Förslag av aktieägarnas nomineringsråd till Stora Enso Oyj:s årstämma 2018

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 31.1.2018 kl. 9.00 EET

Aktieägarnas nomineringsråd, som har tillsatts av Stora Enso’s bolagsstämma, föreslår för årsstämman som hålls den 28 mars 2018 att antalet styrelseledamöter i bolaget ska vara nio (9).

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att de nuvarande styrelsemedlemmarna Anne Brunila, Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Christiane Kuehne, Richard Nilsson, Göran Sandberg och Hans Stråberg, återväljs för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma och att Antti Mäkinen väljs till ny ledamot av styrelsen för samma mandatperiod.

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår att Jorma Eloranta väljs till ordförande och Hans Stråberg till vice ordförande för styrelsen.

Mikael Mäkinen har meddelat att han inte är tillgänglig för omval till styrelsen.

“Mikael Mäkinen har under sin tid som ledamot av styrelsen sedan år 2010 haft en positiv inverkan på det bolag Stora Enso utvecklats till idag. Mikael har därtill varit en värdefull medlem av finans- och revisionskommittén och bidragit till kommitténs arbete. Jag vill varmt tacka Mikael för hans arbete för Stora Enso”, säger Stora Ensos styrelseordförande och medlem av aktieägarnas nomineringsråd, Jorma Eloranta.

Antti Mäkinen, Jur. kand., född 1961, finsk medborgare, har en gedigen operativ bakgrund inom bank- och finansbranschen och fungerar sedan maj 2017 som verkställande direktör för Solidium Oy.  Tidigare arbetserfarenhet omfattar flera ledande operativa positioner inom Nordeas investeringsbanksverksamhet, särskilt som ansvarig för Corporate Finance verksamheten i Finland, chef för Strategic Coverage enheten samt som co-head för Corporate & Investment Banking verksamheten (2010 – 2017). Dessförinnan agerade Mäkinen som verkställande direktör för eQ Corporation och dess huvudsakliga dotterbolag eQ Bank Abp (2005 – 2009). Mäkinen agerar som styrelseledamot i Rake Oy och som ordförande för eller medlem av aktieägarnas nomineringsråd i flera noterade bolag. Han är oberoende av bolaget men inte av dess betydande aktieägare på grund av sin position som verkställande direktör på Solidium Oy.

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår för stämman att de årliga arvodena för styrelseledamöter höjs med cirka 3 procent och utbetalas enligt följande:

Styrelsen

Ordförande  175 000 EUR (2017: 170 000)
Vice ordförande  103 000 EUR (2017: 100 000)
Ledamöter  72 000 EUR (2017: 70 000)

Aktieägarnas nomineringsråd föreslår även att styrelseledamöternas årliga arvode erläggs så att 40 % betalas genom att förvärva Stora Ensos R-aktier för styrelseledamöternas räkning på marknaden till det pris som bildas i offentlig handel och resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. Aktierna förvärvas inom loppet av två veckor från och med offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari 2018 – 31 mars 2018 eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Bolaget står för alla kostnader och eventuell överlåtelseskatt i anknytning till förvärvet av aktier.

Därtill föreslår aktieägarnas nomineringsråd att det årliga arvodet till ledamöterna av finans- och revisionskommittén, ersättningskommittén och kommittén för hållbarhets- och etikfrågor höjs med motsvarande cirka 3 procent och utbetalas enligt följande:

Finans- och revisionskommittén

Ordförande  20 600 EUR (2017: 20 000)
Ledamöter  14 400 EUR (2017: 14 000)

Ersättningskommittén

Ordförande  10 300 EUR (2017: 10 000)
Ledamöter  6 200 EUR (2017: 6 000)

Kommittén för hållbarhets- och etikfrågor

Ordförande  10 300 EUR (2017: 10 000)
Ledamöter  6 200 EUR (2017: 6 000)

Aktieägarnas nomineringsråd bestod under sin arbetsperiod 2017 - 2018 av fyra ledamöter: Jorma Eloranta (styrelsens ordförande), Hans Stråberg (styrelsens vice ordförande) och två ledamöter utsedda av de två största aktieägarna, Harri Sailas (Solidium Oy) och Marcus Wallenberg (FAM AB). Marcus Wallenberg valdes till ordförande för aktieägarnas nomineringsråd.

Den främsta uppgiften för aktieägarnas nomineringsråd har varit att förbereda förslag för årsstämman 2018 angående styrelseledamöter och deras ersättningar. Aktieägarnas nomineringsråd har under arbetsperioden 2017–2018 sammanträtt fem gånger och samtliga medlemmar har deltagit vid varje möte.

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 25 000 medarbetare i över 35 länder och 2016 uppgick omsättningen till 9,8 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper i USA. storaenso.com 

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen-Sainio
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera

Media

Media