Stora Enso Oyjs aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram för perioden 2021–2023

Report this content

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2021-03-01 kl. 9.00 EET

Stora Enso lanserar en ny plan för perioden 2021–2023 under sitt aktiebaserade långsiktiga incitamentsprogram. Syftet med programmet är att skapa incitament och samordna ledningen med aktieägarnas intressen och företagets långsiktiga strategi. Detta sker genom att fastställa mätbara finansiella långsiktiga mål, samt genom att uppmuntra till personligt aktieinnehav.

Det långsiktiga incitamentsprogrammet består av en prestationsbaserad aktietilldelning med en treårig prestationsperiod samt begränsade aktier med en treårig kvarhållningsperiod, vilket efterföljs av en utbetalning av den potentiella belöningen i form av aktier. Det långsiktiga incitamentsprogrammet för medlemmar i Stora Ensos koncernledning omfattar endast prestationsbaserad aktietilldelning. Införandet av planen och utbetalningarna kräver styrelsens godkännande.

Intjänandekriteriet för den prestationsbaserade aktietilldelningen är ekonomiskt mervärde EVA (viktas 50 %) samt resultat per aktie EPS (viktas 50 %) under perioden 2021–2023. Målnivåerna för EVA och EPS beslutas och fastställs för varje ettårsperiod. Resultaten för varje ettårsperiod ackumuleras och utbetalningen beräknas på ackumulerade mål och resultat efter den treåriga periodens utgång. Utbetalningen kommer att göras i Stora Enso R-aktier där så är juridiskt möjligt.

Det långsiktiga incitamentsprogrammet för perioden 2021–2023 omfattar högst 300 medarbetare.

Programmets värde är fastställt till högst 17 MEUR vid tilldelningen, vilket motsvarar 1 041 347 aktier per aktiens slutkurs den 26 februari.

Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med programmets genomförande och LTI-programmet har därmed ingen utspädningseffekt på Stora Ensos registrerade aktier. Utöver att prestationskriterierna ska uppfyllas är en förutsättning för aktietilldelning att medarbetaren fortfarande är anställd i koncernen. De aktier som intjänas inom ramen för programmet under 2021–2023 kommer att överföras under 2024. Tillämpliga skatter kommer att dras av innan aktierna överförs till medarbetarna.

För ytterligare information, v g kontakta:
Ulrika Lilja
EVP, Communications and Marketing
tel. +46 72 221 9228

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder. År 2020 uppgick omsättningen till 8,6 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v g kontakta:
Ulrika Lilja
EVP, Communications and Marketing
tel. +46 72 221 9228

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera