Utredningen om en moderniserad arbetsrätt lämnar sitt förslag

Utredningen om en moderniserad arbetsrätt lämnar förslag till ändringar i lagen om anställningsskydd som ska göra det lättare för arbetsgivare att anpassa verksamheter efter förändringar i omvärlden samtidigt som kompetensutveckling inom anställningen och möjligheterna till en fast förankring på arbetsmarknaden blir viktigare för anställningstryggheten. 

Syftet med utredningen, som tillsattes som ett resultat av januariöverenskommelsen, är att modernisera arbetsrätten så att den anpassas till dagens arbetsmarknad. Det har skett stora förändringar på arbetsmarknaden sedan anställningsskyddslagen kom till. Rörligheten har ökat och arbetstagarnas kvalifikationer har blivit allt viktigare.

Lättare att anpassa verksamheter
Förslagen syftar till att öka arbetsgivares möjlighet att behålla nödvändig kompetens vid en arbetsbrist. Förslagen ska också öka arbetsgivares vilja att använda tillsvidareanställningar och att anställa personer som är oprövade på arbetsmarknaden. 

Enligt utredningens förslag är anställningstiden fortsatt viktig för vem som får behålla jobbet vid en arbetsbrist men kompetens får större betydelse. Det föreslås bland annat att fem nyckelpersoner får undantas från turordningen av alla arbetsgivare oavsett storlek. De utökade undantagen ska framförallt göra det lättare för fler av de små arbetsgivarna att behåll nödvändig kompetens vid en arbetsbrist. Utredningen föreslår också att små arbetsgivares kostnader vid en uppsägning av personliga skäl i större utsträckning ska kopplas till frågan om uppsägningen är sakligt grundad eller inte. 

Idag kan det vara mycket kostsamt för en mindre arbetsgivare att säga upp en anställd, även när arbetsgivaren har rätt. En viktig anledning är att anställningen som huvudregel består under tvisten. Enligt utredningens förslag tas möjligheten att ogiltigförklara en uppsägning hos en arbetsgivare med 15 eller färre anställda bort, vilket medför att anställningen inte kommer att bestå under tvisten. Om uppsägningen inte har varit sakligt grundad föreslår utredningen att arbetstagaren ska vara garanterad ett ekonomiskt skadestånd på minst åtta månadslöner. 

I företag med fler än 15 anställda föreslås möjligheten till ogiltigförklarande fortsatt att finnas kvar men anställningen kan bestå under tvistetiden endast efter ett beslut av domstol. Utredningen föreslår också att skadeståndsnivåerna vid osakliga uppsägningar höjs något.

Möjligheten att ogiltigförklara en uppsägning kommer oavsett arbetsgivarens storlek att finnas kvar i speciallagar, exempelvis diskrimineringslagen, lagen om fackliga förtroendemän och föräldraledighetslagen.

Kompetensutveckling för att stärka anställningstryggheten
Utredningen föreslår att det införs en rättslig skyldighet för arbetsgivare att i skälig utsträckning erbjuda arbetstagarna kompetensutveckling inom ramen för anställningen. Rätten till kompetensutveckling ska gälla alla arbetstagare, som har minst sex månaders sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren. Förslaget omfattar alltså både arbetstagare med tillsvidareanställning och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. 

Vad som är skälig kompetensutveckling ska avgöras bland annat med ledning av den digitala och tekniska utvecklingen av arbetsuppgifterna och arbetsgivarens verksamhet. Hänsyn ska också tas till arbetstagarens grundläggande utbildning och erfarenhet. Kompetensutvecklingen ska öka möjligheterna för arbetstagare att vara kvar hos arbetsgivaren, även när verksamheten förändras. En ökad kompetens kan också bidra till att personer får lättare att hitta andra jobb på arbetsmarknaden. Om anställningen avslutas på grund av arbetsbrist och om arbetsgivaren inte fullföljt sina skyldigheter ska arbetsgivaren betala ett skadestånd till arbetstagaren.  

Ökade möjligheter till en fast anställning
Att arbetsgivare behöver investera även i tidsbegränsat anställdas kompetens kan öka arbetsgivares vilja att på sikt erbjuda personerna tillsvidareanställning. Utredningen förslår också att de med allmän visstidsanställning snabbare än idag ska kvalificera sig för återanställning. Även en ny företrädesrätt till tillsvidareanställningar för de med allmän visstidsanställning föreslås. Syftet med förslagen är att öka möjligheterna för de med allmän visstidsanställning att få en tillsvidareanställning.  

Möjlighet att avtala om andra regler genom kollektivavtal
Förslagen är huvudsakligen sådana att det är möjligt för arbetsmarknadens parter att genom kollektivavtal avvika från regleringarna. Regleringen kan därmed anpassas efter förutsättningarna inom olika branscher och sektorer. 

Ikraftträdande
Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2022. 

 

Utredningens förslag i korthet

Turordningsregler
•    Undantagen från turordningsreglerna utökas till fem för alla arbetsgivare.
•    Vid omplacering ska arbetstagaren utan upplärning eller utbildning ha kvalifikationer för arbete som någon annan utför.
•    Möjligheten till att slå samman driftsenheter tas bort.
•    Vid exakt lika anställningstid får arbetsgivaren bestämma vem som behåller jobbet vid en arbetsbrist.

Kompetensutveckling
•    Arbetsgivare ska i skälig utsträckning erbjuda kompetensutveckling för alla arbetstagare med minst sex månaders sammanlagd anställningstid. Föreslås gälla vid både tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning.
•    Arbetsgivare som inte uppfyller sitt ansvar ska betala skadestånd till arbetstagare om anställningen avslutas på grund av arbetsbrist.
•    Arbetsgivare ges en informationsskyldighet gentemot arbetstagaren och fackliga organisationer vad gäller kompetensutvecklingen.

Kostnader vid uppsägning
•    Anställda hos arbetsgivare med mer än 15 anställda kan genom intermistisk prövning få lön och andra förmåner under tvistetiden och uppsägningen kan ogiltigförklaras.
•    Möjligheten till ogiltigförklaring av en uppsägning tas bort för anställda hos en arbetsgivare med högst 15 anställda (ogiltigförklaring kan fortfarande ske enligt speciallagar, till exempel diskrimineringslagen, lagen om fackliga förtroendemän och föräldraledighetslagen). Arbetstagaren ska få skadestånd, minst åtta månadslöner, vid osakliga uppsägningar.
•    De högsta skadeståndsnivåerna vid osaklig uppsägning höjs.

Balans mellan tillsvidareanställningar och tidsbegränsade anställningar
•    De med allmän visstidsanställning kvalificerar sig till företrädesrätt vid återanställning efter 9 månader.
•    En företrädesrätt för de med allmän visstidsanställning till lediga tillsvidareanställningar efter 9 månader föreslås. 

 

Kontakt

Särskild utredare Gudmund Toijer 
Tel: 070-295 55 48

Pressträff hålls idag 15:30, kommentarer lämnas efter det.

 

Prenumerera