Ett förbättrat skydd för den enskilde vid läkemedelsskador

Läkemedels- och apoteksutredningen lägger i dag fram sitt andra delbetänkande, ”Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna” (SOU 2013:23) till socialminister Göran Hägglund. Utredningen lämnar förslag om ett förbättrat skydd för den enskilde vid läkemedelsskador, om hur miljöhänsyn kan beaktas inom läkemedelsförmånerna samt hur statens ägande av Apoteket Farmaci-verksamheten bör vara utformat.

Förslag

  • En patient ska, utan merkostnad, få motsätta sig utbyte till ett läkemedel som har ett sämre ersättningsskydd vid läkemedelsskador än det förskrivna läkemedlet.
  • En försöksverksamhet med frivillig miljö­klassificering och miljöpremie inom en del av utbytessystemet föreslås, genom särskilda uppdrag till Läkemedelsverket och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).
  • Apoteket Farmaci-verksamheten ska ligga kvar i Apoteket AB, med viss fortsatt begränsning samt särskilda krav på redovisning och uppföljning.

Den enskildes skydd vid läkemedelsskador förbättras

Skyddet vid läkemedelsskador är en betydelsefull komponent i läkemedelsbehandlingen och en viktig patientsäkerhetsaspekt. Den nuvarande Läkemedelsförsäkringen är en försäkring för läkemedelsföretagen, men är vanligtvis mer förmånlig för den enskilde om han eller hon drabbas av läkemedelsskada, än om läkemedelsföretaget inte omfattas av försäkringen. Det är frivilligt för företagen att vara anslutna till försäkringen och för närvarande omfattas drygt 99 procent av det totala försäljningsvärdet av läkemedel.

Utredningen konstaterar dock att det finns ett behov av att förbättra den enskildes skydd vid läkemedelsskador. På grund av EU:s produktansvarsdirektiv går det inte att kräva att läke­medelsföretagen omfattas av ett ersättningsskydd som ger ett ”godtagbart skydd” om man med godtagbart skydd menar ett skydd som är mer förmånligt för den enskilde än vad som följer av produktansvarsdirektivet. Utredningen har i stället övervägt andra åtgärder. Utredningen föreslår en skyldighet för apoteken att inför utbyte av läkemedel informera patienten när det finns skillnader i ersättningsskydd mellan det förskrivna läkemedlet och det utbytbara läkemedlet. Anser patienten att det föreligger en sådan skillnad ska patienten kunna motsätta sig utbyte och få det förskrivna läkemedlet ersatt inom läkemedelsförmånerna. Även beträffande läkemedel som inte omfattas av utbytes­systemet är det viktigt att patienten får information om ersättningsskyddet. Det föreslås att det ansvaret ska ligga på förskrivaren.

Miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna

Det är principiellt möjligt för Tandvårds- och läkemedelsförmåns­verket (TLV) att ta miljöhänsyn vid förmånsbeslut, dock endast i teorin. I praktiken förutsätts dokumentation om miljöpåverkan för alla läkemedel, vilket saknas i dag. Att nationellt ställa krav på miljö­klassificering är inte möjligt då det strider mot EU-rätten. En alternativ väg för att skapa incitament för miljöanpassning inom ramen för förmånssystemet är frivillig miljö­klassificering och miljöpremie. Utredningen konstaterar att det inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin pågår projekt med denna inriktning. Utredningen föreslår att, när det projektet har redovisats, Läkemedelsverket och TLV ges i uppdrag att, utifrån utredningens bedömningar, närmare precisera en försöksverksamhet inom en del av utbytessystemet.

När det gäller uppdraget om tillgång till små läkemedelsför­packningar och dess bidrag till minskad kassation är utredningens bedömning att tillgången till startförpackningar är relativt god och att det är andra orsaker som bidrar till att användningen är låg. Utredningen har noterat flera tänkbara åtgärder som skulle kunna öka användningen av startförpackningar.

Apoteket Farmaci-verksamheten

Viktiga steg har tagits mot en väl fungerande marknad för sjukhusapotekstjänster. Det kan dock inte uteslutas att Apoteket Farmaci-verksamhetens ställning på marknaden har en hämmande effekt på andra aktörers möjligheter att konkurrera. Utredningen bedömer att Apoteket Farmaci-verksamheten bör kvarstå i Apoteket AB:s ägo. Begränsningen av Apoteket Farmaci-verksamhetens möjligheter att marknadsföra receptexpediering bör kvarstå till dess att en uppföljning av landstingens upphandlingar genomförts och konsekvenserna av de nya avtalen blivit kända. Det krävs även särskilda åtgärder för att öka transparensen när det gäller Apoteket Farmaci-verksamheten, t.ex. genom krav på särredovisning av kostnader och intäkter eller genom att verksamheten följs upp av ägaren.

Sofia Wallström

Särskild utredare
070-548 14 01

Prenumerera

Dokument & länkar