Utredning föreslår utvecklingsledighet för kompetensutveckling

Report this content

Regeringen beslutade i maj 2017 att låta en särskild utredare utreda ett antal arbetsmarknadspolitiska frågor. Inför delbetänkandet som presenteras i dag har utredningens uppdrag varit att utreda ett alterneringsår, arbetstidsbanker, modeller för arbetstidens förläggning som faktor för attraktiv arbetsmiljö, kartläggning av kostnader för stressrelaterad sjukfrånvaro samt deltid som möjlighet. Syftet med utredningen är att skapa ett mer hållbart arbetsliv med minskad risk för ohälsa och arbetslöshet.

I dag överlämnade regeringens särskilda utredare Anders Wallner delbetänkandet Tid för utveckling (SOU 2018:24) till arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

Tid för utveckling (SOU 2018:24)

Att det finns möjligheter till utveckling under arbetslivet är avgörande för att möjliggöra ett längre arbetsliv. Men utveckling under hela arbetslivet är också avgörande för Sveriges framtida omställningsförmåga och konkurrenskraft. Att underlätta individens möjligheter till utveckling är också viktigt för att motverka risken för arbetslöshet och ohälsa för såväl kvinnor som män.

Erfarenheterna från friåret i Sverige och från alterneringsledigheten i Finland visar att det finns risker med ledighet från arbetet utan krav på innehåll. Det handlar inte minst om en risk för försämrad jämställdhet och om ledighet inte löser arbetsmiljöproblem. Det finns heller inte något som visar på att friår respektive alterneringsledighet har minskat sjukfrånvaron hos de lediga eller att det förlängt deras arbetsliv. Därför föreslår utredningen att en helt ny modell för utvecklingsledighet införs.

Syftet med utvecklingsledigheten är att bidra till arbetstagares behov av att uppdatera sin kompetens eller att utveckla ny kompetens för att ställa om i tid. Utvecklingsledigheten ska användas till att stärka individen på arbetsmarknaden genom aktiv ledighet med ett innehåll som utgår från det individuella behovet av kompetensutveckling, till exempel utbildning, validering, arbetspraktik, prova annat arbete eller uppdrag eller starta företag.

Utvecklingsledigheten bygger på en överenskommelse med arbetsgivaren och på att en vikarie anställs på den utvecklingsledigas sysselsättningsgrad. Utvecklingsledigheten tas ut under 3 till 12 månader på heltid från den aktuella anställningen och den utvecklingslediga får en ersättning motsvarande vad hen skulle ha fått i arbetslöshetsersättning.

Utöver utvecklingsledigheten föreslår utredningen att rätten att vara ledig på heltid för att bedriva näringsverksamhet utökas med en rätt till ledighet på deltid. Utredningen föreslår även att det införs en bestämmelse om att arbetsgivaren ska informera arbetstagaren om möjligheten att begära partiell ledighet, samt att arbetstagaren vid avslag på en sådan begäran ska ha rätt att få ett skriftligt motiverat svar. Utredningen lägger också förslag för att öka kunskapen om arbetstidsmodeller och för att öka kunskapen om kostnaderna för stressrelaterad sjukfrånvaro.

Anders Wallner

Särskild utredare, Utredningen för hållbart arbetsliv över tid (A 2017:02)
Mobil: 070-310 08 28

Natali Sial

Pressekreterare hos arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson
Telefon (växel) 08-405 10 00, Mobil 072-520 54 49
natali.sial[a]regeringskansliet.se

Prenumerera