Stora Ensos bokslutskommuniké 2020

Report this content

STORA ENSO OYJ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021-01-29 kl. 8.30 EET

Stabil utveckling som ett resultat av egna åtgärder

Föreslagen utdelning 0,30 EUR per aktie

Q4/2020 (jämfört med Q4/2019)

  • Omsättningen minskade med 10,7 % till 2 154 (2 411) MEUR på grund av strukturella förändringar samt lägre priser och volymer.
  • Det operativa rörelseresultatet var 118 (124) MEUR, den lägre omsättningen kompenserades av effektiv kostnadsstyrning.
  • Den operativa rörelsemarginalen ökade till 5,5 % (5,1 %).
  • Det operativa rörelseresultatet enligt IFRS minskade till 289 (680) MEUR.
  • Resultat per aktie var 0,30 (0,66) EUR och resultat per aktie exkl. jämförelsestörande poster och värdering till verkligt värde var 0,09 (0,04) EUR.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 436 (725) MEUR. Kassaflödet efter investeringar var 223 (518) MEUR.
  • Kvoten nettoskuld/operativt EBITDA var 2,3 (2,0).
  • Exklusive divisionen Forest var avkastningen på sysselsatt kapital (ROCE) 4,6 % (5,0 %).

Helåret 2020 (jämfört med 2019)

  • Omsättningen var 8 553 (10 055) MEUR, främst på grund av lägre volymer och priser samt strukturella förändringar.
  • Det operativa rörelseresultatet minskade till 650 (1 003) MEUR, på grund av lägre omsättning.

Utsikter för 2021

Stora Enso presenterar återigen en prognos för året trots att osäkerheten i den globala ekonomin på grund av den pågående pandemin förväntas kvarstå under 2021. Förutsatt att vaccinationsprogrammen fortskrider som planerat och att virusspridningen hejdas, förväntas ekonomin återhämta sig. Till dess fortsätter efterfrågan på våra produkter att vara varierande.

Det operativa rörelseresultatet för 2021 förväntas bli bättre än för 2020.

Stora Enso kommer att slutföra besparingarna inom lönsamhetsprogrammet på 400 MEUR till slutet av 2021. Besparingarna i fasta och rörliga kostnader under året beräknas till cirka 80 MEUR. Koncernen kommer under 2021 att fortsätta fokusera på kundservice och att generera kassaflöde.

Konverteringen av bruket i Uleåborg beräknas ha en negativ effekt på divisionen Packaging Materials operativa rörelseresultat för första kvartalet 2021 på 20 MEUR. Totalt beräknas en negativ påverkan med cirka 45–55 MEUR för helåret 2021. Anläggningen beräknas nå designkapacitet i slutet av andra kvartalet 2021, med kommersialisering av produkterna i slutet av 2021 och det operativa rörelseresultatet beräknas nå break-even första kvartalet 2022.

Nyckeltal

MEUR Q4/20 Q4/19 Förändring % Q4/20-Q4/19 Q3/20 Förändring % Q4/20-Q3/20 2020 2019 Förändring % 2020-2019
Omsättning 2 154 2 411 -10,7 % 2 079 3,6 % 8 553 10 055 -14,9 %
Operativt EBITDA 274 277 -1,3 % 330 -17,0 %  1 270 1 614 -21,3 %
Operativt rörelseresultat 118 124 -5,1 % 175 -32,8 % 650 1 003 -35,2 %
Operativ rörelsemarginal 5,5 % 5,1 % 8,4 % 7,6 % 10,0 %
Rörelseresultat (IFRS) 289 680 -57,5 % 145 99,1 % 922 1 305 -29,3 %
Resultat före skatt exkl. jämförelsestörande poster, värdering till verkligt värde och icke-operativa poster 88 90 -2,0 % 144 -39,1 % 501 835 -40,0 %
Resultat före skatt (IFRS) 260 646 -59,8 % 115 126,3 % 773 1 137 -32,0 %
Periodens nettoresultat (IFRS) 237 519 -54,3 % 86 175,0 % 617 856 -27,9 %
Räntebärande nettoskuld 2 921 3 209 -9,0 % 3 008 -2,9 % 2 921 3 209 -9,0 %
Operativ avkastning på sysselsatt kapital (ROCE), exkl. divisionen Forest % 4,6 % 5,0 % 8,0 % 7,0 % 12,8 %
Resultat per aktie (EPS) exkl. värdering till verkligt värde, EUR 0,09 0,04 127,5 % 0,12 -22,2 % 0,45 0,61 -26,7 %
Resultat per aktie (EPS), EUR 0,30 0,66 -53,9 % 0,11 173,9 % 0,79 1,12 -28,9 %
Nettoskuld/Operativt EBITDA senaste 12 månaderna 2,3 2,0 2,4 2,3 2,0
Medelantal anställda 23 406 25 403 -7,9 % 24 428 -4,2 % 24 455 26 096 -6,3 %
 

