Stora Enso januari-juni 2011

STORA ENSO OYJ DELÅRSRAPPORT 2011-07-21 kl 13.00 EET

 • Kvartalets rörelseresultat exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde på 228 MEUR, en ökning med 7 % på årsbasis på grund av betydligt högre försäljningspriser, vilket motverkades av kostnadsinflation och ofördelaktig valutakursutveckling.
 • Fortsatta effektivitetsförbättringar genom aviserade åtgärdsplaner inom Fine Paper och logistik – engångsposter för andra kvartalet om totalt 32 MEUR negativt.
 • Kvartalets avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde på 10 %.
 • Fortsatt stark balansräkning med skuldsättningsgrad på 0,41 och likviditet på 996 MEUR.
 • Prognosen för kostnadsinflation för helåret 2011 oförändrad på cirka 4 %, åtgärder för att dämpa kostnadsinflationen fortsätter.
 • Ökad osäkerhet i den europeiska ekonomin – rörelseresultat exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde för tredje kvartalet väntas bli ungefär i nivå med Q2 2011.

 

Sammandrag av resultatet för andra kvartalet

    Q2/11 Q1/11 Q2/10
Nettoomsättning MEUR 2 817,1 2 726,9 2 692,2
EBITDA exkl engångsposter och värdering till verkligt värde MEUR 357,6 368,3 329,8
Rörelseresultat exkl engångsposter och värdering till verkligt värde MEUR 228,3 248,0 212,9
Rörelseresultat (IFRS) MEUR 184,7 237,2 215,6
Resultat före skatt exkl engångsposter MEUR 181,8 213,2 201,5
Resultat före skatt MEUR 150,1 186,0 193,0
Nettoresultat exkl engångsposter MEUR 164,1 175,3 168,4
Nettoresultat MEUR 136,0 155,9 159,9
Resultat per aktie (EPS) exkl engångsposter EUR 0,21 0,22 0,22
Resultat per aktie (EPS) EUR 0,17 0,20 0,20
Kassamässigt resultat per aktie (CEPS) exkl engångsposter EUR 0,39 0,39 0,38
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) exkl engångsposter och värdering till verkligt värde % 10,4 11,4 10,5

 

I värdering till verkligt värde ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid och värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i intressebolag.
Engångsposter är exceptionella transaktioner som inte är hänförliga till normal affärsverksamhet. De vanligaste engångsposterna är reavinster, extra nedskrivningar eller återföring av nedskrivningar, avsättningar för planerad omstrukturering och vitesförelägganden. Varje engångspost specificeras vanligen för sig om den överstiger en cent per aktie.

Marknader
Jämfört med andra kvartalet 2010

Produkt Marknad Efterfrågan Priser
Konsumentkartong Europa något starkare högre
Industriförpackningar Europa något starkare betydligt högre
Tidningspapper Europa något starkare betydligt högre
Bestruket journalpapper Europa något starkare betydligt högre
Obestruket journalpapper Europa något svagare betydligt högre
Bestruket finpapper Europa betydligt svagare något högre
Obestruket finpapper Europa svagare betydligt högre
Träprodukter Europa något starkare något högre


Producentlagren var högre för finpapper, något högre för journalpapper och träprodukter samt lägre för tidningspapper.

Jämfört med första kvartalet 2011

Produkt Marknad Efterfrågan Priser
Konsumentkartong Europa stabil stabila
Industriförpackningar Europa stabil något högre
Tidningspapper Europa betydligt starkare stabila
Bestruket journalpapper Europa något starkare stabila
Obestruket journalpapper Europa något starkare stabila
Bestruket finpapper Europa betydligt svagare stabila
Obestruket finpapper Europa svagare stabila
Träprodukter Europa betydligt starkare något högre


Producentlagren var betydligt högre för obestruket journalpapper, högre för bestruket journalpapper och obestruket finpapper, något högre för träprodukter samt lägre för tidningspapper och bestruket finpapper.

Stora Ensos leveranser och produktion

  Q2/11 Q1/11 Q2/10 2010 Q1–Q2/11 Q1–Q2/10 Förändr, % Q2/11–Q2/10 Förändr, % Q2/11–Q1/11 Förändr,
 %
Q1-Q2/11–Q1-Q2/10
Leveranser av papper och kartong (1 000 ton) 2 609 2 506 2 798 10 758 5 115 5 317 -6,8 4,1 -3,8
Produktion av papper och kartong (1 000 ton) 2 630 2 618 2 786 10 812 5 248 5 461 -5,6 0,5 -3,9
Leveranser av träprodukter (1 000 m3) 1 423 1 238 1 457 5 198 2 661 2 606 -2,3 14,9 2,1
Leveranser av marknadsmassa (1 000 ton)* 247 313 278 1 009 560 522 -11,2 -21,1 7,3
Leveranser av wellpappförpackningar (milj m2) 242 247 256 1 027 489 506 -5,5 -2,0 -3,4

* Stora Ensos nettoposition avseende marknadsmassa för 2011 kommer att vara cirka 1 miljon ton.

 


Fördelning av faktorer för omsättningsförändring Q2/2010–Q2/2011

  Nettoomsättning
Q2/10, MEUR 2 692,2
Pris och mix, % 9
Valuta, % -1
Volym, % -1
Övrig omsättning *, % 2
Totalt före strukturella förändringar, % 9
Strukturella förändringar **, % -4
Totalt, % 5
Q2/11, MEUR 2 817,1

* Virke, energi, returfiber, biprodukter m m.
** Nedläggningar, större investeringar, avyttringar och förvärv.


Nyckeltal

MEUR Q2/11 Q1/11 Q2/10 Q1–Q2/11 Q1–Q2/10 2010 Förändr, % Q2/11–Q2/10 Förändr, % Q2/11–Q1/11 Förändr, %
Q1-Q2/11–Q1-Q2/10
                   
Nettoomsättning 2 817,1 2 726,9 2 692,2 5 544,0 4 988,1 10 296,9 4,6 3,3 11,1
EBITDA exkl engångsposter och värdering till verkligt värde 357,6 368,3 329,8 725,9 561,9 1 216,5 8,4 -2,9 29,2
Rörelseresultat exkl engångsposter och värdering till verkligt värde 228,3 248,0 212,9 476,3 332,3 754,1 7,2 -7,9 43,3
Rörelsemarginal exkl engångsposter och värdering till verkligt värde, % 8,1 9,1 7,9 8,6 6,7 7,3 2,5 -11,0 28,4
Rörelseresultat (IFRS) 184,7 237,2 215,6 421,9 339,0 1 026,8 -14,3 -22,1 24,5
Rörelsemarginal (IFRS), % 6,6 8,7 8,0 7,6 6,8 10,0 -17,5 -24,1 11,8
Resultat före skatt exkl engångsposter 181,8 213,2 201,5 395,0 338,3 745,7 -9,8 -14,7 16,8
Resultat före skatt 150,1 186,0 193,0 336,1 310,9 925,9 -22,2 -19,3 8,1
Periodens nettoresultat exkl engångsposter 164,1 175,3 168,4 339,4 289,4 627,0 -2,6 -6,4 17,3
Periodens nettoresultat 136,0 155,9 159,9 291,9 262,0 769,3 -14,9 -12,8 11,4
                   
Investeringar i anläggningar 85,4 57,3 75,3 142,7 188,1 400,4 13,4 49,0 -24,1
Avskrivningar och nedskrivningar exkl engångsposter 140,1 135,4 127,4 275,5 254,2 529,4 10,0 3,5 8,4
                   
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) exkl engångsposter och värdering till verkligt värde, % 10,4 11,4 10,5 11,0 8,3 9,2 -1,0 -8,8 32,5
Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) exkl engångsposter, % 9,8 12,1 11,0 11,1 9,2 10,3 -10,9 -19,0 20,7
                   
Resultat per aktie (EPS) exkl engångsposter, EUR 0,21 0,22 0,22 0,43 0,37 0,79 -4,5 -4,5 16,2
Resultat per aktie (EPS), EUR 0,17 0,20 0,20 0,37 0,33 0,97 -15,0 -15,0 12,1
Kassamässigt resultat per aktie (CEPS) exkl engångsposter, EUR 0,39 0,39 0,38 0,78 0,69 1,46 2,6 0,0 13,0
Kassamässigt resultat per aktie (CEPS), EUR 0,35 0,39 0,33 0,74 0,63 1,33 6,1 -10,3 17,5
                   
Avkastning på eget kapital (ROE), % 8,6 9,9 11,9 9,3 9,8 13,5 -27,7 -13,1 -5,1
Skuldsättningsgrad 0,41 0,38 0,49 0,41 0,49 0,39 -16,3 7,9 -16,3
Eget kapital per aktie, EUR 7,90 8,01 6,92 7,90 6,92 7,87 14,2 -1,4 14,2
Soliditet, % 48,5 48,1 44,8 48,5 44,8 48,0 8,3 0,8 8,3
                   
Medeltal anställda 27 019 26 323 28 040 26 623 27 670 27 383 -3,6 2,6 -3,8
Genomsnittligt antal aktier (miljoner)                  
 periodiskt 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 0,0 0,0 0,0
 ackumulerat 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 0,0 0,0 0,0
 ackumulerat, efter full utspädning 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 788,6 0,0 0,0 0,0

Engångsposter är exceptionella transaktioner som inte är hänförliga till normal affärsverksamhet. De vanligaste engångsposterna är reavinster, extra nedskrivningar eller återföring av nedskrivningar, planerade avsättningar för omstrukturering och vitesförelägganden. Varje engångspost specificeras vanligen för sig om den överstiger en cent per aktie.
I värdering till verkligt värde ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid och värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i intressebolag.


