Helikopterperspektiv och långsiktighet - ett måste när infrastruktur är på agendan

Report this content

Sundsvalls kommun ställer sig frågande till förslaget från Trafikverket att sänka hastigheten till 80 km/h på fyra utpekade sträckor. Nu svarar kommunen på förslaget och kommer med ett motförslag.

- Vi har en ambition att utveckla hela Sundsvall och det här slår mot de som bor och jobbar på landsbygden vilket går tvärtemot vad vi jobbar för. De aktuella sträckorna är alla betydelsefulla pendlar- och transportstråk och kommer att skapa tidsförluster, försämrad tillgänglighet och hämmad tillväxt, något vi inte kan vara med och bidra till säger Bodil Hansson, vice ordförande i kommunfullmäktige.

- För att öka trafiksäkerheten och minska koldioxidutsläppen föreslår Trafikverket att fyra sträckor inom Sundsvalls kommun ska ändra hastigheten till 80 km/h. Något Sundsvalls kommun tycker är en något för enkel lösning på ett större problem. I vårt remissvar till Trafikverket lyfter vi fram alternativa åtgärder som kommer att skapa en mer långsiktig lösning, för både trafiksäkerhet, miljö och tillväxt säger Martin Södergårds, infrastrukturstrateg på Sundsvalls kommun

Utpekade vägsträckor

Trafikverket ansvarar för hastighetsbegränsning på det statliga vägnätet. Kommunen ansvarar för hastighetsbegränsning på de kommunala gatorna där kommunen är väghållare. Inga kommunala gator berörs av förslaget.

För att skapa långsiktighet och hållbarhet krävs det andra åtgärder anser Sundsvalls kommun och förslår därför att:

Väg 86, sträcka Kovland – Indal är en betydelsefull pendlingssträcka in mot tillväxtcentrat och arbetsmarknadsnoden Sundsvall. En hastighetsjustering utmed sträckan skulle innebära regionförminskning och påverka tillväxten. Sundsvalls kommuns förslår istället att Trafikverket undersöker andra former av åtgärder, t ex hastighetskameror, för att öka säkerheten utmed sträckan.

E14, sträcka Berg – Fränsta en betydelsefull och hårt belastat trafiksträcka för både persontrafik och godstransporter. Sundsvalls kommun föreslår att etappen Blåberget-Berg, och vidare mot Matfors, verkligen lyfts fram som en funktionell prioriterade vägsträcka, att den prioriteras i det kommande planarbetet och byggs om till en tre- eller fyrfältsväg så snart som möjligt. Åtgärden skulle möta både nuvarande och framtida trafikbelastning, det skulle öka trafiksäkerheten samtidigt som det skulle förkorta restiden för både persontrafik och godstransporter.

E14, sträcka Blåberget – Berg är en ytterst viktig sträcka för godstransporter, arbetspendling och distansresor. Sträckan är även utpekad på nationell nivå som strategisk viktig. Sundsvalls kommun menar att en hastighetssänkning utmed E14 skulle innebära kraftigt försämrade förutsättningar för samtliga transporter samtidigt som åtgärden skulle verka för att segregera kustland från inland. Sundsvalls kommun vill inleda en dialog med Länsstyrelsen och berörda kommuner för att förbättra säkerheten.

Timmervägen, väg 622, sträcka väg 86 - E4 förväntas få E14 status och sträckan få en ny central roll i vägsystemet, inte minst i syfte att avlasta Bergsgatan, in mot centrala Sundsvall, från tung trafik och farligt gods. För att uppnå dessa förändringar i trafikflödena, även då E14 väster om Timmervägen blir fyrfältsväg, kommer en förbättring av anslutningar och vägstandard samt bibehållna eller helst höjda hastighetet utmed v622 att krävas.

Om inte dessa insatser genomförs finns det uppbenbara risker att trafiken kommer att välja att köra genom centrala Sundsvall där det redan idag finns problem med överskridande av miljökvalitetsnormer för luft, buller och trafiksäkerhet.

Kontaktperson

Bodil Hansson, vice ordförande kommunstyrelsen, 070-675 66 733

Martin Södergårds, infrastrukturstrateg, Sundsvalls kommun, tfn: 073-037 53 35

Taggar: