Utredningsförslag: Lag om bemannade skolbibliotek för alla elever

Report this content

I dag överlämnar Gustav Fridolin, särskild utredare, betänkandet Skolbibliotek för bildning och utbildning, SOU 2021:3, till utbildningsminister Anna Ekström.

Gustav Fridolin har på uppdrag av regeringen lett arbetet med att utreda hur lagstiftningen kan stärkas så att alla elever i grund- och gymnasieskolan får en likvärdig tillgång till skolbibliotek av hög kvalitet. Utredningen presenterar bland annat flera åtgärder för att öka tillgången till bemannade skolbibliotek.

– Elever ska få växa upp som läsande och källkritiska medborgare. Här spelar skolbiblioteken en avgörande roll. Fackutbildade bibliotekarier har särskilda kunskaper i medie- och informationskunnighet och skolbiblioteken kan driva på det viktiga arbetet för att främja den fria läsningen, säger den särskilda utredaren Gustav Fridolin.

I utredningen föreslås att skollagen ska ställa tydliga krav på skolbibliotek. Det bör bland annat klargöras att skolbiblioteken ska ha ett brett utbud av både analoga och digitala medier och att verksamheten ska syfta till att främja läsande och medie- och informationskunnighet. Krav på att skolbiblioteket ska vara bemannat ska framgå explicit av skollagen, och i första hand ska huvudmän försöka bemanna skolbibliotek med personer med examen inom biblioteks- och informationsvetenskap.

Utredningen lämnar också förslag på läroplansförändringar som förtydligar rektors ansvar. Rektor behöver se till att skolbibliotekarier och lärare har goda förutsättningar att samarbeta, så att skolbiblioteket inkluderas i det pedagogiska arbetet.

Vidare föreslås skollagsändringar som skärper kraven på att skolbiblioteket ska finnas på den egna skolan. I dag organiseras skolbiblioteksverksamhet inte sällan genom att skolan samverkar med ett folkbibliotek. Detta ska fortsättningsvis endast vara tillåtet i undantagsfall och måste då regleras i en skriftlig överenskommelse mellan skolan och biblioteket. 

För att förverkliga ambitionerna i förslaget om bemanning, behöver tillgången på skolbibliotekarier förbättras. Utredningen ser därför behov av fler utbildningsplatser inom biblioteks- och informationsvetenskap. Lärare som arbetar i skolbibliotek bör även ges möjlighet till vidareutbildning. Det statliga engagemanget bör också stärkas genom en forskarskola, förbättrad statistik och ett nationellt kunskapscentrum om skolbibliotek.

– Skolbibliotek behöver spela en central roll i skolan i dag. Först och främst: läsningen. Intresset för läsning bland svenska elever sjunker. Ska Sverige hålla i de förbättrade kunskapsresultaten måste den frivilliga läsningen öka. Utöver att stärka läsningen bidrar skolbibliotekarier med kunskaper om informationssökning och källkritik som är avgörande i dagens samhälle. En satsning på bemannade skolbibliotek är därför också en satsning på elevers motståndskraft mot propaganda och desinformation, säger Gustav Fridolin.

Betänkandet i sin helhet med samtliga förslag finns tillgängligt på regeringens webbplats: Skolbibliotek för bildning och utbildning

Kontakt

Gustav Fridolin, särskild utredare, gustav.fridolin@regeringskansliet.se, 070-274 00 82

Anna Medin, utredningssekreterare, anna.medin@regeringskansliet.se, 08-405 84 71

Tove Mejer, utredningssekreterare, tove.mejer@regeringskansliet.se, 08-405 50 94

Prenumerera