Sjukfrånvaro efter 65 års ålder

I dag publicerar den parlamentariska socialförsäkringsutredningens rapporten Sjukfrånvaro efter 65 års ålder. Rapporten är skriven av Staffan Marklund, Linnea Kjeldgård och Kristina Alexanderson, Sektionen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Rapporten visar att andelen som förvärvsarbetar och därmed är berättigade till sjukpenning efter 65 har ökat markant i Sverige. Andel i åldern 66-70 år ökade från 10 procent (av alla i dessa åldrar) 1995 till 24 procent år 2010. Sjukfrånvaron bland dessa var under samma tidsperiod genomgående låg och sjunkande, från 3,5 till 2,5 procent. I de flesta fall rör det sig om sjukskrivningsfall som var kortare än 60 dagar.

Författarna konstaterar också att de som fortsatte att förvärvsarbeta efter 65 års ålder även hade en lägre sjukfrånvaro före 65 års ålder än de som inte fortsatte. Detta tyder på en hälsoselektion som innebär att de som förvärvsarbetar i högre ålder sannolikt har bättre hälsa, utbildning och arbetsvillkor än de som går i pension tidigare. Ändå minskade sjukskrivningarna när andelen som förvärvsarbetar ökade. Studien visar slutligen att det är mindre vanligt med sjukskrivning i psykiska diagnoser bland sjukskrivna i åldern över 65 år jämfört med sjukskrivna i åldern 60-64 år, vilket indikerar att personer med psykiska besvär i högre grad slutar förvärvsarbeta vid 65.

Rapporten är den fjortonde i den parlamentariska socialförsäkrings­utredningens underlagsrapportserie och finns att ladda ner eller beställas gratis på: www.psfu.se _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen ska enligt regeringens direktiv se över de allmänna försäkringarna vid sjukdom och arbetslöshet. Kommittén ska överväga förändringar som ska leda till mer hållbara sjuk- och arbetslöshets­försäkringar. Med syfte att inbjuda till bred debatt och för att skapa ett mångfacetterat underlag inför kommitténs betänkanden har en rad underlagsrapporter beställts från forskare, myndigheter och andra aktörer med kunskaper om sjuk- och arbetslöshets­försäkringarna. Analyser, slutsatser och rekommendationer i dessa underlagsrapporter står för respektive författare och delas nödvändigtvis inte av den parlamentariska kommittén

Kontaktpersoner:

Kristina Alexanderson

Karolinska Institutet

08-524 83 200

070-216 20 99

Staffan Marklund

Karolinska Institutet 

070 529 93 21

Gunnar Axén

Ordförande, PSFU

070 818 49 17

Prenumerera

Dokument & länkar