• news.cision.com/
  • Stora Enso Oyj/
  • Stora Enso fastställer ambitiöst mål på 100 % regenerativa lösningar till år 2050 och presenterar nya hållbarhetsmål för 2030

Stora Enso fastställer ambitiöst mål på 100 % regenerativa lösningar till år 2050 och presenterar nya hållbarhetsmål för 2030

Report this content

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2021-10-20 kl. 8:29 EEST

Stora Enso strävar efter att erbjuda 100 % regenerativa produkter och lösningar till år 2050. Genom ett regenerativt fokus anpassar Stora Enso sina hållbarhetsmål från att minimera den negativa miljöpåverkan till att bli en nettopositiv1 aktör inom de definierade fokusområdena klimat, cirkularitet och biologisk mångfald till år 2050.

Regenerativa produkter är förnybara och helt cirkulära. De bidrar till att återställa klimatpåverkan och främja bevarandet av den biologiska mångfalden.

– Som ett företag inom förnybara material går vår kärnverksamhet ut på att tillhandahålla lösningar på hållbarhetsutmaningar. För att hålla sig inom de planetära gränserna och samtidigt säkra ekonomiska och sociala framsteg behöver världen transformeras bort från fossilberoende och en linjär ekonomi. Med det här åtagandet strävar Stora Enso efter att bli en ledande aktör som driver transformationen mot en biobaserad cirkulär ekonomi. Vi kommer att vara transparenta med våra framsteg och använda vetenskapligt baserade indikatorer för att erbjuda regenerativa lösningar som inte bara minskar miljöpåverkan, utan som återställer och återuppbygger, säger Annica Bresky, Stora Ensos VD.

Nya hållbarhetsmål

Stora Enso antar även nya mål för 2030 inom sina viktigaste hållbarhetsområden: klimatförändringar, biologisk mångfald och cirkularitet.

Med sina uppdaterade vetenskapligt förankrade klimatmål åtar sig Stora Enso, i linje med 1,5-gradersmålet, att minska absoluta utsläpp av växthusgaser inom scope 1 och 22 rån verksamheten med 50 % till år 2030, jämfört med basåret 2019. Stora Enso fastställer även ett ambitiöst mål om att minska utsläppen av växthusgaser inom scope 32 med 50 % till år 2030 jämfört med basåret 2019. De vetenskapligt förankrade klimatmålen har godkänts av Science Based Targets initiative, ett samarbete mellan CDP, UN Global Compact (UNGC), World Resources Institute (WRI) samt WWF.

Som en del i sin nya målsättning, åtar sig Stora Enso att uppnå en nettopositiv effekt på den biologiska mångfalden till år 2050. Detta genom att aktivt arbeta för främjande av biologisk mångfald i sina egna skogar och plantager. En serie åtgärder fram till år 2030 har utarbetats och inletts för att förbättra den biologiska mångfalden på art-, habitat- och landskapsnivå.

– Stora Enso använder sina egna skogar i Sverige som en utvecklingsplattform för att stärka den biologiska mångfalden. Vi kommer till exempel att öka andelen lövträd och mängden död ved. Hyggesfritt skogsbruk kommer att testas på områden som lämpar sig för metoden, för att utvärdera påverkan på den biologiska mångfalden och skogstillväxten. Dessutom kommer Stora Enso att samordna och utvidga utvärderingar som bedömer kvaliteten av vårt arbete i Sverige, Finland, Ryssland och Baltikum för ökad biologisk mångfald, säger Jari Suominen, Executive Vice President för divisionen Forest på Stora Enso.

Vårt arbete kommer att stöttas av ett vetenskapligt baserat mätprogram och över 15 indikatorer som spårar framsteg på art-, habit- och landskapsnivå. Under 2022 kommer Stora Enso att börja dela data om sina framsteg via ett nytt rapporteringsverktyg online, samt erbjuda skogsägarna förbättrade tjänster för biologisk mångfald. Som ett globalt företag för förnybara material strävar Stora Enso efter att förbättra den biologiska mångfalden globalt, även bortom skogssektorn, genom kunskapsutbyte och aktivt deltagande i utformningen av nya riktlinjer och standarder.

Stora Ensos mål för cirkulär ekonomi tydliggör åtagandet att skapa transparenta och cirkulära materialflöden som bidrar till att minimera avfall och bekämpa klimatförändringar. Delmålen omfattar bland annat att uppnå 100 % återvinningsbara produkter till år 2030. Flaggskeppsprojekt med fokus på infrastruktur kommer att bidra till storskalig återvinning. Detta kräver engagemang längs hela vår värdekedja och nya cirkulära affärsmodeller.

1) Att vara nettopositiv innebär att vi i vår affär återvinner våra produkter, tar bort mer koldioxid från atmosfären än vad vi släpper ut och ökar den biologiska mångfalden.
2) Scope 1: Direkta fossila koldioxidutsläpp från produktion. Scope 2: Indirekta fossila koldioxidutsläpp från köpt el och uppvärmning. Scope 3: Utsläpp från andra källor längs vår värdekedja.


För ytterligare information, kontakta:
Agnes Hejll
Presschef
+46 (0)723 929 888

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
Tel. +358 40 763 8767

 


Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 23 000 medarbetare, och försäljning i över 50 länder och 2020 uppgick omsättningen till 8,6 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com


STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, kontakta:
Agnes Hejll
Presschef
+46 (0)723 929 888

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
Tel. +358 40 763 8767

 

Prenumerera

Media

Media