  Krister Bringéus, Sveriges ambassadör i Oslo
  - Det är roligt att svensk design och hantverksskicklighet profileras. Svenska institutet fyller en viktig funktion och främjar det kulturella utbytet mellan Sverige och Frankrike. Jag gläder mig åt att Statens fastighetsverk kan bidra till detta och att renoveringen av den anrika 1500-talsbyggnaden nu är klar.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk
  - I ett så gammalt hus som Hotel de Marle finns alltid något att åtgärda. I de sex gästlägenheterna har bland annat el- och ytskiktsarbeten genomförts. Statens fastighetsverk har också, i samråd med Svenska institutet, BAU arkitekter och Septembre architecture byggt om för att tillgänglighetsanpassa byggnaden.
  Anders Ingmo, fastighetsförvaltare vid Statens fastighetsverk
  - Minnesvården med omgivningar erbjuder en rofylld miljö och möjlighet till eftertanke för överlevande, efterlevande, anhöriga och närstående. Jag gläder mig över att det nu finns en värdig plats att söka sig till. Gravitational Ripples är ett konstprojekt som har betydelse för många.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör för Statens fastighetsverk
  - Nu är vi i mål med en lösning där vi har omdisponerat lokalerna för att tillgodose verksamhetens behov samtidigt som vi har tagit stor hänsyn till den gamla byggnadens unika karaktär. Tillgängligheten har ökat liksom möjligheterna att i ännu högre grad än tidigare använda den speciella och vackra byggnaden som plats för möten och samtal.
  Ingrid Eiken Holmgren, generaldirektör vid Statens fastighetsverk
  Välj datumintervall -
  Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
  Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
  Tillbaka till sidans topp