Stora Ensos VD och koncernchef Annica Bresky kommenterar resultatet för fjärde kvartalet 2020:
–När jag ser tillbaka på 2020, mitt första år som VD för Stora Enso, kan jag inte säga annat än att det varit extremt händelserikt. Året har präglats av den globala pandemin och en nedgång i den globala ekonomin, men också av geopolitisk oro, Brexit, och för Stora Enso, strejkerna i Finland under det första kvartalet. Så när vi slutför det fjärde kvartalet i en fortsatt instabil omvärld, är jag mycket nöjd med att vi kan leverera ett resultat i linje med det fjärde kvartalet 2019. Om vi bortser från Paper-divisionen ökade det operativa rörelseresultatet till 122 (80) MEUR. Kvartal för kvartal ser vi en ökande omsättning, ett tecken på att marknaderna rör sig i rätt riktning. Vi följer målet att spara 400 MEUR och har fortsatt att minska rörelsekapitalet till rekordlåga nivåer, vilket ökar vårt kassaflöde. Våra åtgärder har gjort skillnad.

Huvuddelen av våra verksamheter har gjort bra ifrån sig under ett kvartal med många underhållsstopp. Vi ser ökad aktivitet på marknaden och fortsatt god utveckling för divisionerna Packaging Materials och Packaging Solutions. Resultatet för Forest-divisionen är starkt och Wood Products-divisionen har levererat sitt näst bästa resultat någonsin för fjärde kvartalet. För Biomaterials-divisionen finns positiva tecken på att priserna återhämtar sig med en bättre balans mellan tillgång och efterfrågan, och en fortsatt återhämtning i Kina. Den strukturella nedgången i pappersbranschen fortsätter i allt snabbare takt, med överkapacitet och kraftig prispress som följd. Trots det levererade Paper-divisionen ett bra kassaflöde.

 

Konverteringen av bruket i Uleåborg är i uppstartsfasen för produktion. Anläggningens nya produkter kommer att stärka vårt erbjudande på den växande förpackningsmarknaden. Det är ett stort steg framåt i vår transformation. För att ytterligare etablera Stora Enso som leverantör av högkvalitativa, förnybara förpackningsmaterial har vi också inlett en förstudie rörande utbyggnad av massa- och kartongkapaciteten vid vår produktionsenhet i Skoghall. Dessutom investerar vi 80 MEUR i modernisering av massavedshanteringen vid bruket i Imatra som är en av världens största tillverkare av vätskekartong, som säljs till kunder i hela världen. Dessa investeringar stärker vår kapacitet för produkter av premiumkvalitet för förpackning av livsmedel, dryck och lyxvaror. De ligger även i linje med vår strategi: att påskynda tillväxten i förpackningsverksamheten så att vi kan möta den växande efterfrågan bland konsumenter på hållbara förpackningar.

Lignin är ett av våra främsta innovationsområden för att skapa tillväxt inom nya tillämpningar som energilagring, bindemedel och kolfiber. Som världens största tillverkare investerar vi 14 MEUR i att bygga en granulerings- och förpackningsanläggning för lignin. Förutom att det minskar både förpacknings- och transportkostnader är lignin i granulatform också lättare att hantera för våra kunder.

Det verkliga värdet på våra skogar, grunden för vårt förnybara råmaterial, har också tydliggjorts. Efter införandet av den marknadsbaserade värderingsmetoden är värdet på koncernens nordiska skogstillgångar över 7 miljarder EUR, en ökning med nästan 2 miljarder. Som ett led i vår aktiva skogsförvaltning har vi avyttrat över 5 000 hektar, som ligger alltför långt från våra stora skogsinnehav för att ingå i kärnverksamheten, för cirka 90 MEUR. Det är ett starkt bevis på skogarnas värde.

