Stena Line rapporterar en minskning av koldioxidutsläppen med 11 procent

Report this content

Stena Lines hållbarhetsrapport sätter strålkastarljuset på effektivitetsvinster och innovationer på vägen mot målet om nollutsläpp

24 augusti 2022, Göteborg, Sverige: Stena Line har minskat sina koldioxidutsläpp med 11 procent räknat per godston som transporteras över varje sjömil, samt reducerat fartygens totala utsläpp med 4 procent, jämfört med nivån före coronapandemin. Den främsta orsaken är den markant högre utnyttjandegraden under de senaste åren, som har ökat effektiviteten i användningen av godsfartygsflottan. I Stena Lines plan för att nå nollutsläpp, ingår att man till 2030 ska minska de totala koldioxidutsläppen från sina fartyg med 30 procent.

Den elektricitet Stena Line använder sig av under tiden som fartygen manövrerar i hamn och när de är förtöjda i hamnen, är nu 100 procent förnyelsebar. Bland annat finns landströmsanslutningar vid 20 procent av terminalerna. Man använder även hållbar energi för att ladda de batteripaket som finns ombord på vissa fartyg och till elektriska fordon som används i samband med lastning och lossning. Genom pilotprojekt som att ge el-lastbilar företräde till Stena Lines färjor i Göteborg och att använda återvunnen metanol från stålindustrin som fartygsbränsle, har man också lagt grunden för att kunna göra fortsatta förbättringar av företagets verksamhet ur hållbarhetssynpunkt.

“På Stena Line har vi en bred syn på hållbarhetsfrågorna, som ytterst grundar sig i omtanke – om våra kunder, om gemensamma resurser och om varandra. Eftersom vi strävar mot att reducera energiförbrukningen i alla delar av vår verksamhet är jag extra stolt över våra nya E-Flexerfärjor. Genom att sätta in dem i vårt linjenätverk har vi ytterligare kunna förbättra vår effektivitet. Och parallellt med alla åtgärder för att förbättra tekniken och verksamheten, är det viktigt att arbeta lika hårt med att utmana existerande strukturer och organisationskultur. På det här sättet kan vi bli ett ännu mer hållbart företag och ta vårt samhällsansvar”, säger Niclas Mårtensson, VD för Stena Line.

Stena Lines hållbarhetsarbete tar sitt avstamp i sex av FN:s globala mål för hållbar utveckling: Hållbar energi för alla, hållbar konsumtion och produktion, hav och marina resurser, jämställdhet, minskad ojämlikhet, samt god hälsa och välbefinnande.

Ur Stena Lines hållbarhetsredovisning för 2021 kan även nämnas:

  • 42 procent av avfallet gick till återvinning medan andelen avfall som deponerades åter minskade till den nivå som rådde 2019 (24 procent), innan plastanvändningen under coronapandemin ökade av säkerhetsskäl
  • Det är nu 50 procent kvinnor i Stena Lines Group Management Team (den högsta bolagsledningen)
  • Utnämningen av Stena Lines första kvinnliga kapten, Lynette Bryson, som tjänstgör på Stena Aventurer på den betydelsefulla linjen Dublin-Holyhead
  • Rekryteringen av Stena Lines första Diversity and Inclusion Lead - Salem Yohannes – i syfte att öka tempot i jämlikhetsarbetet, och samtidigt lanserades även en kampanj för mångfald och inkludering
  • Maria Tornvall blev ny Head of Sustainability, med stort engagemang för att identifiera nya åtgärder som främjar Stena Lines ambitiösa hållbarhetsmål
  • Utfallet av medarbetarundersökningen inom områden som engagemang, teameffektivitet, ledarskap, organisation och social arbetsmiljö förbättrades till en nivå över riktmärkena på respektive område, och undersökningen visade också att Stena Lines medarbetare skulle rekommendera företaget som en attraktiv arbetsplats till andra
  • Den genomsnittliga sjukfrånvaron minskade från 5,2 till 4,2 procent.

“Stena Line har länge varit ledande i branschen när det gäller att införa hållbara tekniska lösningar, vi har integrerat hållbarhetsarbetet i vår vardag och skapat normstödjande strukturer. Vi vill behålla vår tätposition inom hållbar sjöfart, därför är det viktigt att vi hela tiden är tydliga med våra mål och vad både vi som företag och våra medarbetare behöver göra för att vi ska nå dem. Framtiden för med sig många utmaningar, men i och med att vi har en tydlig strategi för nollutsläpp och för en ännu bättre arbetsplats, med tydliga steg för att nå de här målen, och inte minst med ett mycket stort engagemang från våra medarbetare, känner jag stor optimism”, säger Maria Tornvall, Head of Sustainability på Stena Line.

Stena Lines hållbarhetsrapport finns för nedladdning (på engelska) på följande länk:

https://www.stenaline.com/app/uploads/2022/05/stena-line-sustainability-2021.pdf

För mer information, kontaka Stena Lines Group Press Office

+46 (0)31 85 85 83, press@stenaline.com 

Stena Line är ett av Europas ledande färjerederier med 38 fartyg och 18 linjer i norra Europa som årligen gör 25 000 seglingar. Stena Line är en viktig del av det europeiska logistiknätverket och utvecklar nya intermodala fraktlösningar genom att kombinera transporter på järnväg, väg och hav. Stena Line spelar också en viktig roll för turismen i Europa med sin omfattande passagerarverksamhet. Företaget är familjeägt, grundades 1962 och huvudkontoret ligger i Göteborg. Stena Line har 5,100 anställda och omsätter 14 miljarder kronor. Mer information finns på  www.stenaline.com

 

Prenumerera

Citat

På Stena Line har vi en bred syn på hållbarhetsfrågorna, som ytterst grundar sig i omtanke – om våra kunder, om gemensamma resurser och om varandra. Eftersom vi strävar mot att reducera energiförbrukningen i alla delar av vår verksamhet är jag extra stolt över våra nya E-Flexerfärjor. Genom att sätta in dem i vårt linjenätverk har vi ytterligare kunna förbättra vår effektivitet. Och parallellt med alla åtgärder för att förbättra tekniken och verksamheten, är det viktigt att arbeta lika hårt med att utmana existerande strukturer och organisationskultur. På det här sättet kan vi bli ett ännu mer hållbart företag och ta vårt samhällsansvar.
Niclas Mårtensson, VD Stena Line
Stena Line har länge varit ledande i branschen när det gäller att införa hållbara tekniska lösningar, vi har integrerat hållbarhetsarbetet i vår vardag och skapat normstödjande strukturer. Vi vill behålla vår tätposition inom hållbar sjöfart, därför är det viktigt att vi hela tiden är tydliga med våra mål och vad både vi som företag och våra medarbetare behöver göra för att vi ska nå dem. Framtiden för med sig många utmaningar, men i och med att vi har en tydlig strategi för nollutsläpp och för en ännu bättre arbetsplats, med tydliga steg för att nå de här målen, och inte minst med ett mycket stort engagemang från våra medarbetare, känner jag stor optimism.
Maria Tornvall, Head of Sustainability Stena Line