Förvaltningens förslag till socialnämnden - inga nya sparåtgärder, arbetet med de redan beslutade intensifieras

Vid sammanträdet i maj gav socialnämnden i uppdrag till förvaltningen att ta fram fler sparförslag och att öka takten i arbetet med att genomföra redan beslutade sparåtgärder. I förslaget som nämnden tar ställning till den 27 augusti föreslås inga nya åtgärder, däremot ökad kraft i genomförandet av den redan beslutade åtgärdsplanen.

Nämnden ville ha de nya förslagen och en rapport över det pågående arbetet vid sammanträdet den 27 augusti. De ville också vid detta sammanträde få svar på ett antal frågor kopplade till det ekonomiska läget. Frågor och svar återfinns i den bifogade tjänsteskrivelsen (bifogad PDF).

Prognosen

I juli månads slutrapport låg prognosen lika som i tertialrapport 1 – ett beräknat underskott vid årets slut på 90 miljoner kronor. Underskottet förklaras i huvudsak av ökade volymer inom äldreomsorgen
(30 milj), fortsatta kostnadsökningar för köp av externa köp av verksamhet som placeringar, boendeplatser och personlig assistans (25 milj) samt svårigheter inom vikariehantering och anpassning av bemanning (35 milj).

Den prognosen grundades på det aktuella ekonomiska läget, bedömningar från samtliga chefer med ekonomiskt ansvar och ledningens målsättning att de beslutade sparåtgärderna motsvarande 120 miljoner skulle genomföras enligt plan.

Ökad kraft i åtgärdsplanen

Nu pekar utvecklingen på att vi vid årets slut har ett underskott om 115-120 miljoner kronor.  Det innebär att om vi ska klara den tidigare prognosen som ligger kvar, -90 miljoner, behöver det pågående och intensifierade arbetet enligt åtgärdsplanen ge ytterligare 25-30 miljoner kronor i effekt innan årets slut.

Förvaltningen lämnar i dagsläget inga nya förslag till åtgärder utan förordar att det fortsatta arbetet för att få en ekonomi och verksamhet i balans inriktar sig på den redan beslutade åtgärdsplanen, men med ökad kraft. Genomgångar har skett med alla chefer i ledningsgruppen men inga nya tänkbara områden som skulle kunna ge snabb effekt har hittats.

I en handlingsplan redovisar förvaltningen hur det intensifierade arbetet med att genomföra beslutade åtgärder kommer att ske. Handlingsplanen finns i den bifogade tjänsteskrivelsen (bifogad PDF).

Stöd från Koncernstaben

Kommunfullmäktige beslutade i juni att koncernstaben skulle ge socialförvaltningen stöd vid styrning och ledning i arbetet med att minska underskottet. Koncernstaben kommer därför att driva följande insatser:

1. Insatser för att sänka sjukfrånvaron – Stödgrupp med insatser för att minska sjukfrånvaron inom hemtjänst och boenden

2. Arbetsrättsutbildning – Riktat till ledningsgruppen och chefer inom hemtjänst och boenden

3. Kommunikativt ledarskap – utbildning riktad till ledningsgruppen och chefer inom hemtjänst och boenden

4. Uttag av personalstatistik ur Heroma för analys och uppföljning

Uppföljning

I socialförvaltningen kommer arbetet med uppföljningen av åtgärder att intensifieras med tät uppföljning av hur arbetet fortlöper och en månadsvis avstämning av resultat mot uppsatta mål. Förvaltningen föreslår också att arbetet och uppföljningen redovisas för nämnden varje månad i samband med månadsrapporterna.

Kontaktperson:

Torbjörn Stark, socialdirektör, telefon: 060-19 14 81, mobil: 073-276 12 22

 

 

Om oss

Sundsvall är en av norra Sveriges största kommuner – beläget mitt i Sverige vid hav, skog och berg. Med ett starkt näringsliv och 98 000 invånare är vi viktiga för tillväxten i regionen. I Sundsvall kan vi stoltsera med Mittuniversitetet, en förebild när det gäller relationer med arbetsliv och samverkan med omvärlden. Sundsvall växer och vi ger dig möjligheter att växa med oss.

Prenumerera

Dokument & länkar