Sverige kan ratificera ILO:s konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet

Report this content

Det finns inget som hindrar Sverige från att ratificera Internationella arbetsorganisationens (ILO:s) konvention (nr 190) om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet. Det visar den analys och bedömning av FN-konventionen som utredningen har haft i uppdrag att göra. Även om Sverige uppfyller kraven för att kunna ratificera konventionen ser utredningen behov av ett förtydligande av arbetsmiljölagen.

Konventionen ställer krav på att medlemsstaterna har förbud mot våld och trakasserier i arbetslivet, strategier för att förebygga förekomsten av våld och trakasserier, system för att kontrollera att reglerna följs och möjlighet att vidta åtgärder när det finns brister samt tillhandahåller vägledning och utbildning. Konventionen ställer också krav på att arbetsgivare arbetar förebyggande mot våld och trakasserier.

Sverige uppfyller konventionen genom framförallt straffrätten, diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen samt genom politiska strategier och handlingsplaner. Men samtidigt ser utredningen att regelverken kan vara svåra att tillämpa. Det är inte helt enkelt för arbetsgivare och andra som är delaktiga i arbetsmiljöarbetet att veta vad som gäller.

Utredningen föreslår därför att det införs ett förtydligande i arbetsmiljölagen om att arbetsmiljön, så långt som möjligt, ska vara fri från våld och trakasserier. Dessutom bör Arbetsmiljöverket få i uppdrag att ta fram information som förklarar gällande regelverk och arbetsgivarens ansvar i arbetet mot våld och trakasserier.

Konventionen belyser även att våld i nära relationer påverkar arbetslivet. Utredningen ser därför behov av ett uppdrag i form av informationsinsatser om vilka regelverk som kan aktualiseras för en arbetsgivare och hur kunskap om våld i nära relationer kan spridas i form av ett praktiskt inriktat metodstöd till arbetsgivare.

Ett antal förslag har också kommit in från utredningens expert- och referensgrupp som det kan finnas anledning att utreda vidare.

Även om Sverige uppfyller konventionens krav finns det fortsatt mycket att arbeta med. Att förebygga och motverka våld och trakasserier i arbetslivet behöver ses som ett alltid pågående arbete som ständigt behöver utvecklas.

Kontakt
Anna Middelman, särskild utredare
Mobil: 072-558 86 58

Prenumerera