Avstämning av rörelseresultat

MEUR Q2/11 Q1/11 Q2/10 2010 Q1–Q2/11 Q1–Q2/10 Förändr, % Q2/11–Q2/10 Förändr, % Q2/11–Q1/11 Förändr,
%
Q1-Q2/11–Q1-Q2/10
Resultat från rörelsen exkl engångsposter och värdering till verkligt värde 217,5 232,9 202,4 687,1 450,4 307,6 7,5 -6,6 46,4
Intressebolag (rörelsen) exkl värdering till verkligt värde 10,8 15,1 10,5 67,0 25,9 24,7 2,9 -28,5 4,9
Rörelseresultat exkl engångsposter och värdering till verkligt värde 228,3 248,0 212,9 754,1 476,3 332,3 7,2 -7,9 43,3
Värdering till verkligt värde -11,9 16,4 11,2 92,5 4,5 34,1 -206,3 -172,6 -86,8
Rörelseresultat exkl engångsposter 216,4 264,4 224,1 846,6 480,8 366,4 -3,4 -18,2 31,2
Engångsposter -31,7 -27,2 -8,5 180,2 -58,9 -27,4 -272,9 -16,5 -115,0
Rörelseresultat (IFRS) 184,7 237,2 215,6 1 026,8 421,9 339,0 -14,3 -22,1 24,5


Resultat andra kvartalet 2011 (jämfört med andra kvartalet 2010)
Rörelseresultatet exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde uppgick till 228 MEUR, vilket var 15 MEUR högre än året innan. Detta motsvarar en rörelsemarginal på 8,1 % (7,9 %).

Prisökningar i lokala valutor och fördelaktig produktmix ökade rörelseresultatet med 239 MEUR. Produktionen av papper och kartong begränsades med 6 % (8 %) och produktionen av sågade trävaror med 3 % (5 %) av kapaciteten.

Kostnader för massaved, kemikalier, returfiber, massa och timmer var högre än för ett år sedan, men produktivitetsförbättringar och kostnadsbesparingar kompenserade delvis för ökade kostnader. Den sammanlagda nettoeffekten från högre rörliga kostnader i lokala valutor var 128 MEUR negativt.

Valutakurser hade en negativ effekt på omsättningen och kostnaderna med totalt 48 MEUR efter säkring.

Minskade volymer, främst till följd av försämrad massabalans och underhåll, hade en negativ inverkan på rörelseresultatet med 32 MEUR.

Operativa resultatandelar i intressebolag uppgick till 11 MEUR (11), varav de största bidragen kom från Tornator och Bergvik Skog.

Koncernen redovisade en negativ nettoeffekt om 32 MEUR från engångsposter på rörelseresultatnivå under andra kvartalet 2011 till följd av fortsatt omstrukturering och effektiviseringsåtgärder enligt vad som meddelades den 12 juli 2011.

Finansnettot uppgick till -35 MEUR (-23). Räntenettokostnaden ökade från 24 MEUR till 28 MEUR. Nettot av kursförluster var 1 MEUR (vinst 6 MEUR) och nettoförlusten från övriga finansiella poster 6 MEUR (5).

Per 30 juni 2011 uppgick koncernens sysselsatta kapital till 8 839 MEUR, en nettoökning med 636 MEUR. Ökningen är främst beroende på en 330 MEUR ökning i rörelsekapital, i första hand för att optimera virkeskostnader och säkra tillgången på virke på kort sikt, 240 MEUR i återförd nedskrivning under fjärde kvartalet 2010 och en värdeökning av PVO med 180 MEUR. Ökningen motverkades delvis av låga investeringar jämfört med avskrivningar, totalt med 220 MEUR.

Resultat januari–juni 2011 (jämfört med januari–juni 2010)
Omsättningen ökade med 556 MEUR jämfört med året innan. Rörelseresultatet exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde ökade med 144 MEUR eller 43 %. Betydligt högre försäljningspriser i lokala valutor och en gynnsam produktmix mer än kompenserade för högre rörliga kostnader.

Resultat andra kvartalet 2011 (jämfört med första kvartalet 2011)
Omsättningen ökade med 3 % eller 90 MEUR jämfört med föregående kvartal. Rörelseresultatet exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde om 228 MEUR var 20 MEUR lägre än under föregående kvartal. Den totala negativa effekten från underhållskostnader var 37 MEUR mer än kvartalet innan. Högre försäljningspriser och -volymer motverkades av högre rörliga kostnader. Nivån på fasta kostnader exklusive underhållsstopp var fortsatt fördelaktig.

Kapitalstruktur

MEUR 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-06-30
Operativa anläggningstillgångar 6 289,1 6 394,2 6 445,2 6 068,4
Andelar i intressebolag 1 716,0 1 725,4 1 744,0 1 687,1
Operativt rörelsekapital 1 653,0 1 530,3 1 399,3 1 323,2
Långfristiga ej räntebärande poster, netto -450,9 -473,2 -493,9 -519,2
Operativt kapital, totalt 9 207,2 9 176,7 9 094,6 8 559,5
Nettoskatteskuld -368,2 -408,6 -429,9 -356,4
Sysselsatt kapital 8 839,0 8 768,1 8 664,7 8 203,1
         
Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare 6 229,2 6 318,1 6 202,9 5 457,1
Minoritetsintressen 49,1 49,0 51,8 52,7
Räntebärande nettoskuld 2 560,7 2 401,0 2 410,0 2 698,0
Tillgängligt för försäljning - - - -4,7
Finansiering totalt 8 839,0 8 768,1 8 664,7 8 203,1


Finansiering andra kvartalet 2011 (jämfört med första kvartalet 2011)
Kassaflödet från rörelsen var fortsatt starkt på 207 MEUR (163), trots ökat rörelsekapital främst på grund av en minskning av leverantörsskulder. Kassaflödet efter investeringar var 122 MEUR (106). Koncernens räntebärande nettoskuld ökade med 160 MEUR till 2 561 MEUR till följd av betalning av dividend.

Sammanlagda outnyttjade kreditlimiter uppgick till oförändrade 700 MEUR och likvida medel efter avdrag för checkräkningskrediter låg på fortsatt stark nivå på 996 MEUR, vilket är 112 MEUR lägre än i slutet av föregående kvartal. Dessutom har Stora Enso tillgång till olika långfristiga finansieringskällor på 600 MEUR.

Per 30 juni 2011 var skuldsättningsgraden på 0,41 (0,38) beroende på betalning av dividend.

Den 4 april 2011 meddelade Stora Enso att företaget har tecknat ett avtal med International Finance Corporation (IFC) för att förlänga löptiden för syndikerade lån om 128 MUSD under sin befintliga lånefacilitet med IFC. Det nya avtalet förlänger löptiden med tre år till juni 2014.


Kassaflöde

MEUR Q2/11 Q1/11 Q2/10 2010 Q1–Q2/11 Q1–Q2/10 Förändr, % Q2/11–Q2/10 Förändr, % Q2/11–Q1/11 Förändr,
%
Q1-Q2/11–

Q1-Q2/10
Rörelseresultat 184,7 237,2 215,6 1 026,8 421,9 339,0 -14,3 -22,1 24,5
Avskrivningar och ej kassamässiga poster 182,5 104,6 101,3 172,4 287,1 202,5 80,2 74,5 41,8
Förändring i rörelsekapital -160,0 -178,9 -12,4 -207,1 -338,9 -117,8 n/m 10,6 -187,7
Kassaflöde från rörelsen 207,2 162,9 304,5 992,1 370,1 423,7 -32,0 27,2 -12,7
Investeringar i anläggningar -85,4 -57,3 -75,3 -400,4 -142,7 -188,1 -13,4 -49,0 24,1
Kassaflöde efter investeringar 121,8 105,6 229,2 591,7 227,4 235,6 -46,9 15,3 -3,5


Investeringar januari–juni 2011
Under första halvåret 2011 uppgick investeringarna till 143 MEUR, vilket motsvarar 52 % av periodens avskrivningar. Koncernen ändrar sin prognos för investeringar för helåret 2011 från det tidigare beräknade 550 MEUR till cirka 500 MEUR, men utan att ändra på tidsplanen för strategiska projekt. De årliga avskrivningarna för 2011 blir cirka 570 MEUR. Kapitaltillskottet till Stora Ensos samriskbolag Montes del Plata i Uruguay kommer att uppgå till cirka 120 MEUR. Under 2011 kommer närmare 80 % av investeringarna, inklusive kapitaltillskott, att avsättas för strategiska tillväxtområden med hög avkastning.

De viktigaste projekten under de första sex månaderna av 2011 avsåg kraftverk.

Utsikter på kort sikt
Efterfrågan (jämfört med tredje kvartalet 2010)
Efterfrågan förväntas vara oförändrad för konsumentkartong, industriförpackningar, tidningspapper och bestruket journalpapper, men svagare för obestruket journalpapper och finpapper. Efterfrågan på träprodukter väntas bli något svagare, främst beroende på högre kundlager. Liksom tidigare kommer produktionen att begränsas om nödvändigt för att optimera resultaten och nivån på rörelsekapitalet.

Priser (jämfört med andra kvartalet 2011)
Priser för konsumentkartong väntas förbli stabila, men produktmixen och den geografiska fördelningen förutses minska genomsnittspriset för förpackningskartong. Priser för industriförpackningar förväntas bli stabila. Priser för tidningspapper i Europa väntas bli något högre, förhandlingar om EU-omfattande prishöjningar pågår för närvarande. Journalpapperspriser i Europa väntas bli något högre och priser för finpapper stabila, med en ogynnsam produktmix och geografisk fördelning. Aviserade prishöjningar för finpapper kommer inte att få en materiell effekt under tredje kvartalet eftersom de förväntas ha verkan först i september. Priser för träprodukter väntas bli stabila.

