Artskyddsutredningen överlämnar sitt betänkande

Report this content

Utredningen för översyn av artskyddsförordningen (Dir. 2020:58) har överlämnat betänkandet Skydd av arter – vårt gemensamma ansvar (SOU 2021:51) till miljödepartementet. Utredningens två huvuduppdrag har varit att se över artskyddsförordningen med fridlysningsreglerna samt att förbättra förutsättningarna för arbetet med att förebygga, upptäcka och lagföra artskyddsrelaterad brottslighet.

− Vår utgångspunkt har varit att det är vårt gemensamma ansvar att uppnå en balans där fridlysta arter ska kunna samexistera med mänsklig verksamhet i ett varierat vardagslandskap kompletterat med skyddade områden, säger den särskilde utredaren Lars Tysklind.

− En annan utgångspunkt har varit att värna äganderätten genom att stärka rättssäkerheten och öka förutsägbarheten genom ett tydligt regelverk, tillägger han.

Djur- och växtarter minskar och det är inte troligt att nationella miljömål som berör biologisk mångfald uppnås inom en överskådlig framtid. Att vissa arter ska vara fridlysta beror av Sveriges åtaganden enligt internationella konventioner och EU:s fågeldirektiv och livsmiljödirektiv. Dessutom har Sverige beslutat att vissa arter ska vara nationellt fridlysta.

Utöver fridlysning skyddas arter i naturen till exempel genom områdesskydd enligt miljöbalken och genom civilrättsliga naturvårdsavtal. Vardagslandskapet är helt dominerande till ytan, varför det är där som åtgärder för att gynna biologisk mångfald kan få störst effekt. Den enskilde verksamhetsutövarens kunskap och hänsyn är därför viktiga komponenter. Med ägande- och nyttjanderätt till mark följer ansvar för att skaffa kunskap om biologisk mångfald. Hänsyn till arter och deras livsmiljöer bör vara ett normalt inslag i alla verksamheter. Staten har ansvar för att ta fram övergripande kunskap om biologisk mångfald. Utredningen föreslår åtgärder och uppdrag som ska bidra till att myndigheternas befintliga kunskap tillgängliggörs och blir användbar.

Utredningen föreslår olika former av ersättning. Till exempel ska biotopskyddsområde kunna inrättas på en ny grund, nämligen skydd av arter.  Under vissa förutsättningar ska ersättning också aktualiseras vid nekad dispens från fridlysningsreglerna.

Föreslagna åtgärder, vad gäller artskyddsbrott, berör främst myndigheters möjlighet till tillsyn och kontroll. Särskilt gäller det kommersiella aktiviteter med fridlysta artexemplar. Ett förslag rör totalförbud att inneha fågelägg. Äggsamlingar kan under en övergångsperiod lämnas till polisen utan risk att lagföras. Ägg från fåglar i livsmedelsindustrin undantas från förbudet, liksom konstnärligt utsmyckade ägg från sådana fåglar.

Lars Tysklind
Särskild utredare
lars.tysklind@stromstad.se
070-264 54 20

Prenumerera

Citat

Vår utgångspunkt har varit att det är vårt gemensamma ansvar att uppnå en balans där fridlysta arter ska kunna samexistera med mänsklig verksamhet i ett varierat vardagslandskap kompletterat med skyddade områden.
Lars Tysklind, särskild utredare