Det behövs perspektivskiften i offentlig sektor

Innovationsrådet överlämnar i dag sitt slutbetänkande Att tänka nytt för att göra nytta (SOU 2013:40) till statsrådet Stefan Attefall.

-         Genom vissa väsentliga perspektivskiften är vi övertygade om att offentlig verksamhet kan skapa ytterligare värde. Fokus på människors och företags behov och mer tillit menar vi är viktiga komponenter, säger Dan Eliasson, ordförande i Innovationsrådet.

Innovationsrådet lämnar ett tjugotal förslag som syftar till att åstadkomma:

  • ökat fokus på människors och företags behov och på det offentligas samlade värdeskapande,
  • ökat handlingsutrymme för offentliga verksamheter att pröva nya tjänster och former för att uppnå syftet med politiken,
  • en infrastruktur för idé- och kunskapshantering,
  • stärkt förmåga i offentliga verksamheter att bedriva innovat­ions- och förändringsprocesser, samt
  • nya instrument som främjar långsiktiga investeringar i svårlösta samhällsfrågor.

I syfte att höja effektiviteten och kvaliteten i offentlig verksamhet på nationell, regional och lokal nivå tillkallades Innovationsrådet 2011. Rådet har haft i uppdrag att stödja och stimulera innovations- och förändringsarbete i offentlig verksamhet som kan resultera i betydande förbättringar för medborgare och företag.

I rådet har ingått:

-         Dan Eliasson, generaldirektör i Försäkringskassan (ordförande)
-         Carola Lemne, VD Praktikertjänst
-         Håkan Sörman, VD i Sveriges Kommuner och Landsting
-         Thomas Rolén, kammarrättspresident
-         Birgitta Böhlin, ordf. i Lernia och Statens servicecenter

Kanslichef
Martin Sparr
08-4053802
070-3941045

Prenumerera

Dokument & länkar