Liksom under andra kvartalet förväntas valutakurser att ha en negativ inverkan på resultaten för tredje kvartalet 2011. Koncernens prognos för kostnadsinflation exklusive interna åtgärder är oförändrad på omkring 4 % för helåret 2011. Egna åtgärder för att dämpa kostnadsinflationen fortsätter.

Det finns en ökad osäkerhet kring den europeiska ekonomin. Rörelseresultatet exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde för tredje kvartalet 2011 väntas bli ungefär i nivå med andra kvartalet 2011.


Segment andra kvartalet 2011 (jämfört med andra kvartalet 2010)

Consumer Board
Consumer Board tillverkar alla viktigaste slags konsumentkartong, till exempel vätske- och livsmedelskartong, grafisk kartong och kartong för förpackning av livsmedel, cigaretter, läkemedel, kosmetika och lyxprodukter.


MEUR
Q2/11 Q1/11 Q2/10 2010 Q1–Q2/11 Q1–Q2/10 Förändr, % Q2/11–Q2/10 Förändr, % Q2/11–Q1/11 Förändr, %
Q1-Q2/11–Q1-Q2/10
Nettoomsättning 662,2 647,0 586,3 2 314,7 1 309,2 1 109,4 12,9 2,3 18,0
EBITDA * 122,8 134,1 108,9 410,4 256,9 210,5 12,8 -8,4 22,0
Rörelseresultat * 84,5 95,8 76,9 277,1 180,3 147,4 9,9 -11,8 22,3
 % av omsättning 12,8 14,8 13,1 12,0 13,8 13,3 -2,3 -13,5 3,8
ROOC, % ** 22,6 25,7 24,7 21,1 24,3 24,5 -8,5 -12,1 -0,8
Leveranser av papper och kartong, 1 000 ton *** 627 594 590 2 326 1 221 1 141 6,3 5,6 7,0
Produktion av papper och kartong, 1 000 ton *** 603 645 591 2 367 1 248 1 193 2,0 -6,5 4,6
Leveranser av marknadsmassa, 1 000 ton 98 120 108 388 218 197 -9,3 -18,3 10,7

* Exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde. ** ROOC = 100 % x rörelseresultat/operativt kapital.
*** Exklusive massa.

·        Stora Ensos förkommersiella anläggning vid Imatra Bruk i Finland för produktion av microfibrilerande cellulosa (MFC) innebär ett stort framsteg när det gäller innovation inom förnybara material. Den nya typen av förnybart material ska användas i befintliga och nya unika fiberbaserade pappers- och kartongprodukter, livsmedelsbarriärer och andra möjliga framtida tillämpningar.

 • Stora Enso aviserade en investering om cirka 90 MEUR vid Skoghalls Bruk i Sverige.
 • Stora Enso och Alucha Recycling Technologies tilldelades EU:s LIFE-miljöutmärkelse för att ha utvecklat och investerat i innovativ återvinningsteknik vid Stora Ensos Barcelona Bruk.
 • Imatra Bruk i Finland kommer att ha ett årligt underhållsstopp under tredje kvartalet 2011.

Omsättningen var 662 MEUR, en ökning med 13 % jämfört med andra kvartalet 2010. Rörelseresultatet uppgick till 85 MEUR, en ökning med 8 MEUR jämfört med andra kvartalet 2010. Högre försäljningspriser och något högre volymer kompenserade för högre kemikalie- och fiberkostnader. Ett underhållsstopp vid Enocell massabruk minskade massaleveranserna under andra kvartalet 2011.

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q2/11 jmf med Q2/10 Efterfrågan Q2/11 jmf med Q1/11 Priser Q2/11 jmf med Q2/10 Priser Q2/11 jmf med Q1/11
Konsumentkartong Europa något starkare stabil högre stabila

 


Industrial Packaging
Industrial Packaging tillverkar wellpapp, wellråvara, hylsor, hylskartong, papperssäckar samt säck- och kraftpapper.


MEUR
Q2/11 Q1/11 Q2/10 2010 Q1–Q2/11 Q1–Q2/10 Förändr, %
Q2/11–Q2/10
Förändr, % Q2/11–Q1/11 Förändr, %
Q1-Q2/11–Q1-Q2/10
Nettoomsättning 240,0 243,4 259,2 949,5 483,4 482,4 -7,4 -1,4 0,2
EBITDA * 33,3 32,2 29,5 114,0 65,5 49,5 12,9 3,4 32,3
Rörelseresultat * 19,5 19,4 17,1 65,5 38,9 24,8 14,0 0,5 56,9
 % av omsättning 8,1 8,0 6,6 6,9 8,0 5,1 22,7 1,3 56,9
ROOC, % ** 11,7 12,0 10,9 11,0 11,9 8,3 7,3 -2,5 43,4
Leveranser av papper och kartong, 1 000 ton 194 205 247 864 399 473 -21,5 -5,4 -15,6
Produktion av papper och kartong, 1 000 ton 195 206 239 871 401 480 -18,4 -5,3 -16,5
Leveranser av wellpappförpackningar, milj m2 242 247 256 1 027 489 506 -5,5 -2,0 -3,4
Produktion av wellpappförpackningar, milj m2 242 249 258 1 033 491 508 -6,2 -2,8 -3,3

* Exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde. ** ROOC = 100 % x rörelseresultat/operativt kapital.

 • En ny maskin för wellråvara vid Ostrołęka Bruk i Polen är beställd.
 • Förvärvet av Inpac International väntas vara slutfört under tredje kvartalet 2011.


Omsättningen var 240 MEUR, en minskning med 7 % jämfört med andra kvartalet 2010. Rörelseresultatet uppgick till 20 MEUR, en ökning med 2 MEUR jämfört med andra kvartalet 2010. Högre försäljningspriser mer än motverkade högre kostnader för wellråvara. Segmentets laminatpappersverksamhet avyttrades i juli 2010.

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q2/11 jmf med Q2/10 Efterfrågan Q2/11 jmf med Q1/11 Priser Q2/11 jmf med Q2/10 Priser Q2/11 jmf med Q1/11
Industriförpackningar Europa något starkare stabil betydligt högre något högre


Newsprint and Book Paper
Newsprint and Book Paper tillverkar ett brett urval av standardtidningspapper och förbättrat tidningspapper samt papper för böcker och kataloger.


MEUR
Q2/11 Q1/11 Q2/10 2010 Q1–Q2/11 Q1–Q2/10 Förändr, % Q2/11–Q2/10 Förändr, %
Q2/11–Q1/11
Förändr, %
Q1-Q2/11–Q1-Q2/10
Nettoomsättning 334,6 314,5 325,1 1 261,6 649,1 612,5 2,9 6,4 6,0
EBITDA * 50,4 45,4 16,1 80,6 95,8 36,4 213,0 11,0 163,2
Rörelseresultat * 27,5 26,0 -6,6 -10,8 53,5 -8,2 n/m 5,8 n/m
 % av omsättning 8,2 8,3 -2,0 -0,9 8,2 1,3 n/m -1,2 n/m
ROOC, % ** 11,6 10,9 -2,5 -1,1 11,4 -1,6 n/m 6,4 n/m
Leveranser av papper, 1 000 ton 585 554 676 2 576 1 139 1 269 -13,5 5,6 -10,2
Produktion av papper, 1 000 ton 581 558 648 2 554 1 139 1 282 -10,3 4,1 -11,2

* Exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde. ** ROOC = 100 % x rörelseresultat/operativt kapital.

 • Investeringen för att förbättra papperskvaliteten vid Sachsen Bruk i Tyskland fortsätter planenligt och beräknas vara klar till slutet av andra kvartalet 2012.
 • Hylte Bruk i Sverige kommer att ha ett underhållsstopp under tredje kvartalet 2011.
 • Producentlagren var lägre än både under andra kvartalet 2010 och föregående kvartal.


Omsättningen var 335 MEUR, en ökning med 3 % jämfört med andra kvartalet 2010. Rörelseresultatet uppgick till 28 MEUR, en ökning med 34 MEUR jämfört med året innan, efter att högre försäljningspriser mer än kompenserade för högre rörliga kostnader. Volymerna var något lägre än året innan eftersom den permanenta stängningen av tidningspappersmaskinerna vid Varkaus Bruk i Finland i slutet av tredje kvartalet 2010 och tidningspappersmaskinen vid Maxau Bruk i Tyskland i slutet av november 2010 minskade produktionsvolymerna.

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q2/11 jmf med Q2/10 Efterfrågan Q2/11 jmf med Q1/11 Priser Q2/11 jmf med Q2/10 Priser Q2/11 jmf med Q1/11
Tidningspapper Europa något starkare betydligt starkare betydligt högre stabila
Tidningspapper Utomeuropeiska marknader svagare något starkare betydligt högre stabila


Magazine Paper
Magazine Paper tillverkar obestruket journalpapper främst för veckotidningar och reklammaterial samt bestruket matt, sidenmatt och glättat journalpapper för facktidningar och allmänna tidskrifter, bilagor, postorderkataloger och tidskriftsomslag.


MEUR
Q2/11 Q1/11 Q2/10 2010 Q1–Q2/11 Q1–Q2/10 Förändr, % Q2/11–Q2/10 Förändr, % Q2/11–Q1/11 Förändr, %
Q1-Q2/11–Q1-Q2/10
Nettoomsättning 517,2 482,0 530,2 2 054,2 999,2 965,7 -2,5 7,3 3,5
EBITDA * 58,7 54,3 46,0 191,9 113,0 73,3 27,6 8,1 54,2
Rörelseresultat * 33,9 28,2 22,0 90,9 62,1 25,9 54,1 20,2 139,8
 % av omsättning 6,6 5,9 4,1 4,4 6,2 2,7 61,0 11,9 129,6
ROOC, % ** 10,1 8,4 7,1 7,1 9,2 4,1 42,3 20,2 124,4
Leveranser av papper, 1 000 ton *** 577 503 598 2 396 1 080 1 124 -3,5 14,7 -3,9
Produktion av papper, 1 000 ton *** 601 558 614 2 398 1 159 1 164 -2,1 7,7 -0,4
Leveranser av marknadsmassa, 1 000 ton 128 151 145 526 279 272 -11,7 -15,2 2,6

* Exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde. ** ROOC = 100 % x rörelseresultat/operativt kapital.
*** Exklusive massa.