Efter de gröna obligationer som emitterades på den svenska marknaden 2019 och 2020 är jag glad att vi nu också har emitterat vår första gröna euroobligation. Intresset från marknaden var stort. Det gör att vi kan fortsätta stärka vår position som det ledande företaget för förnybara material, samtidigt som det passar väl in i vår hållbara finansieringsstrategi.

Apropå hållbarhet och arbetet för att skapa en cirkulär ekonomi, vill jag nämna att vi inleder ett samarbete med vår kund Tetra Pak för att undersöka möjligheterna att bygga en ny återvinningsanläggning i Polen. Den skulle väsentligt öka återvinningen av använda dryckeskartonger i Europa och hjälpa våra kunder att göra sina produkter cirkulära.

Till sist, under 2020 ändrade vår styrelse sitt förslag om utdelning för 2019 på grund av osäkerhet i samband med covid-19 och dess påverkan på verksamheten. Under fjärde kvartalet beslutade styrelsen om en andra utdelning. Den betalades ut i december till våra aktieägare och den totala utdelningen för 2019 blev därmed 0,30 EUR per aktie. För räkenskapsåret 2020 föreslår styrelsen till årsstämman en utdelning om 0,30 EUR per aktie. Det ligger i linje med vår nya policy att hälften av resultatet per aktie exklusive värdering till verkligt värde, betalas ut som utdelning över perioden.

Sammanfattningsvis är jag stolt över vad vi uppnått och över hur våra medarbetare inte bara har anpassat sig, utan också ansträngt sig extra mycket för att möta de utmaningar vi haft. Vi har uppdaterat vår strategi och våra långsiktiga finansiella mål och formar vår verksamhet för att accelerera tillväxt och värdeskapande. Nu ser jag fram emot att fortsätta arbeta i den riktning vi valt ut tillsammans med hela Stora Enso-teamet, våra kunder och våra partners.

Den förnybara framtiden växer i skogen.

Webbsänd telefonkonferens för analytiker, investerare och media i dag klockan 14.30 EET (13.30 CET)

En webbsänd telefonkonferens för analytiker, investerare och media hålls klockan 14.30 EET (13.30 CET). Stora Ensos VD Annica Bresky, finanschef Seppo Parvi och chefen för Investor Relations Ulla Paajanen kommer att vara värdar för konferensen som kan följas på: https://edge.media-server.com/mmc/p/hvatibwr.

Analytiker och investerare som vill ställa frågor ska vara inloggade på telefonkonferensen (se information nedan). Samtliga deltagare kan följa presentationen via webbsändningen.

Mediarepresentanter som önskar ställa frågor efter rapporten är publicerad ombeds kontakta Carl Norell, presschef Stora Enso Sverige, tel +46 72 2410349.

Länk till webbsändningen finns även tillgänglig på Stora Ensos webbplats storaenso.com/investors.

Uppringningsinstruktioner för telefonkonferens för analytiker, investerare och media:

Direktsändning klockan 14.30 EET

Storbritannien +44 (0)2071 928 338
Finland +358 (0)9 2311 3291
Sverige +46 (0)8 5661 8467
USA +1 6467 413 167
Inloggningskod 5491385
Inspelning
Storbritannien +44 (0)3333 009 785
Inloggningskod 5491385
 

Den inspelade telefonkonferensen finns tillgänglig fram till fredagen den 5 februari 2021.
Webbsändningen kommer att arkiveras på: storaenso.com/en/investors/reports-and-presentations

Detta pressmeddelande är en sammanfattning av Stora Ensos bokslutskommuniké 2020. Den fullständiga rapporten är bifogad till detta pressmeddelande som pdf-fil. Den finns även på företagets webbplats på storaenso.com/investors.

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
Press officer
tel. +46 72 2410349

 

För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 23 000 medarbetare och försäljning i över 50 länder. År 2020 uppgick omsättningen till 8,6 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com/investors

STORA ENSO OYJ

För ytterligare information, v g kontakta:
Carl Norell
Press officer
tel. +46 72 2410349


För investerarförfrågningar:
Ulla Paajanen
chef för investerarrelationer
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera

Dokument & länkar