Regeringsuppdraget gav över 40 samarbeten – Naturen tar över förenar konst och biologisk hållbarhet i Jönköping

Report this content

Resultatet av det treåriga regeringsuppdraget Kunskapsutveckling för offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer 2018–2020 har lett till över 40 spännande konstnärliga samarbeten landet över. I projektet Naturen tar över förenar Österängens Konsthall i Jönköping kompetensen hos ett antal professionella konstnärer med den kunskap om biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet som finns i biosfärområdet Östra Vätterbranterna. 2018 fick Statens konstråd det treåriga regeringsuppdraget Kunskapsutveckling för offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer 2018–2020 (som i Statens konstråds verksamhet har haft namnet Kunskapsnav offentlig konst). De lärdomar och kunskaper som uppdraget har gett kommer att integreras inom Statens konstråds fortsatta ordinarie verksamhet med fokus på kunskapsutveckling inom områdena offentlig konst och gemensamma miljöer. 

I publikationen Vi förändrar varandra hörs röster från bland andra tjänstepersoner, konstnärer och civilsamhället i de över 40 olika projekt som uppdraget har gett upphov till. Här lyfts också betydelsen av metod och hur programverksamhet samt forskning bidrar till fortsatt lärande om offentlig konst inom ramen för en hållbar samhällsutveckling.

– De erfarenheter och lärdomar vi fått genom att samverka med sammanlagt över 30 städer, kommuner och regioner under de här tre åren är ovärderliga i arbetet framåt med kunskapsutveckling. Vi har även följt 12 lokala konstprojekt som alla breddar förståelsen av vad konst i det offentlig kan vara, både i och utanför våra urbana rum", säger Åsa Mårtensson, projektchef, Kunskapsnav offentlig konst Statens konstråd. 

I projektet Naturen tar över ville Österängens Konsthall i Jönköping förena kompetensen hos ett antal professionella konstnärer med den kunskap om biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet som finns hos föreningen Biosfärområde Östra Vätterbranterna. Österängen är en klassisk förortsstadsdel med stora grönytor mellan huskropparna – men det är samtidigt en ”monokultur” i form av gräsmattor och icke-blommande träd och buskar. Här såg konsthallen en enorm potential för en ökad biologisk mångfald. Vad skulle hända om man lät naturen ta över? Konsthallen ställde frågan om hur offentlig konst kan agera som en katalysator för ett samtal om den offentliga miljön mellan fastighetsbolag, kommun och boende på Österängen? De deltagande konstnärerna bjöds in att under fria former tolka projektets idé: att via konstnärliga processer undersöka potentialen för ökad biologisk mångfald i området
 eller på olika sätt belysa diskussionen kring artrikedom och diversitet. Efter en period av skissarbete och efterforskning inledde konstnärerna samarbeten med lokala aktörer, och konstnärliga projekt initierades på temat. Konstnärernas arbete resulterade i ett antal permanenta, semipermanenta och tillfälliga offentliga gestaltningar på Österängen som invigdes i september 2020.

Fakta/ Kunskapsnav offentlig konst
2018 fick Statens konstråd det treåriga regeringsuppdraget Kunskapsutveckling för offentlig konst och gestaltning av gemensamma miljöer 2018–2020. Uppdraget avslutas vid årsskiftet och de lärdomar och kunskaper som uppdraget har gett kommer att integreras inom Statens konstråds fortsatta ordinarie verksamhet med fokus på kunskapsutveckling inom områdena offentlig konst och gemensamma miljöer. Detta märks inte minst på vår uppdaterade hemsida.
 
I uppdraget gjordes tre utlysningar som har resulterat i: 

Konst i stadsutveckling
Sex kommuner och regioner har arbetat med konst i stadsutvecklingsprojekt. Två pilotprojekt inom förvaltning och pedagogik ingick också.

Första gången – steget vidare
Ett tjugotal kommuner och regioner har skapat rutiner för sitt arbete med offentlig konst eller genomfört ett konstprojekt.

Lokala konstprojekt
Tolv konstnärer, konstorganisationer och curatorer har genomfört självinitierade lokala konstprojekt.

Läs hela publikationen/rapporten Vi förändrar varandra här 

Åsa Mårtensson
Projektchef, Kunskapsnav offentlig konst Statens konstråd
asa.martensson@statenskonstrad.se
Telefon: 08-400 12 618 

Statens konstråd undersöker och utvecklar de sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Genom platsspecifik konst, tillfälliga projekt, stadsutvecklingsprojekt samt diskussioner och publikationer arbetar vi för att bidra till såväl den samtida konstens som de offentliga rummens utveckling. Offentlig konst omfattar alla former av samtidskonst som visas i offentliga rum eller berör frågor om det gemensamma.

Prenumerera

Media

Media

Citat

De erfarenheter och lärdomar vi fått genom att samverka med sammanlagt över 30 städer, kommuner och regioner under de här tre åren är ovärderliga i arbetet framåt med kunskapsutveckling. Vi har även följt 12 lokala konstprojekt som alla breddar förståelsen av vad konst i det offentlig kan vara, både i och utanför våra urbana rum
Åsa Mårtensson, projektchef, Kunskapsnav offentlig konst Statens konstråd