Stora Ensos ordinarie årsstämma samt styrelsebeslut

Report this content

STORA ENSO OYJ BÖRSMEDDELANDE 2018-03-28 kl. 18.35 EEST

Vid Stora Ensos ordinarie årsstämma den 28 mars 2018 antogs bokslutet för 2017 och ansvarsfrihet beviljades för bolagets styrelse och verkställande direktör.

Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och betalning av dividendutdelning

Stämman fastställde styrelsens förslag att en utdelning om 0,41 EUR per aktie utbetalas för år 2017.

Utdelningen betalas ut till aktieägare som på avstämningsdagen för utdelningen den 3 april 2018 är antecknad antingen i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear Finland Oy eller i fråga om Euroclear Sweden-registrerade aktier i avstämningsregistret som förs av Euroclear Sweden AB. Euroclear Sweden AB ombesörjer utbetalningen till aktieägare som är registrerade i Euroclear Sweden AB:s avstämningsregister och utbetalningen sker i svenska kronor. Utdelning till innehavara av amerikanska depåbevis (ADR) utbetalas i US-dollar genom Citibank N.A.

Stämman fastställde styrelsens förslag att utdelningen betalas uppskattningsvis den 10 april 2018.

Styrelseledamöter

Stämman fastställde förslaget att de nuvarande styrelseledamöterna Anne Brunila, Jorma Eloranta, Elisabeth Fleuriot, Hock Goh, Christiane Kuehne, Richard Nilsson, Göran Sandberg och Hans Stråberg återväljs för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma och att Antti Mäkinen väljs som ny styrelseledamot for samma mandatperiod. Årsstämman valde Jorma Eloranta till styrelsens ordförande och Hans Stråberg till vice ordförande.

Styrelsen

Stämman fastställde förslaget till årliga styrelsearvoden enligt följande:

Ordförande  175 000 EUR (2017: 170 000) 
Vice ordförande  103 000 EUR (2017: 100 000) 
Ledamöter         72 000 EUR (2017: 70 000) 

Stämman fastställde även förslaget att styrelseledamöternas årliga arvode erläggs så att 40 % betalas genom att förvärva Stora Ensos R-aktier för styrelseledamöternas räkning på marknaden till det pris som bildas i offentlig handel och resterande summa av årliga arvodet erläggs kontant. Aktierna förvärvas inom loppet av två veckor från och med offentliggörandet av bolagets delårsrapport för perioden 1 januari 2018 – 31 mars 2018 eller snarast möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Bolaget står för alla kostnader och eventuell överlåtelseskatt i anknytning till förvärvet av aktier.

Stämman fastställde förslaget till årliga arvoden till styrelsekommittéernas ledamöter enligt följande:

Finans- och revisionskommittén

Ordförande  20 600 EUR (2017: 20 000 EUR) 
Ledamöter  14 400 EUR (2017: 14 000 EUR) 

                                   
Ersättningskommittén

Ordförande  10 300 EUR (2017: 10 000 EUR) 
Ledamöter  6 200 EUR (2017: 6 000 EUR) 

Kommittén för hållbarhets- och etikfågor

Ordförande 10 300 EUR (2017: 10 000 EUR)
Ledamöter 6 200 EUR (2017: 6 000 EUR)

Revisor

Stämman fastställde förslaget att PricewaterhouseCoopers Oy väljs som revisor för bolaget för en mandatperiod som fortgår till slutet av följande årsstämma. PricewaterhouseCoopers Oy har meddelat att Samuli Perälä kommer att fungera som huvudansvarig revisor. Stämman fastställde även förslaget att revisorns arvode betalas enligt faktura som är godkänd av finans- och revisionskommittén.

Styrelsebeslut

Richard Nilsson (ordförande), Jorma Eloranta, Antti Mäkinen och Christiane Kuehne valdes till ledamöter i finans- och revisionskommittén.

Jorma Eloranta (ordförande), Elisabeth Fleuriot och Hans Stråberg valdes till ledamöter i ersättningskommittén.

Anne Brunila (ordförande), Hock Goh och Göran Sandberg valdes till ledamöter i kommittén för hållbarhets- och etikfrågor.

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio, SVP, Investor Relations, tel. +358 40 763 8767

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2017 uppgick omsättningen till 10 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

STORA ENSO OYJ 

För ytterligare information, v.g. kontakta:
Ulla Paajanen-Sainio
SVP, Investor Relations
tel. +358 40 763 8767

Prenumerera