38 förslag för att klara kompetensförsörjningen inom vård och omsorg om äldre

Report this content

I dag överlämnar den särskilde utredaren och nationella samordnaren Göran Johnsson betänkandet ”Vilja välja vård och omsorg – En hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre (SOU 2021:52)” till socialminister Lena Hallengren. Rapporten innehåller 38 förslag som handlar om att höja utbildningsnivån, stärka ledarskapet, skapa trygga anställningsvillkor och en god arbetsmiljö samt ta tillvara ny teknik.

– Både problemen och lösningarna är väl kända, säger Göran Johnsson. Vänta inte, förändringsarbetet måste börja nu.

Utredningen har haft i uppdrag att stödja kommunerna i arbetet med att åstadkomma en hållbar kompetensförsörjning inom vård och omsorg om äldre. I uppdraget har inte ingått att lägga lagförslag. Dialog har förts med kommuner, fackförbund, myndigheter, forskare, pensionärs- och anhörigföreningar, utbildare och privata arbetsgivare.

– Kommunerna behöver arbeta långsiktigt och systematiskt, säger Göran Johnsson. Det innebär att beskriva nuläget, sätta mål, vidta åtgärder, följa upp, revidera, korrigera, sätta nya mål. Den processen måste pågå hela tiden.

Utredningen har fokuserat på fyra områden. Både kommunala och privata utförare berörs. Med hjälp av indikatorer ska kommunerna kunna följa utvecklingen.

• Rekrytera, behålla och utveckla kompetens. Kraven på kunskap måste bli tydligare och utbildningsnivån höjas i hela sektorn. Bredda rekryteringen, få fler män till verksamheterna. Karriärvägar behöver utvecklas, annars finns risken att detta blir genomgångsyrken.

• Stärk ledarskapet. Coronapandemin har visat på vikten av ett nära och tydligt ledarskap. Storleken på arbetsgrupperna bör vara högst 20-30 medarbetare per verksamhetsnära chef. Teamarbete behöver stimuleras.

• Skapa trygga anställningsvillkor och god arbetsmiljö. Alla bör erbjudas heltidsanställning och tillsvidareanställning. Det är en viktig jämställdhetsfråga i en starkt kvinnodominerad bransch. De delade turerna bör avskaffas.

• Ta tillvara ny teknik. Alla kommuner bör ha en politiskt förankrad plan för att införa och använda ny teknik. Personalen behöver vara delaktig och erbjudas fortbildning om digitalisering.

Kompetensförsörjningen är i första hand ett kommunalt ansvar, men också en nationell angelägenhet. Regeringen bör ta initiativ till att ett nationellt kompetenscenter byggs upp. Här kan samlas kompetens om till exempel demenssjukdomar, geriatrik, logistik och verksamhetsutveckling.

– Under pandemin har äldreomsorgen haft strålkastarljuset på sig men nu ser vi hur intresset börjar avta, säger Göran Johnsson. Det får inte bli ett bloss som snart slocknar igen. Vården och omsorgen om äldre är en välfärdsfråga som måste prioriteras på den politiska dagordningen, både av kommunerna och regeringen.Kontakt

Göran Johnsson, nationell samordnare
070–5561495
goran.johnsson@ifmetall.se

Prenumerera