 • Producentlagren var något högre än för ett år sedan, och högre för bestruket journalpapper samt betydligt högre för obestruket journalpapper än kvartalet innan.


Omsättningen var 517 MEUR, en minskning med 3 % jämfört med andra kvartalet 2010, främst beroende på lägre massavolymer. Det årliga underhållsstoppet vid Skutskärs Bruk i Sverige genomfördes planenligt. Rörelseresultatet uppgick till 34 MEUR, en ökning med 12 MEUR jämfört med året innan, eftersom högre priser mer än kompenserade för högre rörliga kostnader.

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q2/11 jmf med Q2/10 Efterfrågan Q2/11 jmf med Q1/11 Priser Q2/11 jmf med Q2/10 Priser Q2/11 jmf med Q1/11
Bestruket journalpapper Europa något starkare något starkare betydligt högre stabila
Bestruket journalpapper Latinamerika betydligt starkare stabil betydligt högre stabila
Obestruket journalpapper Europa något svagare något starkare betydligt högre stabila
Obestruket journalpapper Kina betydligt starkare stabil något högre något högre

Fine Paper
Fine Paper tillverkar grafiskt papper och kontorspapper av hög kvalitet för tryckerier och förlag, grossister, kuvertkonverterare samt tillverkare och leverantörer av kontorsvaror.


MEUR
Q2/11 Q1/11 Q2/10 2010 Q1–Q2/11 Q1–Q2/10 Förändr, % Q2/11–Q2/10 Förändr, % Q2/11–Q1/11 Förändr, %
Q1-Q2/11–Q1-Q2/10
Nettoomsättning 532,2 563,3 554,4 2 125,7 1 095,5 1 028,9 -4,0 -5,5 6,5
EBITDA * 71,5 102,4 101,0 344,5 173,9 163,1 -29,2 -30,2 6,6
Rörelseresultat * 48,7 79,9 79,4 259,4 128,6 120,9 -38,7 -39,0 6,4
 % av omsättning 9,2 14,2 14,3 12,2 11,7 11,8 -35,7 -35,2 -0,8
ROOC, % ** 20,2 33,3 33,5 27,4 26,7 25,6 -39,7 -39,3 4,3
Leveranser av papper, 1 000 ton *** 626 650 687 2 596 1276 1 310 -8,9 -3,7 -2,6
Produktion av papper, 1 000 ton *** 650 651 694 2 622 1301 1 342 -6,3 -0,2 -3,1
Leveranser av marknadsmassa,
1 000 ton
21 42 25 95 63 53 -16,0 -50,0 18,9

* Exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde. ** ROOC = 100 % x rörelseresultat/operativt kapital.
*** Exklusive massa.

 • Stora Enso meddelade att affärsområdet Fine Paper planerar att öka sin konkurrenskraft genom att omstrukturera sin verksamhet. MBL-förhandlingar pågår.
 • Producentlagren för bestruket finpapper var högre än för ett år sedan men lägre än under föregående kvartal.
 • Producentlagren för obestruket finpapper var betydligt högre än för ett år sedan, och högre än kvartalet innan.
 • Varkaus Bruk och Oulu Bruk i Finland samt Suzhou Bruk i Kina kommer att ha årliga underhållsstopp under tredje kvartalet 2011.

 

Omsättningen var 532 MEUR, en minskning med 4 % jämfört med andra kvartalet 2010. Rörelseresultatet uppgick till 49 MEUR, en minskning med 31 MEUR från året innan efter att högre försäljningspriser inte kunde kompensera för högre rörliga kostnader, lägre volymer och omfattande underhållskostnader. De årliga underhållsstoppen vid Nymölla Bruk i Sverige och Uetersen Bruk i Tyskland genomfördes planenligt.

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q2/11 jmf med Q2/10 Efterfrågan Q2/11 jmf med Q1/11 Priser Q2/11 jmf med Q2/10 Priser Q2/11 jmf med Q1/11
Bestruket finpapper Europa betydligt svagare betydligt svagare något högre stabila
Bestruket finpapper Kina starkare starkare något lägre stabila
Obestruket finpapper Europa svagare svagare betydligt högre stabila

 


Wood Products
Wood Products tillverkar träbaserade produkter för byggändamål och inredning samt fasta biobränslen till energisektorn. De återvinningsbara produkterna tillverkas av förnybar europeisk tall eller gran av hög kvalitet.


MEUR
Q2/11 Q1/11 Q2/10 2010 Q1–Q2/11 Q1–Q2/10 Förändr, % Q2/11–Q2/10 Förändr, % Q2/11–Q1/11 Förändr, %
Q1-Q2/11–
Q1-Q2/10
Nettoomsättning 465,4 409,7 422,7 1 588,7 875,1 754,3 10,1 13,6 16,0
EBITDA * 44,7 22,6 39,5 110,7 67,3 54,4 13,2 97,8 23,7
Rörelseresultat * 35,2 11,8 30,1 70,9 47,0 35,5 16,9 198,3 32,4
 % av omsättning 7,6 2,9 7,1 4,5 5,4 4,7 7,0 162,1 14,9
ROOC, % ** 23,9 8,0 20,5 12,3 15,8 12,3 16,6 198,8 28,5
Leveranser, 1 000 m³ 1 379 1 199 1 417 5 057 2 578 2 535 -2,7 15,0 1,7

* Exklusive engångsposter och värdering till verkligt värde. ** ROOC = 100 % x rörelseresultat/operativt kapital.

 • Efter MBL-förhandlingar vid Kopparfors sågverk i Sverige meddelade Stora Enso i juni 2011 att Kopparfors sågverk och pelletfabrik ska läggas ner senast i slutet av 2011.
 • Investeringarna i prefabricerade byggelement vid Ybbs sågverk i Österrike och Imavere pelletanläggning i Estland fortgår planenligt. Projekten väntas vara slutförda under tredje kvartalet 2012 respektive fjärde kvartalet 2011.
 • Efter en försvagning av marknadssituationen var producentlagren något högre än både under andra kvartalet 2010 och föregående kvartal.
 • Flera sågverk i de nordiska länderna genomför årliga underhållsstopp under tredje kvartalet 2011.
 • Den 21 juli 2011 offentliggjorde Stora Enso att företaget ska investera i ett kraftvärmeverk (CHP) vid Zdírec Bruk i Tjeckien.


Omsättningen var 465 MEUR, en ökning med 10 % jämfört med andra kvartalet 2010. Rörelseresultatet uppgick till 35 MEUR, en ökning med 5 MEUR jämfört med året innan. Högre försäljningspriser motverkades delvis av högre virkeskostnader.

Marknader

Produkt Marknad Efterfrågan Q2/11 jmf med Q2/10 Efterfrågan Q2/11 jmf med Q1/11 Priser Q2/11 jmf med Q2/10 Priser Q2/11 jmf med Q1/11
Träprodukter Europa något starkare betydligt starkare något högre något högre
Träprodukter Asien, Mellanöstern, Nordafrika betydligt svagare starkare stabila något lägre


Risker och osäkerhetsfaktorer på kort sikt
De huvudsakliga kortsiktiga riskerna och osäkerhetsfaktorerna är relaterade till ökad ekonomisk osäkerhet.

Känslighetsanalys avseende energipriser för 2011: den direkta effekten på rörelseresultatet 2011 vid en ökning på 10 % av marknadspriset på el, olja och andra fossila bränslen skulle bli cirka 26 MEUR negativt per år, netto efter säkring.

Känslighetsanalys avseende virkespriser för 2011: den direkta effekten på rörelseresultatet 2011 vid en ökning på 10 % av marknadspriset på virke skulle bli cirka 232 MEUR negativt per år.

Känslighetsanalys avseende massapriser 2011: den direkta effekten på rörelseresultatet 2011 vid en ökning på 10 % av årsmedelpriset för massa skulle bli cirka 54 MEUR positivt per år.

Vid minskning av energi-, virkes- eller massapriser skulle effekten vara den motsatta.

Känslighetsanalys avseende valutakurser under kommande tolv månader: den direkta effekten på rörelseresultatet vid en förstärkning på 10 % av US-dollarn, svenska kronan och brittiska pundet mot eurokursen skulle bli cirka 107 MEUR positivt, 82 MEUR negativt respektive 54 MEUR positivt per år. Vid försvagning av valutorna skulle effekten vara den motsatta. Siffrorna är före valutarisksäkring och förutsatt att inga ändringar utöver valutakursförändringen förekommer.

Veracel

Den 11 juli 2008 meddelade Stora Enso att en federal domare i Brasilien i ett domslut yrkat att tillstånd som beviljats av delstaten Bahia till Stora Ensos intressebolag Veracels verksamhet inte är giltiga. Domaren förordnade även Veracel att vidta särskilda åtgärder, inklusive omplantering med ursprungliga trädarter på en del av Veracels plantager, och förelade Veracel med ett möjligt vite om 20 miljoner BRL (9 MEUR). Veracel bestrider domen och har överklagat densamma. Veracels verksamhet bedrivs i enlighet med den brasilianska lagstiftningen och företaget har alla erforderliga miljö- och driftstillstånd för sin industri- och skogsbruksverksamhet från behöriga myndigheter. I november 2008 beslutade en federal domstol att upphäva domslutet. Veracel har inte gjort avsättningar för omplanteringen eller det möjliga vitet.

