Stora Enso avslutar andra planeringsfasen av effektiviserings- och strukturförenklingsprogram på 200 MEUR som offentliggjordes den 23 april

 Uppskattad personalminskning cirka 2 500 personer

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2013-06-18 kl. 09.00 EET

Den 23 april 2013 aviserade Stora Enso nya planer på förenkling och effektivisering av sin verksamhet för att fokusera sina olika verksamheter, förenkla verksamheten och möjliggöra större fokus på tillväxt inom värdeskapande affärsverksamheter. Den möjliga årliga minskningen av koncernens fasta kostnader med 200 MEUR mellan faktiska kostnader år 2012 fram till andra kvartalet 2014 kommer att inkludera den tidigare aviserade minskningen med 30 MEUR inom affärsområdet Building and Living. Alla planer kommer att föregås av MBL-förhandlingar på lokal nivå.

I dessa planer om 200 MEUR ingår inga kapacitetsminskningar. Förutom de aviserade 200 MEUR kommer effekten av tidigare aviserade kostnadsbesparingar och kapacitetsminskningar mellan 2012 och andra kvartalet 2014 att uppgå till 75 MEUR per år.

Enligt preliminära uppskattningar skulle planerna minska det totala antalet anställda med cirka 2 500 personer, avhängigt av utgången av MBL-förhandlingar och -processer. Den geografiska fördelningen av den planerade personalminskningen är följande:

Finland                                650
Sverige                                750
Europa exkl. Norden           850
Övriga världen                    250

Kostnadseffektivitets- och storleksanpassningsåtgärder planeras av respektive affärsområde, koncernintern tjänst och funktion. Åtgärder som planeras inom affärsområden inkluderar identifiering av möjligheter till processeffektivisering inom produktionsenheter och -tjänster samt möjligheter till minskning och centralisering av administrationen vid bruken, förenkling av organisationsstrukturer och minskning av chefsnivåer inom affärsområdenas administration. De olika affärsområdena har kommit olika långt i sin planering. Exempelvis inom Building and Living har planerna fortskridit väl och merparten av MBL-förhandlingarna är redan avslutade och beslut tagna.

Inom koncerninterna tjänster och funktioner håller man på att tänka igenom sina prioriteringar, storlek och strukturer. Vissa kommer att göra en ytterligare strategisk utvärdering för att optimera servicenivån och
arbetsmetoder.

”Den nya omgången av effektiviseringsåtgärder kommer förståeligt nog att bli smärtsam för våra medarbetare som redan fått genomgå flera besparingsprogram på senare tid. Men vi måste reagera på den svaga europeiska ekonomin, strukturellt krympande marknader inom vissa av våra verksamheter och vår låga lönsamhet. Vi måste möta verkligheten och sedan försöka stödja de anställda som berörs av planerna på ett ansvarsfullt sätt. Vi har god vana vid att hantera omstruktureringar. Att förverkliga våra besparingsmål kommer att bli ännu ett bevis på vår förmåga och smidighet att snabbt storleksanpassa våra verksamheter för att stämma överens med framtidens behov”, säger Stora Ensos CEO Jouko Karvinen.

Engångskostnaderna kommer att bokföras i enlighet med Stora Ensos praxis och redovisas som engångsposter i första hand under andra och tredje kvartalet 2013.


För ytterligare information, v.g. kontakta:
Jouko Karvinen, CEO, tel. +358 2046 21410
Karl-Henrik Sundström, CFO, tel. +46 1046 71660
Lauri Peltola, EVP, Global Identity, tel. +358 2046 21380

Mats Nordlander, EVP, Stora Enso Renewable Packaging, tel. +46 1046 72703
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 2046 21242


www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 28 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2012 uppgick till 10,8 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.

STORA ENSO OYJ

Prenumerera