Ansökan om medfinansiering för Hållplats Stenstan anpassas

Report this content

Den första ansökan om medfinansiering för projektet Hållplats Stenstan till Trafikverket genomfördes 2017. Projekt som Trafikverket då beviljade medel skulle vara färdiga senast december 2018. Nu görs ansökan om och anpassas till synpunkter och önskemål som bland annat framkommit i dialogarbetet.

Efter 2018 fanns det inte längre någon möjlighet att söka stadsmiljöavtal, därför gjordes en schablonmässig kostnadsbedömning för projektet 2017. För att projektet ska kunna bli verklighet krävs att kommunen får extern medfinansiering för hälften av kostnaderna.

Nu har möjligheten att söka medfinansiering genom stadsmiljöavtal förlängts fram till och med 2029 vilket har gett oss en ny möjlighet att söka medel. Beskedet om medfinansiering lämnas först sommaren 2020, det innebär att byggstart blir aktuellt våren 2021.

- För att skapa de bästa förutsättningarna där vi tillmötesgår tillgänglighetsaspekter, trygghetsfrågor och ytterligare krav som ställs på en modern kollektivtrafiknod krävs att vi beviljas medfinansiering från stadsmiljöavtal, säger Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndens ordförande.

De första beräkningarna som gjordes utgick från schablonkostnader baserade på områdets areal. De nya kostnadskalkyler som tas fram anpassas utifrån att detaljerna för byggprojektet förtydligats samt utifrån de synpunkter som framkommit i det omfattande dialogarbete som genomförts.

Projektmål:

  • den upplevda tryggheten i området ska vara högre efter ombyggnaden än innan
  • platsen ska innehålla utrustning som sittplatser, väderskydd, cykelparkeringar, papperskorgar, biljettautomater och skyltar
  • platsen ska vara väl belyst för att förbättra tryggheten
  • trafikrummet ska förbättras och tydliggöras för alla trafikantgrupper
  • krav gällande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska arbetas in som en naturlig del i platsens utformning.
  • Platsen ska omvandlas till en attraktiv och modern del av stadens centrum där stor vikt läggs vid gestaltningen av området.

Varför byggs Hållplats Stenstan?

Den upplevda och faktiska otryggheten vid Navet gör att många väljer bort att åka buss vilket är olyckligt då vi har som mål att öka det hållbara resandet. De nya busshållplatserna, Hållplats Stenstan, ”flyttar in” i Stenstan där det är ett naturligt och större flöde av människor samt att det ligger i direkt anslutning till flera butikslokaler.

Kontakt:
Anders Hedenius, stadsbyggnadsnämndens ordförande
Tfn: 070183 16 95
Magnus Ydmark, stadsbyggnadsdirektör
Tfn: 060-19 13 01
Niklas Bergström, sektionschef och projektledare
Tfn: 073-275 16 78

Media

Media