Stora Ensos bokslutskommuniké 2018

Report this content

STORA ENSO OYJ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019-02-01 kl. 9.30 EET

Fortsatt ökad omsättning
Tillfälliga utmaningar för verksamheten – Föreslagen utdelning 0,50 EUR per aktie


Q4/2018 (jämfört med Q4/2017) 

  • Omsättningen ökade med 5,8 % till 2 657 (2 511) MEUR vilket gör det fjärde kvartalet till det åttonde i följd med ökad omsättning.
  • Det operativa rörelseresultatet minskade något till 271 (280) MEUR.
  • Den operativa rörelsemarginalen var 10,2 % (11,2 %), över 10 % för det sjätte kvartalet i följd.
  • Resultat per aktie ökade med 75,0 % till 0,39 (0,22) EUR och resultat per aktie exkl. jämförelsestörande poster var 0,33 (0,26) EUR.
  • Kassaflödet från verksamheten minskade till 323 (519) MEUR. Kassaflödet efter investeringar uppgick till 148 (262) MEUR.
  • Balansräkningen fortsatte att stärkas och nettoskulden minskade med 161 MEUR. Förhållandet nettoskuld/operativt EBITDA förbättrades till 1,1 (1,4).
  • Avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) var 12,4 % (13,5 %).

Helåret 2018 (jämfört med 2017) 

  • Omsättningen ökade med 4,4 % till 10 486 (10 045) MEUR.
  • Det operativa rörelseresultatet förbättrades med 32,0 % till 1 325 (1 004) MEUR.
  • Operativ avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) var 15,5 % (11,9 %), med god marginal över det strategiska målet på 13 %.

Utsikter för 2019
Stora Enso inför ett nytt sätt att presentera utsikter för året och kvartalsvis. Koncernen kommer att ange absoluta intervall för det operativa rörelseresultatet per kvartal, istället för att jämföra omsättningen och det operativa rörelseresultatet för föregående kvartal kvalitativt.

Stora Ensos utveckling 2019 förväntas i stort sett ligga i linje med 2018, under förutsättning att aktuella handelsförhållanden inte förändras drastiskt. Efterfrågan förväntas öka även i fortsättningen för Stora Ensos övriga verksamhetsområden med undantag för papper i Europa, där efterfrågan förväntas minska även under 2019. Koncernens försäljning förväntas bli högre och kostnaderna förväntas öka under 2019 jämfört med 2018. Stora Enso kommer att vidta åtgärder genom lönsamhetsprogrammet för att begränsa dessa kostnadsökningar och de ökade osäkerheterna på marknaden. 

Prognos för Q1/2019
För första kvartalet 2019 väntas det operativa rörelseresultatet bli inom intervallet 260–350 MEUR. Koncernens planerade underhållsstopp har ändrats från föregående år. Under Q1/2019 kommer det att genomföras planerade underhållsstopp vid massabruket i Veracel och vid wellpappbruket i Ostrołęka. De totala underhållskostnaderna beräknas påverka negativt med 20 MEUR jämfört med Q1/2018. Under Q1/2018 genomfördes inga planerade underhållsstopp.

Nyckeltal

MEUR  Q4/18 Q4/17 Förändring % Q4/18–Q4/17 Q3/18 Förändring % Q4/18–Q3/18 2018 2017 Förändring % 2018–
2017
Omsättning 2 657 2 511 5,8 % 2 585 2,8 % 10 486 10 045 4,4 %
Operativt EBITDA 405 427 -5,1 % 502 -19,3 % 1 878 1 587 18,3 %
Operativt rörelseresultat 271 280 -3,3 % 358 -24,4 % 1 325 1 004 32,0 %
Operativ rörelsemarginal 10,2 % 11,2 % 13,8 % 12,6 % 10,0 %
Rörelseresultat (IFRS) 356 236 50,7 % 363 -1,9 % 1390 904 53,7 %
Resultat före skatt exkl. jämförelsestörande poster 267 238 12,3 % 305 -12,3 % 1190 826 44,1 %
Resultat före skatt 315 209 50,7 % 305 3,3 % 1210 742 63,1 %
Periodens nettoresultat 299 173 72,5 % 204 46,5 % 988 614 61,0 %
Räntebärande nettoskuld 2 092 2253 -7,1 % 2172 -3,7 % 2 092 2 253 -7,1 %
Operativ avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) % 12,4 % 13,5 % 16,7 % 15,5 % 11,9 %
Resultat per aktie (EPS),
exklusive jämförelsestörande poster, EUR
0,33 0,26 25,0 % 0,31 3,8 % 1,29 0,89 45,4 %
Resultat per aktie (EPS), EUR 0,39 0,22 75,0 % 0,27 42,6 % 1,28 0,79 62,5 %
Nettoskuld/Operativt EBITDA senaste
12 månaderna
1,1 1,4 1,1 1,1 1,4
Medelantal anställda 26 151 26 116 0,1 % 26 545 -1,5 % 26 067 26 206 -0,5 %

Stora Ensos VD och koncernchef Karl-Henrik Sundström kommenterar resultatet för fjärde kvartalet 2018

– Vi fortsätter att leverera en hållbar och lönsam tillväxt för det åttonde kvartalet i följd, med en ökad omsättning på nära 6 %. Detta var den högsta omsättningen för fjärde kvartalet sedan 2012 och tillväxten berodde främst på fördelaktiga priser och ett aktivt arbete med produktutbud och prissättning. På grund av något svagare marknader har vi haft lägre leveransnivåer. Vi har upplevt tillfälliga operativa utmaningar vid sex av våra anläggningar, vilket har inneburit att rörelseresultatet har påverkats med cirka 40 miljoner EUR. Vårt operativa rörelseresultat minskade med drygt 3 % medan marginalen för det operativa rörelseresultatet översteg 10 % för det sjätte kvartalet i följd.

