Stora Enso undertecknar avtal om att förvärva skogstillgångar i Bergvik Skog

Report this content

STORA ENSO OYJ NYHETER FÖR INVESTERARE 2018-11-30 kl. 9.30 EET

Aktieägarna i det svenska skogsbolaget Bergvik Skog AB har undertecknat ett bindande avtal angående den tidigare annonserade avsikten att omstrukturera ägandet i bolaget. Med avtalet har parterna som målsättning att affären ska slutföras under första halvåret 2019. Stora Ensos skogsinnehav i Sverige kommer att uppgå till 1,4 miljoner hektar, varav 1,15 miljoner hektar är produktiv skogsmark. Det totala värdet av affären i Stora Ensos balansräkning beräknas uppgå till cirka 1,0 miljard EUR.

– Jag är glad att vi tillsammans med de andra aktieägarna har tagit ett steg framåt i omstruktureringen av ägandet i Bergvik Skog. Transaktionen är ett naturligt steg för oss eftersom vi har en stark tilltro på bioekonomin och vill säkra en konkurrenskraftig råvaruförsörjning på lång sikt. Med det direkta ägandet blir vår virkesförsörjning i Sverige mer överblickbar. Det kommer att öka våra möjligheter att ytterligare utveckla ett hållbart skogsbruk och därmed stärka vår konkurrenskraft, säger Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström.

För närvarande ägs Bergvik Skogs svenska skogstillgångar av dotterbolagen Bergvik Väst AB och Bergvik Öst AB med ungefär 83 % respektive 17 % vardera. Som ett resultat av omstruktureringen kommer Stora Enso att omvandla sitt ägande av 49,8 % i Bergvik Skog till ett direkt ägande av ungefär 69,8 % av värdet på skogstillgångarna i Bergvik Väst.

När alla steg i transaktionen har genomförts under första halvåret 2019 beräknas påverkan på Stora Ensos finansiella ställning bli följande:

  • Bergvik Skog redovisas för närvarande som ett intressebolag enligt kapitalandelsmetoden. När affären är slutförd kommer Stora Ensos skogsinnehav att placeras i ett helägt dotterbolag och konsolideras post för post i Stora Ensos resultat.
  • Transaktionen kommer att resultera i en negativ kassaeffekt på cirka 200 MEUR. Stora Ensos räntebärande skulder kommer att öka med cirka 800 MEUR. Kvoten nettoskuld/operativt EBITDA kommer att öka med ungefär 0,5x när alla transaktioner är genomförda men kommer tillfälligt öka upp till 0,8x innan en särskild utdelning har betalats ut från Bergvik Skog. Vid slutet av tredje kvartalet 2018 var kvoten 1,1x.
  • Sysselsatt kapital kommer att öka med ungefär 1,0 miljard EUR, vilket innebär att avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) minskar med ungefär 1 procentenhet.

Bilaga: Karta över fördelning av skogsmark (Bergvik Väst)

Länkar till tidigare meddelanden om transaktionen med Bergvik Skog: 

- 2018-11-13:
Stora Ensos intressebolag Bergvik Skog säljer skog i Lettland och ökar det verkliga värdet på biologiska tillgångar

- 2017-11-27:
Stora Enso avser förvärva skogstillgångar i samband med planerad omstrukturering i Bergvik Skog AB

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
Chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ 

För ytterligare information, kontakta:
Carl Norell
Presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

Frågor från investerare:
Ulla Paajanen
Chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar