Regeringsuppdraget gav över 40 samarbeten – Barn får inflytande över lekmiljöer i Örebro

Report this content

Resultatet av det treåriga regeringsuppdraget Kunskapsutveckling för offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer 2018–2020 har lett till över 40 spännande konstnärliga samarbeten landet över. Inspirerande och mer personliga lekmiljöer är resultatet då konstnärerna Jenny Berntsson, Ruben Wätte och konstnärsgruppen love and devotion utvecklar nya platser i Örebros parker tillsammans med barn och unga. 

2018 fick Statens konstråd det treåriga regeringsuppdraget Kunskapsutveckling för offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer 2018–2020 (som i Statens konstråds verksamhet har haft namnet Kunskapsnav offentlig konst). De lärdomar och kunskaper som uppdraget har gett kommer att integreras inom Statens konstråds fortsatta ordinarie verksamhet med fokus på kunskapsutveckling inom områdena offentlig konst och gemensamma miljöer. I publikationen Vi förändrar varandra hörs röster från bland andra tjänstepersoner, konstnärer och civilsamhället i de över 40 olika projekt som uppdraget har gett upphov till. Här lyfts också betydelsen av metod och hur programverksamhet samt forskning bidrar till fortsatt lärande om offentlig konst inom ramen för en hållbar samhällsutveckling. 
De erfarenheter och lärdomar vi fått genom att samverka med sammanlagt över 30 städer, kommuner och regioner under de här tre åren är ovärderliga i arbetet framåt med kunskapsutveckling. Vi har även följt 12 lokala konstprojekt som alla breddar förståelsen av vad konst i det offentlig kan vara, både i och utanför våra urbana rum, säger Åsa Mårtensson, projektchef, Kunskapsnav offentlig konst Statens konstråd. 

Örebro kommun antog under vintern 2017 nya riktlinjer för lekplatser, med målsättningen att skapa mer varierade lekmiljöer med högre lekvärden. Ett viktigt utvecklingsområde är även att stärka barns inflytande över lekmiljöerna – att skapa tillåtande platser som barn kan påverka, och att öka barns delaktighet i utvecklingen av olika lekmiljöer genom en konstnärlig process.

Samverkansprojektet mellan Parkenheten i Örebro kommun och Statens konstråd syftar till att bättre förstå hur en kommun kan arbeta ihop med konstnärer för att förstå hur medskapande fria processer kan skapas. I detta arbete engagerades konstnärerna Jenny Berntsson och Ruben Wätte.

Hur förvaltas en skolgård med särskilda konstnärliga värden? Det har konstnärsduon akcg undersökt tillsammans med en landskapsarkitekt. I fokus var Olaus Petriskolans skolgård, gestaltad av konstnärsgruppen love and devotion. I samverkan mellan Örebro Konsthall, Förvaltningsbolaget Futurum, Lokalförsörjningsenheten och Statens konstråd tog akcg fram ett förslag för renovering och utveckling av gestaltningen av skolgården.


Fakta/ Kunskapsnav offentlig konst

2018 fick Statens konstråd det treåriga regeringsuppdraget Kunskapsutveckling för offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer 2018–2020. Uppdraget avslutas vid årsskiftet och de lärdomar och kunskaper som uppdraget har gett kommer att integreras inom Statens konstråds fortsatta ordinarie verksamhet med fokus på kunskapsutveckling inom områdena offentlig konst och gemensamma miljöer. Detta märks inte minst på vår uppdaterade hemsida.
 
I uppdraget gjordes tre utlysningar som har resulterat i: 

Konst i stadsutveckling
Sex kommuner och regioner har arbetat med konst i stadsutvecklingsprojekt. Två pilotprojekt inom förvaltning och pedagogik ingick också.

Första gången – steget vidare
Ett tjugotal kommuner och regioner har skapat rutiner för sitt arbete med offentlig konst eller genomfört ett konstprojekt.

Lokala konstprojekt
Tolv konstnärer, konstorganisationer och curatorer har genomfört självinitierade lokala konstprojekt.

Läs hela publikationen/rapporten Vi förändrar varandra här 

Andreas Roth
Curator, Statens konstråd
andreas.roth@statenskonstrad.se
Telefon: 08-400 12 615,  
072-402 86 85 

Statens konstråd undersöker och utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Genom platsspecifik konst, tillfälliga projekt, stadsutvecklingsprojekt samt diskussioner och publikationer arbetar vi för att bidra till såväl den samtida konstens som de offentliga rummens utveckling. Offentlig konst omfattar alla former av samtidskonst som visas i offentliga rum eller berör frågor om det gemensamma.

Prenumerera

Media

Media

Citat

De erfarenheter och lärdomar vi fått genom att samverka med sammanlagt över 30 städer, kommuner och regioner under de här tre åren är ovärderliga i arbetet framåt med kunskapsutveckling. Vi har även följt 12 lokala konstprojekt som alla breddar förståelsen av vad konst i det offentlig kan vara, både i och utanför våra urbana rum
Åsa Mårtensson, projektchef, Kunskapsnav offentlig konst Statens konstråd