Om vi ser till helåret 2018 så överstiger omsättningen 10 miljarder EUR och vårt operativa rörelseresultat ökade med 32 %. Vår operativa avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) var nära 16 %, vilket väl överstiger det strategiska målet på 13 %. Jag är också mycket nöjd med den betydande ökningen av resultatet per aktie för helåret på 62,5 %.

Vi fortsätter att stärka vår balansräkning och nettoskuld/operativt EBITDA uppgick till 1,1. Styrelsen föreslår därför inför årsstämman en utdelning om 0,50 EUR per aktie, 22 % ökning från förra året. Det är en ökning för fjärde året i rad och visar på förtroendet för Stora Ensos framtid.

Våra transformationsprojekt fortskrider väl. Investeringen i den nya produktionsenheten för korslimmat trä (CLT) vid Gruvöns sågverk håller på att slutföras. Den kommersiella tillverkningen kommer att påbörjas under det första kvartalet 2019 som planerat. Det glädjer mig också att vi har tagit ett stort steg för att säkerställa vår långsiktiga tillgång till konkurrenskraftig träråvara. Tillsammans med andra aktieägare har vi undertecknat ett bindande avtal med målsättningen att slutföra transaktionen med Bergvik Skog under det första halvåret 2019.

Vi fortsätter att lansera digitala lösningar för att våra kunder ska kunna vidareutveckla sin verksamhet. Den senaste lösningen är teknologin för en hållbar RFID-tagg, ECO™ by Stora Enso. Den har utformats för intelligenta förpackningsfunktioner inom distribution, detaljhandel och e-handel. Vi har även inlett ett intressant samarbete med H&M-koncernen och Inter IKEA-koncernen för industriell framställning av nya textilfibrer på ett hållbart sätt och på en attraktiv kostnadsnivå.

Då hållbarhet ligger i kärnan av vår verksamhet, är jag stolt över att vi har rankats högt av den internationella organisationen CDP för vårt arbete med att bekämpa global uppvärmning. CDP har inkluderat oss i sin senaste Climate A List för 2018, som listar de globala företag som är ledande när det gäller klimatåtgärder. Dessutom har vi utnämnts som det ledande företaget inom hållbarhet av alla företag på Stockholmsbörsen och vi har även mottagit en utmärkelse för mest hållbara varumärke inom vår bransch.

Med tanke på den aktuella geopolitiska utvecklingen finns påtaglig risk för ökande protektionism, vilket skulle kunna leda till minskad världshandel. Det skulle få stora följdverkningar och påverka inflationen, beteendet hos företag, konsumenter och i slutändan den globala tillväxten. Vi implementerar därför ett program på 120 MEUR för att upprätthålla vår vinstnivå och stärka vår konkurrenskraft. Det träder i kraft direkt, så att vi är väl förberedda på eventuella försvagningar på marknaden. 

I dessa tider av ökad osäkerhet och sämre prognosmöjligheter bedömer vi att 2019 ska fortsätta i linje med 2018, under förutsättning att aktuella handelsförhållanden inte förändras drastiskt. Jag förväntar mig att efterfrågan kommer att öka även i fortsättningen för alla våra verksamhetsområden med undantag för papper i Europa, där efterfrågan förväntas minska även under 2019. Vår försäljning förväntas bli högre och kostnaderna förväntas öka under 2019 jämfört med 2018. Vi kommer att vidta åtgärder genom vårt lönsamhetsprogram för att begränsa dessa kostnadsökningar och de ökade osäkerheterna på marknaden.

Som alltid vill jag tacka våra kunder för gott affärssamarbete, våra medarbetare för deras engagemang och våra investerare för deras förtroende.


Konferenser idag

1) Webbsänd konferens klockan 11.00 EET (10.00 CET).
En webbsänd presskonferens för media hålls klockan 11.00 EET (10.00 CET) vid Stora Ensos huvudkontor på Kanalkajen 1 i Helsingfors. Presskonferensen hålls på engelska och Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström, finanschef Seppo Parvi och kommunikationsdirektör Ulrika Lilja kommer att vara värdar för konferensen. Webbsändningen kan följas på: https://storaenso.videosync.fi/2018-full-year-result. 

2) Webbsänd telefonkonferens för analytiker och investerare klockan 14.30 EET (13.30 CET)
En webbsänd telefonkonferens för analytiker och investerare hålls klockan 14.30 EET (13.30 CET). Stora Ensos VD Karl-Henrik Sundström, finanschef Seppo Parvi och chefen för Investor Relations Ulla Paajanen kommer att vara värdar för konferensen som kan följas på: https://edge.media-server.com/m6/p/gngcow7q 

Analytiker och investerare som vill ställa frågor ska vara inloggade på telefonkonferensen (se information nedan). Samtliga deltagare kan följa presentationen via webbsändningen.

Uppringningsinstruktioner för telefonkonferens för analytiker och investerare:
Storbritannien:
+44 (0)2071 928 338
Finland: +358 (0)9 2311 3291
Sverige: +46 (0)8 5661 8467
USA: +1 646 741 3167 

Inloggningskod: 2894258 

Länkar till webbsändningarna finns även tillgängliga på Stora Ensos webbplats storaenso.com/investors.

För ytterligare information, v g kontakta:
 
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767


Detta pressmeddelande är en sammanfattning av Stora Ensos bokslutskommuniké 2018. Den fullständiga rapporten är bifogad till detta pressmeddelande som pdf-fil. Den finns även på företagets webbplats på
storaenso.com/investors 

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors 

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v g kontakta: 
Carl Norell
presschef Stora Enso Sverige
tel. +46 72 2 410 349

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera

Dokument & länkar