Regeringens utredare lämnar förslag till en ny arbetslöshetsförsäkring

Förslaget utgår från historiskt förankrade principer men moderniserar arbetslöshetsförsäkringen så att den blir lättare att förstå och administrera. Samtidigt kan fler kvalificera sig för arbetslöshetsersättning.

Arbetslöshetsförsäkringen har en central betydelse för arbetsmarknadens funktionssätt

Vårens utveckling har tydliggjort behovet av en ny  arbetslöshetsförsäkring, men utredningens arbete påbörjades redan våren 2018. Uppdraget har varit att skapa ett regelverk som både är lätt att förstå och administrera och som är långsiktigt hållbart, oavsett konjunkturläge. Samtidigt ska fler kunna kvalificera sig för arbetslöshetsersättning.

– Utredningen sjösattes långt före coronapandemin och förslagen är inte utformade specifikt för den situation vi nu befinner oss i. Jag hoppas och tror att några av vårens utmaningar hade varit lättare att hantera om det regelverk som utredningen föreslår redan hade varit på plats, säger regeringens särskilda utredare Maria Hemström Hemmingsson.

Förslaget utgår från historiska principer men anpassar försäkringen till nya förutsättningar

Utredningens förslag utgår från historiskt förankrade principer. Förslagen tydliggör att arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring som ersätter en inkomstförlust under en begränsad tid mellan arbeten. Rätten till ersättning utgår från individens arbetsmarknadsförankring. Tack vare de arbetsgivardeklarationer på individnivå som arbetsgivare sedan 2019 ska rapportera in till Skatteverket varje månad kan arbetsmarknadsförankringen mätas med hjälp av tidigare inkomster istället för – som idag – den tid som individen arbetat. Det innebär att arbetslöshetskassornas administration minskar och att deras kontrollmöjligheter ökar.

– Genom att ersättningen baseras på inkomster istället för arbetad tid ökar dessutom individens möjligheter att förstå och förutse sitt försäkringsskydd, säger Maria Hemström Hemmingsson.

Utredningens förslag kan genomföras på ett budgetneutralt sätt – dvs utan att statens utgifter för arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd ökar. Samtidigt är regelverket utformat på ett sådant sätt att försäkringen kan göras mer eller mindre generös, beroende på ekonomiskt utrymme och politisk vilja. Detta är nödvändigt om försäkringens grundkonstruktion ska vara långsiktigt hållbar.

Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Bakgrund

Utredningen En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster tillsattes i februari 2018. Utredningens direktiv samt tilläggsdirektiv framgår av Dir 2018:8, Dir 2019:34 samt Dir 2020:47. Utredningens betänkande överlämnas till regeringen måndagen den 15 juni 2020.

Vill du veta mer?

Utredningen, Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen, publiceras på Norstedts juridik och finns att ladda ned på regeringens hemsida och på www.sou.gov.se. För mer information är du välkommen att kontakta Maria Hemström Hemmingsson på maria.hemstrom.hemmingsson@ifau.uu.se alternativt tel 018-471 70 89 eller 073-023 13 32. 

Prenumerera