Den 30 september 2009 förordnade en domare i delstaten Bahia interimistiskt att delstatsregeringen i Bahia inte skulle bevilja Veracel flera planteringstillstånd i Eunápolis kommun. Det provisoriska beslutet är följden av ett yrkande av en statlig åklagare som hävdar att Veracels plantager överskrider de lagstadgade gränserna, vilket Veracel bestrider. Veracels position stöds av dokumentation utfärdat av delstatens miljömyndigheter.

Grupptalan i USA
I samband med försäljning av journalpapper i USA under 2002 och 2003 har Stora Enso stämts i ett antal fall av grupptalan (och andra civilmål) i USA av olika köpare av journalpapper som yrkat på skadestånd för påstådda överträdelser av tillämpliga konkurrenslagar. Den 14 december 2010 biföll en federal domstol i USA efter ett förenklat förfarande Stora Ensos yrkande om ogillande av vissa av dessa mål. Utslaget, vilket kärandena har överklagat, innebär att domstolen har dömt till förmån för Stora Enso och funnit att de direkta köparnas yrkanden är utan rättslig grund. Dessutom har de flesta av de indirekta köparnas yrkanden ogillats genom en medgivande dom, dock med förbehåll för att målen återupptas om de direkta köparnas överklagande döms till deras förmån. Om domen står fast efter överklagandet kommer den att ge en stark rättslig grund för att också yrka motsvarande ogillande i de återstående civilmålen. Stora Enso har inte gjort några avsättningar i samband med dessa mål.

Juridisk process i Finland
Den 3 december 2009 ålade finska marknadsdomstolen Stora Enso en konkurrensskadeavgift för överträdelse av konkurrenslagen på marknaden för rundvirke i Finland under 1997–2004. Stora Enso har inte överklagat domslutet.

Den 31 mars 2011 inledde Forststyrelsen (Metsähalltus) i Finland en rättsprocess mot Stora Enso, UPM och Metsäliitto och yrkade på en ersättning om totalt 283 MEUR för skador som Forststyrelsen påstår sig ha åsamkats på grund av överträdelser av konkurrenslagen.

Stora Enso tillbakavisar påståendet att Forststyrelsen skulle ha lidit några som helst skador och kommer att kraftfullt försvara sig. Koncernen har inte gjort några avsättningar till följd av detta mål.

Aktiekapital
Under perioden
konverterades 762 A-aktier till R-aktier. Aktierna registrerades i det finska handelsregistret den 16 maj 2011.

Per 30 juni 2011 fanns 177 149 022 A-aktier och 612 389 477 R-aktier utestående i Stora Enso, varav bolaget hade 0 A-aktier och 918 512 R-aktier till ett nominellt värde av 1,6 MEUR. Innehavet representerar 0,12 % av aktiekapitalet och 0,04 % av rösterna i bolaget.

Ändringar i aktieinnehav
Eftersom Norges Bank (Norges centralbank) lånade ut vissa Stora Enso-aktier hade Norges Bank tillfälligt i april och maj 2011 ett aktieinnehav och antal aktier i bolaget som understeg 5 % av aktiekapitalet.

Beslut vid ordinarie bolagsstämman den 20 april 2011
Bolagsstämman fastställde styrelsens förslag att utdelning ska utgå med 0,25 EUR per aktie för verksamhetsåret 2010.

Stämman fastställde förslaget att styrelsen ska ha sju ledamöter och att bolagets nuvarande styrelseledamöter Gunnar Brock, Birgitta Kantola, Mikael Mäkinen, Juha Rantanen, Hans Stråberg, Matti Vuoria och Marcus Wallenberg återväljs för en mandatperiod som utgår vid avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma.
Carla Grasso har avböjt omval.

Stämman fastställde förslaget att de nuvarande auktoriserade revisorerna Deloitte & Touche Oy återväljs till bolagets revisor för en mandatperiod som utgår vid avslutandet av följande ordinarie bolagsstämma. Stämman fastställde även förslaget att revisorernas arvode betalas enligt faktura som finans- och revisionskommittén godkänner.

Stämman fastställde förslaget att utse ett nomineringsorgan med uppgift att förbereda förslag angående: (a) antalet styrelseledamöter, (b) styrelsens sammansättning, (c) ersättning till styrelsens ordförande, vice ordförande och styrelseledamöter samt (d) ersättning till ordförande och ledamöter i styrelsekommittéer.

Styrelsebeslut
Vid styrelsens sammanträde efter bolagsstämman omvalde styrelsen bland dess ledamöter Gunnar Brock till styrelsens ordförande och Juha Rantanen till vice ordförande.

Birgitta Kantola (ordförande), Gunnar Brock och Juha Rantanen omvaldes till ledamöter i finans- och revisionskommittén.

Gunnar Brock (ordförande), Hans Stråberg och Matti Vuoria omvaldes till ledamöter i ersättningskommittén.Denna rapport är ej reviderad.

Helsingfors, den 21 juli 2011
Stora Enso Oyj
StyrelsenBokslut

Beräkningsgrunder
Utöver vad som anges nedan har denna oreviderade delårsrapport upprättats i enlighet med redovisningsstandarderna i International Accounting Standard (IAS) 34, Delårsrapportering, och koncernens årsredovisning 2010.

Följande ändringar i standarder och tolkningar infördes från den 1 januari 2011 men har inte haft någon inverkan på koncernens finansiella rapporter.

 • IAS 24 Upplysningar om närstående – Omarbetad definition av närstående part.
 • IFRIC 19 Utsläckning av finansiella skulder med egetkapitalinstrument kräver att vid en utsläckning av en finansiell skuld genom emission av egetkapitalinstrument värderas egetkapitalinstrumentet till verkligt värde. Skillnaden mellan det verkliga värdet av det emitterade instrumentet och det bokförda värdet för den släckta skulden ska redovisas i resultaträkningen.
 • Ändringar i IFRS – Genom en årlig förbättringsprocess samlas mindre betydelsefulla och mindre brådskande ändringar till en helhet och tillämpas från och med början av varje år. Dessutom har International Accounting Standards Board (IASB) publicerat några ytterligare smärre ändringar som också tillämpas från början av respektive år. Ändringar och tillägg som gäller från och med den 1 januari 2011 avser nio standarder och tolkningar. Dessa hade ingen väsentlig inverkan på koncernens finansiella rapporter.


Koncernens resultaträkning i sammandrag

MEUR Q2/11 Q1/11 Q2/10 Q1–Q2/11 Q1–Q2/10 2010 Förändr, %
Q2/11–Q2/10
Förändr, %
Q2/11–Q1/11
Förändr, %
Q1-Q2/11–Q1-Q2/10
                   
Nettoomsättning 2 817,1 2 726,9 2 692,2 5 544,0 4 988,1 10 296,9 4,6 3,3 11,1
 Övriga rörelseintäkter 57,1 57,0 31,9 114,1 66,2 159,1 79,0 0,2 72,4
 Material och tjänster -1 757,2 -1 668,2 -1 641,3 -3 425,4 -3 069,4 -6 391,4 -7,1 -5,3 -11,6
 Frakter och försäljningskommissioner -262,5 -257,1 -263,9 -519,6 -489,1 -1 010,1 0,5 -2,1 -6,2
 Personalkostnader -370,5 -343,2 -361,8 -713,7 -690,8 -1 375,3 -2,4 -8,0 -3,3
 Övriga rörelsekostnader -165,6 -143,3 -148,2 -308,9 -260,2 -482,2 -11,7 -15,6 -18,7
 Resultatandel i intressebolag 6,4 20,0 14,9 26,4 34,0 112,5 -57,0 -68,0 -22,4
 Avskrivningar och nedskrivningar -140,1 -154,9 -108,2 -295,0 -239,8 -282,7 -29,5 9,6 -23,0
Rörelseresultat 184,7 237,2 215,6 421,9 339,0 1 026,8 -14,3 -22,1 24,5
 Finansnetto -34,6 -51,2 -22,6 -85,8 -28,1 -100,9 -53,1 32,4 -205,3
Resultat före skatt 150,1 186,0 193,0 336,1 310,9 925,9 -22,2 -19,3 8,1
 Inkomstskatt -14,1 -30,1 -33,1 -44,2 -48,9 -156,6 57,4 53,2 9,6
Periodens nettoresultat 136,0 155,9 159,9 291,9 262,0 769,3 -14,9 -12,8 11,4
                   
                   
Hänförligt till:                  
Moderbolagets aktieägare 135,7 155,6 159,1 291,3 260,6 766,0 -14,7 -12,8 11,8
Minoritetsintressen 0,3 0,3 0,8 0,6 1,4 3,3 -62,5 0,0 -57,1
  136,0 155,9 159,9 291,9 262,0 769,3 -14,9 -12,8 11,4
                   
Resultat per aktie (EPS)                  
 Resultat per aktie, EUR 0,17 0,20 0,20 0,37 0,33 0,97 -15,0 -15,0 12,1
 Resultat per aktie efter full utspädning, EUR 0,17 0,20 0,20 0,37 0,33 0,97 -15,0 -15,0 12,1

 


