Alla gynnas av ett utbildningsutbud som tar hänsyn till både elevers önskemål och behoven på arbetsmarknaden

Report this content

I dag överlämnar utredningen om planering och dimensionering av gymnasieskola och komvux sina förslag till utbildningsminister Anna Ekström. Utredningen konstaterar att utbudet av gymnasial utbildning påverkar individers möjlighet till egen försörjning och möjlighet till ett aktivt deltagande i samhället.

– Flera av mina förslag är politiskt känsliga, som relationen mellan kommun och stat, fristående skolors roll i utbildningssystemet samt relationen mellan individens och samhällets behov. Att vissa frågor är kontroversiella får inte hindra oss att försöka skapa en mer likvärdig skola som är bättre anpassad till både individens långsiktiga behov och behoven på arbetsmarknaden, säger Lars Stjernkvist, särskild utredare.

Utredningen föreslår bland annat att:

  • Utbudet av utbildning bör bestämmas med hänsyn till både elevers efterfrågan och behov och arbetsmarknadens behov.
  • Tillgången till och bredden av yrkesutbildning i komvux behöver öka.
  • Staten ska stödja och styra skolhuvudmännen mer när det gäller planering och dimensionering av vilka utbildningar som ska erbjudas samt för gymnasieskolan hur många platser som ska finnas på dessa. Staten ska därför besluta om regionala ramar för utbudet inom gymnasieskolan och för yrkesutbildning inom komvux.
  • Den så kallade gymnasiemarknaden bör balanseras med mer inslag av planering och samarbete mellan huvudmän. Genom fördjupat kommunalt samarbete ska vuxna ges ökade möjligheter att söka ett bredare utbud av yrkesutbildning inom ett större område än den egna kommunen.
  • De fristående skolornas roll i utbildningssystemet ska stärkas och lika villkor ska så långt som möjligt gälla för huvudmän för fristående och kommunala skolor. Fristående skolor utbildar i dag drygt en fjärdedel av eleverna i gymnasieskolan. Dessa skolor står därmed för en stor del av kompetensförsörjningen och bidrar till att trygga högskolornas rekryteringsbas. Den ökade statliga styrningen av utbudet som utredningen föreslår ska därför gälla både kommunala och enskilda huvudmän.
  • Ett kompensatoriskt schablonbelopp som utgår ifrån elevernas meritvärde i grundskolan ska läggas till eller dras bort från den interkommunala ersättningen respektive grundbeloppet till enskilda huvudmän i syfte att stärka förutsättningarna för kompensatoriska åtgärder i gymnasieskolan. 

Betänkandet Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning, SOU 2020:33, finns tillgängligt på regeringens webbplats: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/06/sou-202033/

Kontakt

Lars Stjernkvist, särskild utredare, 070-527 26 27

Fritjof Karlsson, utredningssekreterare, 070-254 00 12

Jan Rehnstam, utredningssekreterare, 072-239 10 50

Prenumerera