Storsatsning på offentlig konst i hela landet – genom nytt kunskapsnav

Report this content

Statens konstråd startar nu upp Kunskapsnav offentlig konst – en plattform som ska utveckla och fördjupa samtalet om den offentliga konsten i hela Sverige. Nu annonserar vi utvecklingsprojekt för kommuner, fastighetsägare och fria konstaktörer. Vi arbetar på ett arkiv med råd, stöd och inspiration. I samverkan med andra centrala aktörer i området inleds nya utbildningar och satsningar på forskning. 

– Äntligen kan vi skapa ett kunskapsnav för offentlig konst. Navet kommer att fungera som en plattform som samlar kunskap från olika aktörer och tar fram ny kunskap. Vi är väldigt glada att redan ha etablerat en rad viktiga samarbeten. Min förhoppning är att Kunskapsnav för offentlig konst ska stärka och utveckla området i hela Sverige, Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd.

Tre möjligheter till samarbete
En viktig del av Statens konstråds nya uppdrag Kunskapsnav offentlig konst är att driva utvecklingsprojekt för att inspirera utvecklingen av området offentlig konst. Nu utlyser vi därför tre samarbetsmöjligheter för kommuner, fastighetsägare och fria konstaktörer. Vi erbjuder bland annat medfinansiering/finansiering, mentorskap, utbildningstillfällen och nätverksbyggande.
Läs mer: https://statenskonstrad.se/utveckla-konsten/kunskapsnav-offentlig-konst/

– Kunskapsnavet ger oss möjlighet att i dialog med kommunerna och andra konstaktörer arbeta för mer hållbara och långsiktiga lösningar, Åsa Mårtenson, projektchef Kunskapsnav offentlig konst, Statens konstråd.

Samarbete inom området konst och arkitektur
På senare år har vi sett att konst och arkitektur närmar sig varandra på olika sätt. Det gäller större gestaltningar och där expanderad skulptur närmar sig arkitektur. Men också socialt engagerade projekt där konst i stadsutveckling och utforskande arkitekturpraktiker närmar sig varandra.

För att fördjupa detta område har Statens konstråd och Kungl. Konsthögskolan inlett ett samarbete över tre år. Samarbetet kommer bland annat att innehålla en ny utbildning och publika program. ArkDes medverkar i samarbetet bland annat genom att vara värd för program där arbete av studenter och forskare presenteras för en bredare publik.

Uppdragsforskning
Det saknas forskning inom området offentlig konst och angränsande discipliner. Statens konstråd har därför lagt ut uppdragsforskning på konstvetenskapen vid Södertörns högskola i samverkan med Skissernas museum i Lund. Forskningen kommer att fokusera på den offentliga konstens historia i Sverige och beskriva både den offentligt beställda konsten och den utom-institutionella konsten som producerats av konstnärer, curatorer och oberoende konstaktörer.

Forskningskonferens
I höst arrangerar Statens konstråd en forskningskonferens för området offentlig konst – i dess utvidgade betydelse. Konferensen kommer att hållas på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, som är vår samarbetspartner tillsammans med flera andra aktörer i området. Målet är att kartlägga området och inspirera till framtida forskningsprojekt.

Samtidskonstuppdraget
Statens konstråd har också fått ta över Samtidskonstuppdraget som tidigare låg hos Riksutställningar. Målet för uppdraget är att stärka utvecklingen av samtidskonsten i hela landet. Under 2018 kommer vi att undersöka behov och önskemål från landets konstaktörer. Vi kommer att genomföra Samtidskonstdagarna 14-16 november, i samarbete med bland andra Konstfrämjandet och Havremagasinet.

Utveckling av offentlig konst som kulturarv
2018 har Statens konstråd fått i uppdrag av regeringen att i samarbete med Riksantikvarieämbetet utreda behovet av kunskapshöjande åtgärder inom tillsyn och förvaltning av den byggnadsanknutna offentliga konsten. Syftet är att långsiktigt stärka förutsättningarna för att bevara den byggnadsanknutna konsten från 1900-talet som en del av det moderna kulturarvet. Statens konstråd ska vid behov föreslå åtgärder som kan bidra till en positiv utveckling inom området.

För ytterligare information, pressbilder och intervjuer:

Anna Lindholm kommunikatör
Statens konstråd
46(0)8-440 12 95, 46(0)72-733 10 70
anna.lindholm@statenskonstrad.se
www.statenskonstrad.se

Statens konstråd utvecklar sammanhang där samtidskonst och offentliga rum möts. Statens konstråd producerar permanenta och tillfälliga konstprojekt i offentliga miljöer och engagerar konstnärer i stadsutvecklingsprojekt, samt sprider kunskap och erfarenheter vidare i och utanför Sverige.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Äntligen kan vi skapa ett kunskapsnav för offentlig konst. Navet kommer att fungera som en plattform som samlar kunskap från olika aktörer och tar fram ny kunskap. Vi är väldigt glada att redan ha etablerat en rad viktiga samarbeten. Min förhoppning är att Kunskapsnav för offentlig konst ska stärka och utveckla området i hela Sverige.
Magdalena Malm, direktör, Statens konstråd