Koncernens totalresultat

MEUR Q2/11 Q1/11 Q2/10 Q1–Q2/11 Q1–Q2/10 2010
             
Periodens nettoresultat 136,0 155,9 159,9 291,9 262,0 769,3
             
Övrigt totalresultat            
Aktuariella förluster på förmånsbestämda pensionsplaner - - - - - -32,5
Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning 29,5 8,1 -28,5 37,6 -45,1 95,9
Valutarisk- och råvarusäkring -60,1 -3,1 -4,8 -63,2 19,1 107,7
Andel av övrigt totalresultat i intressebolag   3,0 -1,1 3,0 -1,4 9,2
Valutaomräkningsförändring, eget kapital -21,0 -52,2 112,8 -73,2 257,1 305,6
Valutaomräkningsförändring, minoritetsintressen 0,3 -1,9 5,0 -1,6 6,1 5,1
Säkring av nettoinvesteringar 11,2 3,5 6,9 14,7 -1,2 -9,8
Inkomstskatt hänförligt till komponenter i övrigt totalresultat 13,0 0,3  -  13,3 -4,7 -13,4
Övrigt totalresultat efter skatt -27,1 -42,3 90,3 -69,4 229,9 467,8
             
Totalresultat 108,9 113,6 250,2 222,5 491,9 1 237,1
             
Totalresultat hänförligt till:            
Moderbolagets aktieägare 108,3 115,2 244,4 223,5 484,4 1 228,7
Minoritetsintressen 0,6 -1,6 5,8 -1,0 7,5 8,4
  108,9 113,6 250,2 222,5 491,9 1 237,1

 


Koncernens rapport över kassaflödesanalys i sammandrag

MEUR Q1–Q2/11 Q1–Q2/10
Kassaflöde från rörelsen    
Rörelseresultat 421,9 339,0
Säkringsresultat från OCI -63,1 16,9
Justering för ej kassamässiga poster 287,1 202,5
Förändring i rörelsekapital -334,0 -181,3
Kassaöverskott från rörelsen 311,9 377,1
Finansnetto -74,7 48,5
Betald inkomstskatt -73,4 -21,0
Nettokassaflöde från rörelsen 163,8 404,6
     
Kassaflöde från investeringsverksamhet    
Förvärv av dotterbolag 0,1 -5,6
Förvärv av intressebolag -24,9 -13,2
Försäljning av anläggningstillgångar och aktier 17,3 13,2
Investeringar i anläggningar -142,7 -188,1
Förändring i långfristiga fordringar, netto -19,3 5,2
Nettokassaflöde från investeringsverksamhet -169,5 -188,5
     
Kassaflöde från finansieringsverksamhet    
Intäkter från emission av nya långfristiga lån 18,7 350,5
Långfristiga låneskulder, betalningar -52,4 -708,2
Förändring i kortfristiga låneskulder 132,2 270,2
Dividend och återbetalning av kapital -197,2 -157,7
Utdelning till minoritetsintressen -1,7 -1,3
Nettokassaflöde från finansieringsverksamhet -100,4 -246,5
     
Nettoförändring av kassa och banktillgodohavanden -106,1 -30,4
Kassa och banktillgodohavanden i avyttrade bolag  - -0,1
Omräkningsjustering -1,3 9,0
Kassa och banktillgodohavanden vid periodens början 1 103,1 877,0
Kassa och banktillgodohavanden vid periodens slut, netto 995,7 855,5
     
Kassa och banktillgodohavanden vid periodens slut 1 025,3 857,5
Checkräkningskrediter vid periodens slut -29,6 -2,0
Kassa och banktillgodohavanden vid periodens slut, netto 995,7 855,5
     
Förvärv av dotterbolag    
Minoritetsintressen - 5,6
Verkligt värde på nettotillgångar - 5,6
Goodwill -0,1 -
Köpesumma, totalt -0,1 5,6
     
     
     
Avyttring av dotterbolag    
Kassa och banktillgodohavanden - 0,1
Anläggningstillgångar - 0,5
Räntebärande skulder - -0,1
Skatteskulder - -0,1
Nettotillgångar i avyttrade bolag - 0,4
Reavinst i resultaträkningen - -
Kontantlikvid från avyttringar, totalt - 0,4

 


Fastigheter, maskiner och inventarier, immateriella tillgångar och goodwill

MEUR Q1–Q2/11 2010 Q1–Q2/10
 Bokfört värde 1 januari 5 565,8 5 157,7 5 157,7
 Förvärv av dotterbolag -0,1 7,8 -
 Investeringar i anläggningar 134,4 377,0 177,4
 Tillägg, biologiska tillgångar 8,3 23,4 10,7
 Förändringar i utsläppsrätter 24,6 15,7 35,3
 Avyttringar -11,1 -25,1 -19,9
 Avyttring av dotterbolag - -0,8 -0,5
 Avskrivningar och nedskrivningar -295,0 -282,7 -239,8
 Omräkningsdifferens samt övrigt -56,3 292,8 210,2
Totalt 5 370,6 5 565,8 5 331,1

 

Låneskulder

MEUR 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30
Långfristiga låneskulder 3 282,5 3 259,2 3 042,6
Kortfristiga låneskulder 803,1 752,0 1 003,8
  4 085,6 4 011,2 4 046,4
       
  Q1–Q2/11 2010 Q1–Q2/10
Bokfört värde 1 januari 4 011,2 3 936,7 3 936,7
Skulder övertagna med nya dotterbolag  - 0,8 -
Skulder avyttrade med sålda dotterbolag  - -5,6 -0,1
Upptagande/betalning av lån, netto 113,5 -111,2 -39,3
Omräkningsdifferens samt övrigt -39,1 190,5 149,1
Totalt 4 085,6 4 011,2 4 046,4

 


Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

MEUR   2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30
         
Tillgångar        
         
Anläggningstillgångar och långfristiga investeringar        
 Anläggningstillgångar O 5 116,8 5 334,3 5 081,5
 Biologiska tillgångar O 188,3 190,5 189,0
 Utsläppsrätter O 65,5 41,0 60,6
 Andelar i intressebolag O 1 716,0 1 744,0 1 687,1
 Tillgängligt för försäljning: räntebärande R 80,3 78,7 72,9
 Tillgängligt för försäljning: operativa O 918,5 879,4 737,3
 Långfristiga lånefordringar R 145,1 126,5 160,5
 Uppskjutna skattefordringar S 96,9 111,0 150,1
 Övriga långfristiga tillgångar O 47,6 37,2 38,8
    8 375,0 8 542,6 8 177,8
         
Omsättningstillgångar        
 Varulager O 1 609,8 1 474,6 1 363,3
 Skattefordringar S 6,9 1,7 9,2
 Rörelsefordringar O 1 677,8 1 621,8 1 597,4
 Räntebärande fordringar R 274,2 285,1 257,5
 Kassa och banktillgodohavanden R 1 025,3 1 110,9 857,5
    4 594,0 4 494,1 4 084,9
         
Tillgångar i avyttrad enhet klassificerad som tillgänglig för försäljning   - - 33,3
    4 594,0 4 494,1 4 118,2
         
Tillgångar, totalt   12 969,0 13 036,7 12 296,0
 
Eget kapital och skulder
       
         
 Moderbolagets aktieägare   6 229,2 6 202,9 5 457,1
 Minoritetsintressen   49,1 51,8 52,7
Eget kapital, totalt   6 278,3 6 254,7 5 509,8
         
Långfristiga skulder        
 Avsättningar för pensioner och övriga pensionsförmåner O 316,3 320,5 329,5
 Övriga avsättningar O 145,3 148,6 206,6
 Uppskjutna skatteskulder S 380,3 422,6 376,7
 Långfristiga låneskulder R 3 282,5 3 259,2 3 042,6
 Övriga långfristiga rörelseskulder O 36,9 62,0 21,9
    4 161,3 4 212,9 3 977,3
Kortfristiga skulder        
 Kortfristig del av långfristiga skulder R 192,2 303,5 588,8
 Räntebärande skulder R 610,9 448,5 415,0
 Rörelseskulder O 1 634,6 1 697,1 1 637,5
 Skatteskulder S 91,7 120,0 139,0
    2 529,4 2 569,1 2 780,3
         
Skuld direkt hänförlig till tillgångar klassificerade som tillgängliga för försäljning   - - 28,6
    2 529,4 2 569,1 2 808,9
         
Skulder, totalt   6 690,7 6 782,0 6 786,2
         
Eget kapital och skulder, totalt   12 969,0 13 036,7 12 296,0

Poster med beteckningen ”O” ingår i operativt kapital.
Poster med beteckningen ”R” ingår i räntebärande nettoskuld.
Poster med beteckningen ”S” ingår i skatteskulder.


