Nationell förskolegaranti bör införas

Kommuner som misslyckas med att erbjuda förskoleplats inom lagstadgad tid ska tvingas betala en väntepenning motsvarande föräldrapenning till föräldrarna. Det rekommenderar regeringens utredare, som i dag lämnar över sitt förslag om förskolegaranti till biträdande utbildningsminister Maria Arnholm.

Alla kommuner ska enligt skollagen erbjuda förskoleplats inom fyra månader till de föräldrar som ansökt om plats. Regeringen har sett att kommunerna oftast klarar att erbjuda plats i tid men att det finns kommuner som inte gör det. Ett dröjsmål innebär stora problem för de drabbade föräldrarna, som får svårt att gå tillbaka till sina arbeten som planerat. I förlängningen medför detta en kostnad för samhället som enligt utredningen kan uppskattas till 180 miljoner kronor om året.

En undersökning som utredningen gjort talar för att ungefär 3 000 barn om året får vänta för länge. Det motsvarar drygt 2 procent av alla barn som ska börja i förskola. Totalt 36 kommuner uppger att de troligen inte kan erbjuda plats i tid till alla barn. Orsaken till problemet tycks framför allt vara brister i fråga om planering och prioriteringar i vissa kommuner.

- Det kan handla om att kommunen inte tagit fram en tillräckligt bra befolk­ningsprognos, att samarbetet inom kommunen inte fungerar tillräckligt väl eller att man saknar beredskap för snabba åtgärder när det uppstår brist på platser. Det kan också handla om att förskolan får stå tillbaka när det är ont om pengar, säger utredaren Stig Orustfjord.

För att komma till rätta med problemet föreslår utredaren en nationell förskolegaranti som ska bestå av fyra olika åtgärder:

1.       Förtydligad platsdag i skollagen

2.       Informationsskyldighet för kommuner

3.       Rapporteringsskyldighet för kommuner

4.       Kompensation till föräldrar i form av en väntepenning

Begreppet platsdag ska införas för att förtydliga när kommunen senast är skyldig att erbjuda barnet förskoleplats. När föräldrarna ansökt om plats ska kommunen vara skyldig att informera bland annat om den platsdag som kan beräknas och om möjligheten till ersättning vid dröjsmål.

En gång om året ska kommunen dessutom vara skyldiga att rapportera hur många barn som fått vänta för länge på förskoleplats och vad det beror på. Rapporten ska bland annat lämnas till Skol­inspektionen, som har tillsyn över kommunerna på förskolans område.

Föräldrar som fått vänta för länge ska slutligen kunna ansöka om en så kallad väntepenning hos Försäkringskassan. Den ska motsvara vanlig föräldrapenning men bara lämnas när kommunen inte har erbjudit förskoleplats i tid. I slutänden ska den betalas av den kommun som brister. På så sätt får föräldrarna större trygghet samtidigt som pressen

på kommunerna att erbjuda förskoleplats inom lagstadgad tid ökar.

– Tanken är att åtgärderna tillsammans ska leda till fungerande planering och tydliga prioriteringar i alla kommuner. Därigenom kommer fler barn att erbjudas förskoleplats i tid samtidigt som föräldrarna får ett bättre skydd än i dag. Att få förskoleplats i tid är grundläggande för att alla föräldrar, både kvinnor och män, ska kunna kombinera sitt föräldraskap med arbete eller andra sysselsättningar, säger Stig Orustfjord.

Förskolegarantin föreslås träda i kraft den 1 januari 2015. Betänkandet Förskolegaranti (SOU 2013:41), 

http://www.regeringen.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=16745&a=219338

Kontakt: Stig Orustfjord, Särskild utredare, 070-269 91 40
Johan Jansson, Utredningssekreterare, 08-405 39 80

Prenumerera