Stora Enso och Kemira inleder konstruktionsfasen av pilotprojekt för vattenhantering i Guangxi, Kina

STORA ENSO OYJ PRESSMEDDELANDE 2015-05-11 kl. 09.00 EET

Stora Enso och Kemira, ett globalt kemiföretag, har inlett byggfasen i pilotprojekt för att förbättra vattensituationen för tre byar i Guangxiprovinsen i södra Kina. Initiativet lanserades 2013 för att främja en ansvarsfull användning av de lokala vattenresurserna och ingår i Stora Ensos och Kemiras treåriga hållbarhetsinitiativ för bättre vattenhantering. Det görs i samarbete med lokalbefolkningen, icke-statliga organisationer och de kinesiska myndigheterna.

Syftet är att förbättra vatten- och avloppsrening, och att skapa lösningar för vattenbrist och förbättrad vattenkvalitet. Efter konstruktionsfasen kommer utbildning att hållas i de berörda byarna. Målet är att lokalbefolkningen på egen hand ska kunna driva och upprätthålla de uppförda lösningarna.

”Ansvarsfull vattenhantering är högsta prioritet för oss överallt där vi är verksamma”, säger Noel Morrin, Stora Ensos EVP för Global Responsibility. ”I Guangxi är vatten en angelägen fråga som vi tar på största allvar. Om dessa pilotprojekt är framgångsrika kan lokala myndigheter utöka dem och möjliggöra för fler människor att dra nytta av dem. Lokalbefolkningen kommer att ha en avgörande betydelse för projektens framgång.”

”Eftersom systemen för vattenbehandling fokuserar på lokala behov och drivs av lokalbefolkningen själva, är det mycket viktigt att lokala invånare deltar aktivt i projekten redan från början”, säger Riikka Timonen, chef för Corporate Responsibility på Kemira. "Vår expertis behövs för att säkerställa att systemen som byggs är av god kvalitet och lätta att använda – samt att de gynnar både lokalbefolkningen och miljön.”

Om projektet

Vatten är en viktig resurs för ett hållbart skogsbruk i Guangxi, där Stora Enso arrenderar 85 613 hektar mark och driver omfattande eukalyptusplantager. Pappers- och massaindustrin är ett av Kemiras viktigaste kundsegment, och företaget har omfattande kompetens inom vattenhantering. Genom att samarbeta, sammanför Stora Enso och Kemira den bästa kunskapen inom skogsbruk och vattenhantering för att förbättra livet och omgivningen för mer än 2 600 människor i Guangxiprovinsen. Projektet syftar också till att hitta nya lösningar för ansvarsfull vattenhantering genom intressentundersökningar, samhällsarbete och vattenrelaterad kapacitetsutbyggnad.

Vattenförsörjnings- och avloppsbehandlingsprojektet i byn Baimei i Yulinregionen, Guangxi
Baimei lider av vattenbrist som påverkar både lokalbefolkningen och dess huvudsakliga försörjning, hönsuppfödning. Byn saknar också effektiva system för avloppsrening. Projektgruppen kommer att konstruera en ny vattenreservoar som är 50 kubikmeter stor, samt lägga 5 400 meter vattenrör. Detta bör garantera en tillräcklig vattenförsörjning och öka den lokala jordbruksproduktionen. 500 meter avloppsledningar kommer att läggas och cirka 60 m2 konstgjord våtmark kommer att anläggas.

Avloppssystem i byn Nahupo i Nanningregionen, Guangxi
Nahupo saknar ett sammanhängande avloppssystem och den befintliga infrastrukturen behöver förbättras, eftersom orenat avloppsvatten ofta svämmar över på gator och grönområden. Projektet kommer att behandla hantering av avloppsvatten, konstruktion av slamavskiljare, cirka 2 000 meter dräneringsrör och 500 m2 konstgjord våtmark.

Lösningar för vattenbrist och kvalitetsproblem i byn Shengping i Qinlianregionen, Guangxi
Byn Shengping har en brunn som ofta blir förorenad av flodvatten under översvämningar.  Projektgruppen kommer att fördjupa och förnya brunnen, renovera det lokala vattenreningsverket och utbilda personal för att kunna driva anläggningen mer effektivt. Cirka 4 800 meter nya dricksvattenrör kommer också att läggas, vilket förbättrar dricksvattenkvaliteten för 2 200 människor i byn.

För mer information om projektet se http://waterguangxi.com.

För mer information vänligen kontakta:

Stora Enso
Noel Morrin, EVP Global Responsibility
Tel. +46 7307 68898

Kemira Oyj
Riikka Timonen, Director, Corporate Responsibility

Tel. +358 50 558 0037

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta icke förnybara material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 27 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2014 uppgick till 10,2 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki (STEAV, STERV) och Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Ensos amerikanska depåbevis ADR (SEOAY) som onoterade värdepapper på International OTCQX-listan i USA.
www.storaenso.com

Kemira är ett globalt kemiföretag som betjänar kunder inom vattenintensiva branscher. Vi erbjuder expertis, tillämpningskompetens och kemikalier som förbättrar våra kunders vatten-, energi- och råmaterialeffektivitet. Vår fokus ligger på massa och papper, olja och gas, gruvdrift och vattenbehandling. Under 2014, uppgick Kemiras omsättning till 2,1 miljarder euro och vi hade cirka 4 250 anställda. Kemiras aktier är noterade på NASDAQ OMX Helsinki Ltd.
www.kemira.com

STORA ENSO OYJ

För mer information vänligen kontakta:

Stora Enso

Noel Morrin, EVP Global Responsibility
Tel. +46 7307 68898

Kemira Oyj
Riikka Timonen, Director, Corporate Responsibility

Tel. +358 50 558 0037

Om oss

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper och med detta en del av bioekonomin. Vi menar att allt som tillverkas av fossilbaserade material idag kan tillverkas av träd imorgon. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 30 länder och 2018 uppgick omsättningen till 10,5 miljarder EUR. Stora Ensos aktier är noterade på Nasdaq Helsinki (STEAV, STERV) och Nasdaq Stockholm (STE A, STE R). Dessutom handlas Stora Enso som depåbevis ADR (SEOAY) i USA. storaenso.com

Prenumerera