 

Förändring av aktieägarkapital

MEUR Aktie-kapital Över-kurs- & reserv-fond Fond för fritt eget kapital Egna aktier Värde-ökning av successiva förvärv Finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning Valutarisk- och råvaru-säkring Valutarisk- och råvaru-säkring i intresse-bolag CTA och säkring av netto-investeringar Balanserade vinstmedel Hänförligt till moder-bolagets aktieägare Minoritets-intressen Totalt
Balans 31 december 2009 1 342,2 76,6 2 042,1 -10,2 3,9 684,2 -0,8 -19,0 -194,6 1 199,9 5 124,3 58,2 5 182,5
Periodens resultat - - - - - - - - - 260,6 260,6 1,4 262,0
OCI före skatt - - - - - -45,1 19,1 -1,4 255,9 - 228,5 6,1 234,6
Inkomstskatt hänförligt till komponenter i OCI - - - - - 0,6 -5,6 - 0,3 - -4,7 - -4,7
Totalresultat - - - - - -44,5 13,5 -1,4 256,2 260,6 484,4 7,5 491,9
Utdelning hänförligt till 2009 - - - - - - - - - - - -1,3 -1,3
Förvärv och avyttringar - - - - - - - - - - - -5,6 -5,6
Utköp av minoritetsintressen - - - - - - - - - 6,1 6,1 -6,1 -
Kapitalavkastning (0,20 EUR per aktie) - - -157,7 - - - - - - - -157,7 - -157,7
Överfört till balanserade vinstmedel - - -1 251,3 - - - - - - 1 251,3 - -  -
Balans 30 juni 2010 1 342,2 76,6 633,1 -10,2 3,9 639,7 12,7 -20,4 61,6 2 717,9 5 457,1 52,7 5 509,8
Periodens resultat - - - - - - - - - 505,4 505,4 1,9 507,3
OCI före skatt - - - - - 141,0 88,6 10,6 39,9 -32,5 247,6 -1,0 246,6
Inkomstskatt hänförligt till komponenter i OCI - - - - - -0,7 -23,4 - 2,2 13,2 -8,7 - -8,7
Totalresultat - - - - - 140,3 65,2 10,6 42,1 486,1 744,3 0,9 745,2
Utdelning hänförligt till 2009 - - - - - - - - - - - 0,1 0,1
Förvärv och avyttringar - - - - - - - - - - - -0,4 -0,4
Utköp av minoritetsintressen - - - - - - - - - 1,5 1,5 -1,5 -
Balans 31 december 2010 1 342,2 76,6 633,1 -10,2 3,9 780,0 77,9 -9,8 103,7 3 205,5 6 202,9 51,8 6 254,7
Periodens resultat - - - - - - - - - 291,3 291,3 0,6 291,9
OCI före skatt - - - - - 37,6 -63,2 3,0 -58,5 - -81,1 -1,6 -82,7
Inkomstskatt hänförligt till komponenter i OCI -  -  - -  -  0,4 16,7 - -3,8 - 13,3 - 13,3
Totalresultat - - - - - 38,0 -46,5 3,0 -62,3 291,3 223,5  -1,0  222,5
Utdelning (0,25 EUR/aktie) - - - - - - - - - -197,2 -197,2 - -197,2
Utdelning hänförligt till 2010 - - - - - - - - - - - -1,7 -1,7
Balans 30 juni 2011 1 342,2 76,6 633,1 -10,2  3,9 818,0 31,4 -6,8 41,4 3 299,6  6 229,2  49,1  6 278,3

 

CTA = Ackumulerad omräkningsjustering. OCI = Övrigt totalresultat.

Ansvarsförbindelser

MEUR 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30
För egen räkning      
 Inteckningar 7,7 5,2 11,2
För intressebolag      
 Borgensförbindelser 316,1 154,6 182,1
För andras räkning      
 Borgensförbindelser 100,3 108,3 121,4
Övriga åtaganden, egna      
 Operativ leasing, inom kommande 12 månader 32,3 32,3 26,8
 Operativ leasing, efter kommande 12 månader 84,0 88,3 73,3
 Pensionsskulder 0,4 0,4 0,1
 Övriga ansvarsförbindelser 94,3 94,8  32,7
Totalt 635,1  483,9  447,6
       
 Inteckningar 7,7  5,2  11,2
 Borgensförbindelser 416,4  262,9  303,5
 Operativ leasing 116,3  120,6  100,1
 Pensionsskulder 0,4  0,4  0,1
 Övriga ansvarsförbindelser 94,3  94,8  32,7
Totalt 635,1  483,9  447,6


Kontraktuella åtaganden

MEUR Betalningsplan
Avser Kontraktssumma Q3–Q4/2011 2012–2013 2014–2015 2016+
  Fibrer 1 514,1 156,3 440,4 418,2 499,2
  Energi 1 953,1 196,7 496,2 405,8 854,4
  Logistik 373,3 29,1 93,7 74,8 175,7
  Övriga produktionskostnader 758,9 57,5 106,2 45,1 550,1
             
             
Investeringar 218,1 71,6 143,2 3,3 -
Kontraktuella åtaganden per 30 juni 2011, totalt 4 817,5  511,2 1 279,7 947,2 2 079,4

 


Verkligt värde på finansiella derivatinstrument

MEUR   2011-06-30     2010-12-31 2010-06-30
  Positivt
verkligt värde
Negativt
verkligt värde
Verkligt värde, netto   Verkligt värde, netto Verkligt värde, netto
Ränteswappar 103,6 -17,4 86,2   135,4 149,6
Ränteoptioner - -33,2 -33,2   -35,3 -42,8
Terminskontrakt 36,4 -18,4 18,0   47,6 98,1
Valutaoptioner 43,3 -15,8 27,5   22,1 -30,3
Råvarukontrakt 20,6 -15,1 5,5   11,6 -5,5
Aktieswappar (TRS) 1,3 -10,6 -9,3   13,8 -2,3
Totalt 205,2 -110,5 94,7   195,2 166,8

 


Nominellt värde på finansiella derivatinstrument

MEUR 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30
Räntederivat      
Ränteswappar      
 Löptid kortare än 1 år  81,3  827,5  866,1
 Löptid 2–5 år 1 721,1 2 569,8 1 665,4
 Löptid 6–10 år  200,0  804,7 1 006,1
  2 002,4 4 202,0 3 537,6
Ränteoptioner  540,9  601,0  541,7
Totalt 2 543,3 4 803,0 4 079,3
       
Valutaderivat      
 Terminskontrakt 2 050,3 2 333,1 2 557,5
 Valutaoptioner 2 710,1 2 683,4 2 555,2
Totalt 4 760,4 5 016,5 5 112,7
       
Råvaruderivat      
 Råvarukontrakt  248,2  297,6  310,8
Totalt  248,2  297,6  310,8
       
Total return (equity) swaps      
 Aktieswappar (TRS)  88,7  83,1  112,7
Totalt  88,7  83,1  112,7


 

Omsättning per segment

MEUR Q2/11 Q1/11 2010 Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10
Consumer Board 662,2 647,0 2 314,7 611,5 593,8 586,3 523,1
Industrial Packaging 240,0 243,4 949,5 241,7 225,4 259,2 223,2
Newsprint and Book Paper 334,6 314,5 1 261,6 326,2 322,9 325,1 287,4
Magazine Paper 517,2 482,0 2 054,2 547,5 541,0 530,2 435,5
Fine Paper 532,2 563,3 2 125,7 533,5 563,3 554,4 474,5
Wood Products 465,4 409,7 1 588,7 410,3 424,1 422,7 331,6
Övriga 703,6 723,3 2 524,6 627,3 623,4 648,6 625,3
Segmentintern försäljning -638,1 -656,3 -2 522,1 -612,8 -670,3 -634,3 -604,7
Totalt 2 817,1 2 726,9 10 296,9 2 685,2 2 623,6 2 692,2 2 295,9

 


Rörelseresultat per segment exkl engångsposter och värdering till verkligt värde

MEUR Q2/11 Q1/11 2010 Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10
Consumer Board 84,5 95,8 277,1 52,1 77,6 76,9 70,5
Industrial Packaging 19,5 19,4 65,5 22,0 18,7 17,1 7,7
Newsprint and Book Paper 27,5 26,0 -10,8 -2,7 0,1 -6,6 -1,6
Magazine Paper 33,9 28,2 90,9 19,5 45,5 22,0 3,9
Fine Paper 48,7 79,9 259,4 67,6 70,9 79,4 41,5
Wood Products 35,2 11,8 70,9 10,2 25,2 30,1 5,4
Övriga -31,8 -28,2 -65,9 -22,3 -4,9 -16,5 -22,2
Rörelseresultat exkl engångsposter och värdering till verkligt värde per segment 217,5 232,9 687,1 146,4 233,1 202,4 105,2
 Resultatandelar i intressebolag exkl värdering till verkligt värde 10,8 15,1 67,0 20,4  21,9 10,5  14,2
Rörelseresultat exkl engångsposter och värdering till verkligt värde * 228,3 248,0 754,1 166,8 255,0 212,9 119,4
 Värdering till verkligt värde * -11,9 16,4 92,5 41,9 16,5 11,2 22,9
Rörelseresultat exkl engångsposter 216,4 264,4 846,6 208,7 271,5 224,1 142,3
Engångsposter -31,7 -27,2 180,2 202,2 5,4 -8,5 -18,9
Rörelseresultat (IFRS) 184,7 237,2 1 026,8 410,9 276,9 215,6 123,4
Finansnetto -34,6 -51,2 -100,9 -21,7 -51,1 -22,6 -5,5
Resultat före skatt och minoritetsintressen 150,1 186,0 925,9 389,2 225,8 193,0 117,9
Inkomstskatt -14,1 -30,1 -156,6 -76,2 -31,5 -33,1 -15,8
Nettoresultat 136,0 155,9 769,3 313,0 194,3 159,9 102,1

* I värdering till verkligt värde ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid och värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i intressebolag.

 

 

Engångsposter per segment

MEUR Q2/11 Q1/11 2010 Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10
Consumer Board -2,2 - 217,4 167,6 49,8 - -
Industrial Packaging -0,1 - -21,5 -5,0 - -3,3 -13,2
Newsprint and Book Paper -6,2 -1,7 -58,5 -1,1 -44,4 -13,0 -
Magazine Paper -2,8 3,4 2,4 -1,1 - 9,2 -5,7
Fine Paper -20,4 - 68,9 60,4 - 8,5 -
Wood Products - -28,9 4,0 1,9 - 0,5 1,6
Övriga - - -17,2 -5,2 - -10,4 -1,6
Intressebolag - - -15,3 -15,3 - - -
Engångsposter i rörelseresultatet -31,7 -27,2 180,2 202,2 5,4 -8,5 -18,9
Engångsposter i skatter 3,6 7,8 -37,9 -37,9 - - -
Engångsposter i nettoresultatet -28,1 -19,4 142,3 164,3 5,4 -8,5 -18,9

 


Värdering till verkligt värde per segment *

MEUR Q2/11 Q1/11 2010 Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10
Consumer Board -4,6 - - - - - -
Industrial Packaging -2,0 - - - - - -
Newsprint and Book Paper -2,9 - - - - - -
Magazine Paper -3,5 - - - - - -
Fine Paper -2,9 - - - - - -
Wood Products -1,8 - - - - - -
Övriga 10,2 11,5 31,7 -7,1 14,0 6,8 18,0
Intressebolag -4,4 4,9 60,8 49,0 2,5 4,4 4,9
Värdering till verkligt värde i rörelseresultatet -11,9 16,4 92,5 41,9 16,5 11,2 22,9

* I värdering till verkligt värde ingår aktierelaterade incitamentsprogram, syntetiska optioner, netto efter realiserad och öppen risksäkring, utsläppsrätter för koldioxid och värdering av biologiska tillgångar relaterade till skogstillgångar i intressebolag.

 

Rörelseresultat per segment

MEUR Q2/11 Q1/11 2010 Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10
Consumer Board 77,7 95,8 494,5 219,7 127,4 76,9 70,5
Industrial Packaging 17,4 19,4 44,0 17,0 18,7 13,8 -5,5
Newsprint and Book Paper 18,4 24,3 -69,3 -3,8 -44,3 -19,6 -1,6
Magazine Paper 27,6 31,6 93,3 18,4 45,5 31,2 -1,8
Fine Paper 25,4 79,9 328,3 128,0 70,9 87,9 41,5
Wood Products 33,4 -17,1 74,9 12,1 25,2 30,6 7,0
Övriga -21,6 -16,7 -51,4 -34,6 9,1 -20,1 -5,8
Resultatandel i intressebolag 6,4 20,0 112,5 54,1  24,4 14,9 19,1
Rörelseresultat (IFRS) 184,7 237,2 1 026,8 410,9 276,9 215,6 123,4
Finansnetto -34,6 -51,2 -100,9 -21,7 -51,1 -22,6 -5,5
Resultat före skatt och minoritetsintressen 150,1 186,0 925,9 389,2 225,8 193,0 117,9
Inkomstskatt -14,1 -30,1 -156,6 -76,2 -31,5 -33,1 -15,8
Nettoresultat 136,0 155,9 769,3 313,0 194,3 159,9 102,1

 

Intressebolag i resultaträkningen

MEUR Q2/11 Q1/11 2010 Q4/10 Q3/10 Q2/10 Q1/10
               
Resultatandel i intressebolag exkl engångsposter och värdering till verkligt värde  10,8  15,1  67,0  20,4  21,9  10,5  14,2
Värdering till verkligt värde i intressebolag -4,4  4,9  60,8   49,0  2,5  4,4  4,9
Engångsposter hänförliga till intressebolag  -  -  -15,3 -15,3  -  -  -
Intressebolag i rörelseresultatet  6,4  20,0  112,5  54,1  24,4  14,9  19,1
Intressebolagens andel av skatter -4,2 -6,5 -40,6 -25,1 -5,6 -5,7 -4,2
Intressebolag i nettoresultatet  2,2  13,5  71,9  29,0  18,8  9,2  14,9

 

Växelkurser för euro

1 euro är Slutkurs Genomsnittskurs
  2011-06-30 2010-12-31 2011-06-30 2010-12-31
SEK 9,1739 8,9655 8,9418 9,5464
USD 1,4453 1,3362 1,4042 1,3272
GBP 0,9026 0,8608 0,8682 0,8583

Transaktionsrisk och risksäkring i de viktigaste valutorna per 30 juni 2011

MEUR USD GBP SEK
Beräknad exponering på nettokassaflöde från rörelsen per år 1 070 540 -820
Säkring av transaktionsrisk per 30 juni 2011 -500 -250 550
Säkring per 30 juni 2011, för kommande 12 månader 47 % 46 % 67 %


 

Effekten av valutakursförändringar på rörelseresultatet

Rörelseresultat: valutakursförstärkning med +10 % MEUR
   
USD 107
SEK -82
GBP 54

Känslighetsanalysen är baserad på beräknat nettokassaflöde från rörelsen för kommande 12 månader. Beräkningen tar inte hänsyn till valutarisksäkring och förutsätter att inga ändringar annat än ändrig av valutakurs förekommer. Vid en kursförsvagning skulle effekten vara den motsatta.


Stora Enso-aktien

Omsättning Helsingfors Stockholm
  A-aktier R-aktier A-aktier R-aktier
April 93 103 81 929 885 187 145 20 690 330
Maj 74 166 92 324 265 138 212 23 451 611
Juni 92 669 84 707 931 106 496 12 618 947
Totalt 259 938 258 962 081 431 853 56 760 888

 

Slutkurs Helsingfors, EUR Stockholm, SEK
  A-aktier R-aktier A-aktier R-aktier
April 8,40 8,14 75,25 72,70
Maj 8,05 7,77 71,80 69,20
Juni 7,35 7,24 68,10 66,15

 


 


Uträkning av nyckeltal


Avkastning på sysselsatt kapital,                                                        

ROCE (%)                                                                100 x         Rörelseresultat

                                                                                                     Sysselsatt kapital 1) 2)

 

Avkastning på operativt kapital,                         100 x         Rörelseresultat  

ROOC (%)                                                                                  Operativt kapital 1) 2)

                                                                                          

Avkastning på eget kapital,                                 100 x         Resultat före skatt och minoritetsposter – skatter

ROE (%)                                                                                     Eget kapital 2)

                                                                                                                   

Soliditet (%)                                                            100 x         Eget kapital, totalt

                                                                                                     Balansomslutning

                                                                                                                   

                                                                                                                   

Räntebärande nettoskuld                                                        Räntebärande skulder – räntebärande tillgångar

 

Skuldsättningsgrad                                                                  Räntebärande nettoskuld

                                                                                                     Eget kapital

                                                                                                                                      Avskrivningar och

Kassamässigt resultat per aktie (CEPS)                                Periodens nettoresultat 3) – nedskrivningar av nettotillgångar

                                                                                                     Genomsnittligt antal aktier

 

Resultat per aktie                                                                      Periodens nettoresultat 3)

                                                                                                     Genomsnittligt antal aktier

                                                                                                    

 

1) Sysselsatt kapital = Operativt kapital – nettoskatteskuld.
2) Periodens genomsnitt.
3) Hänförligt till moderbolagets aktieägare.

För ytterligare information, v g kontakta:
Jouko Karvinen, CEO, tel +358 2046 21410
Markus Rauramo, CFO, tel +358 2046 21121
Ulla Paajanen-Sainio, Head of Investor Relations, tel +358 2046 21242
Lauri Peltola, Head of Communications and Global Responsibility, tel +358 2046 21380

Stora Ensos resultat för tredje kvartalet 2011 publiceras den 21 oktober 2011 kl 13.00 EET.

PRESSKONFERENS I HELSINGFORS

Tid: 14.00 lokal tid idag
Plats: Stora Enso Oyj
Adress: Kanalkajen 1
Föredragande: Jouko Karvinen, CEO
Markus Rauramo, CFO


Presskonferensen hålls på finska. Efter presentationen ges tillfälle att ställa frågor direkt till Jouko Karvinen och Markus Rauramo.


TELEFONKONFERENS FÖR ANALYTIKER

CEO Jouko Karvinen och CFO Markus Rauramo kommer att vara värdar för en kombinerad telefonkonferens och webbsändning idag kl 16.00 finsk tid (15.00 CET, 14.00 brittisk tid, 09.00 US EST).

Om ni önskar att delta, v g ring:

Kontinentaleuropa och Storbritannien +44 (0)20 7138 0824
Finland +358 (0)9 2319 4345
Sverige +46 (0)8 5051 3785
USA +1 212 444 0481
Inloggningskod: 8948012#


Den direktsända webbkonferensen kan följas på: www.storaenso.com/investors.


 

Stora Enso är den globala nytänkaren i förpacknings-, pappers- och träproduktsindustrin. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material. Företaget har cirka 26 000 anställda runtom i världen och omsättningen 2010 uppgick till 10,3 miljarder euro. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.


 

Det bör uppmärksammas att vissa uppgifter nedan inte utgör historiska fakta. Det gäller bland annat, men inte begränsat till, förväntningar på marknadstillväxt och -utveckling; förväntningar om tillväxt och lönsamhet; uttalanden som föregås av ”tror”, ”förväntar” och ”förutser” eller liknande uttryck är exempel på framåtriktade uttalanden som faller inom United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Dessa uttalanden bygger på befintliga planer, uppskattningar och projektioner, de innebär risk och osäkerhet, vilket kan medföra att det faktiska utfallet avviker substantiellt från dessa framåtriktade uttalanden. Till dessa faktorer hör bland annat följande: (1) verksamhetsmässiga faktorer, såsom fortsatt framgångsrik tillverkning och uppnående av avsedd effektivitet därvidlag, fortsatt framgångsrik produktutveckling, gynnsamt mottagande av koncernens produkter och tjänster från nyckelkundgrupper, framgång i befintliga och framtida samarbeten, förändringar av affärsstrategi, utvecklingsplaner eller mål, förändringar av det skydd som koncernens patent och andra immaterialrätter erbjuder, tillgång till kapital på rimliga villkor; (2) branschmässiga villkor, såsom efterfrågan på produkterna, graden av konkurrens, nuvarande och framtida prisnivå på koncernens produkter, prisfluktuationer på råvaror, finansiella villkor för koncernens kunder och konkurrenter, konkurrenters införande av potentiella alternativa produkter eller tekniker; samt (3) allmänna ekonomiska omständigheter, såsom generell ekonomisk tillväxt på koncernens huvudmarknader och fluktuationer i valutakurser och räntor.

 

www.storaenso.com
www.storaenso.com/investors


STORA ENSO OYJ

Prenumerera

Dokument & länkar